เทคนิคการเป็นวิทยากร : พูดได้ บรรยายดี - Train The Trainer Program

23 - 24 กรกฎาคม 2563

คำอธิบายหลักสูตร

อบรม เทคนิคการเป็นวิทยากร เป็นการอบรมพัฒนาเพื่อก้าวสู่การเป็นวิทยากรมืออาชีพ ภายใต้ชื่อหลักสูตรว่า พูดได้ บรรยายดี หรือ Train The Trainer Program : เทคนิคการเป็นวิทยากร โดยออกแบบหลักสูตรให้เหมาะสมกับระยะเวลาการฝึกอบรม 2 วัน ซึ่งในการอบรมจะช่วยพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดการบรรยายเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและทัศนคติที่ดีในการพูดและการเป็นการบรรยาย ไม่ว่าจะเป็นการพูดในