เทคนิคการเป็นเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม Training & HRD Officer

23 - 24 พฤษภาคม 2562

Course Description :

Training & HRD Officer เป็นการอบรมในหลักสูตร เทคนิคการเป็นเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม (Training Officer) หรือ การเป็นเจ้าหน้าที่พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD Officer) เพื่อให้องค์ความรู้ในอาชีพของการเป็นเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมที่ดีและการเป็นเจ้าหน้าที่พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ดี เนื่องจากการพัฒนาบุคลากรในองค์กรเป็นสิ่งสำคัญ ดังนั้น ความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมจึงเป็นสิ่งสำคัญ โดยในหลักสูตรจะช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ (Knowledge) ในกระบวนการฝึกอบรม (Training Process) การหาความจำเป็นในการฝึกอบรม (Training Needs) การอบรมยังช่วยให้มีความเข้าใจ (Understand) การจัดทำโครงการฝึกอบรม การวางแผนการฝึกอบรมประจำปี (Training Year Plan) การจัดทำหลักสูตรฝึกอบรม นอกจากนี้ หลักสูตรฝึกอบรมยังช่วยพัฒนาทักษะ (Skill) ในการจัดฝึกอบรม ทักษะการนำเสนอ ทักษะการพูดสำหรับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมและพัฒนา และการอบรมยังช่วยสร้างทัศนคติ (Attitude) ที่ถูกต้องในการประสานงานฝึกอบรม การประเมินผลการฝึกอบรม การวิเคราะห์ผลการฝึกอบรมและการรายงานผลการฝึกอบรม ซึ่งจัดเป็น “ศาสตร์ และ ศิลป์” ในการฝึกอบรมที่จำเป็นที่ “นักฝึกอบรม” หรือ “นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์” จะต้องมีความรู้ความเข้าใจองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับงานฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากรในองค์กร เพื่อให้สามารถจัดฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรได้ตามนโยบายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล


Course Outline :
2 Day Training

• หลักการเป็นเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
• การเป็นเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมและการเป็นเจ้าหน้าที่พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ดี
• คุณสมบัติที่ดีของนักฝึกอบรม
• บทบาทของเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมและเจ้าหน้าที่พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
• ทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้ดำเนินการฝึกอบรม
• Training กับ Human Resources Development
• เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมกับเจ้าหน้าที่พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
• ข้อแตกต่างของ HR กับ HRD มืออาชีพ
• นักฝึกอบรมมืออาชีพกับ HR มืออาชีพ
• การหา Training Need (ความจำเป็นในการฝึกอบรม)
• การวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรม (Training Need Analysis)
• การวิเคราะห์เพื่อหา Training Need Analysis on Competency Base
• การบริหารงานฝึกอบรมอย่างเป็นระบบ
• กระบวนการฝึกอบรม (Training Process)
• ความสำคัญของการฝึกอบรม
• การเขียนโครงการฝึกอบรม
• การนำเสนอโครงการโครงการฝึกอบรม
• การกำหนดหลักสูตรฝึกอบรม
• การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการฝึกอบรม
• การออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมให้ตรงกับความจำเป็น
• การหาโปรแกรมฝึกอบรม
• การวางแผนและกำนดแผนการฝึกอบรมประจำปี (Training Year Plan)
• การกำหนด Training Road map
• การดำเนินการจัดฝึกอบรมตามแผนการฝึกอบรม
• ภารกิจงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  - การกำหนดวิธีการพัฒนาบุคคล
  - การพัฒนาทรัพยากรบุคคลแบบอิงสมรรถนะ (Competency base
    Development)
  - การพัฒนารายบุคคล (Individual Development)
  - การพัฒนาสายอาชีพ (Career Development)
  - การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management)
• HRD Tools (เครื่องมือช่วยในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์)
• Competency ของ HRD มืออาชีพ
• การกำหนดแผนพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง (SDP : Self Development Plan)
• การสรรหาคัดเลือกวิทยากร
• การคัดเลือกวิทยากร
• เทคนิคที่จำเป็นในการเตรียมจัดฝึกอบรม
• การเตรียมตัวในวันฝึกอบรม
• การดำเนินการจัดฝึกอบรม (Training Management)
  - การเตรียมการก่อนการอบรม
  - การจัดกำหนดการอบรม
  - การอำนวยการระหว่างอบรม
• เทคนิคการพูดที่จำเป็นสำหรับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
  - หลักการละลายพฤติกรรม (Ice Braking)
  - การกล่าวเปิด/ปิดการอบรม
  - การชี้แจงรายละเอียดการอบรม
  - การกล่าวแนะนำวิทยากร/ขอบคุณวิทยากร
  - ฝึกพูดกล่าวเปิดการฝึกอบรมและการแนะนำวิทยากร
• การประเมินผลการฝึกอบรม (Training Evaluation)
  - หลักในการประเมินผลการฝึกอบรม
  - ประโยชน์ในการประเมินผลการฝึกอบรม
  - วิธีการที่เหมาะสมในการติดตามผลและประเมินผลการฝึกอบรม
  - เครื่องมือที่นิยมใช้ในการวัดและประเมินผลการฝึกอบรม
  - แบบฟอร์มที่ใช้ในการประเมินผลการฝึกอบรม
  - วิธีการที่เหมาะสมในการติดตามผลและประเมินผลการฝึกอบรม
  - รายงานผลการฝึกอบรมให้ผู้บริหารอย่างไร
  - การสรุปรายงานผลการฝึกอบรม
• การบันทึกผลการฝึกอบรมและการรายงานผลการฝึกอบรม
• การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการจัดฝึกอบรมภายในองค์กร

วันที่อบรม :
เดือนพฤษภาคม : วันพฤหัสบดี-ศุกร์ที่ 23-24 พฤษภาคม 2562

อัตราค่าสัมมนา
ค่าอบรมปรกติ : 5,700 บาท/ท่าน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ทีมงาน : Admin FIT Pro
อีเมล์ : fitprodb@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : Tel.(086) 981-1584
LINE : fitprodb และ/หรือ 0869811584

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม, เจ้าหน้าที่พัฒนาทรัพยากรมนุษย์, ฝ่าย Training, ฝ่าย HRD, ผู้ที่สนใจต้องการเริ่มต้นอาชีพเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม, ผู้ที่ต้องการเรียนรู้และเพิ่มเทคนิคต่าง ๆ ในการบริหารงานฝึกอบรม, ผู้ที่ต้องการเพิ่มศักยภาพให้กับตนเอง

วิทยากร

อ.วัฒนา วาทะพล C.HRD., FIT Pro
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญการฝึกอบรม อาทิ : Competency, Competency based hrm/hrm, Competency base interview, Competency management, Training Management, Training Development, HRD Management, Training Analysis, Design A Curriculum, Design Course For Training, HR Development System, Teamwork, Negotiation Skill, Negotiation Skill For Selling, Personality Development, Teamwork, Coaching Skill, Public Speaking, Train The Trainer, Selling Process, Service Mind, Leadership, Supervisory Skill, Pro Presentation Skill, Negotiation Skill, Selling Process, Selling Skill, Power Closing, Sales Management, Coaching, Course for Success and etc.
ดูตัวอย่างคลิปบรรยายวิทยากรได้ที่เว็บไซต์ วิทยากร.net : 
http://www.xn--12c7b7afq2el.net/index.php/using-course/exten/mod/uti-mod/syndi


สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรม Grand Swiss สุขุมวิท 11

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

23 - 24 พฤษภาคม 2562 09.00-16.00 น.

จัดโดย

สถาบันฝึกอบรมฟิตโปร
เบอร์ติดต่อ : (086) 981-1584

ค่าธรรมเนียม (FEE)

5,700 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 1336 ครั้ง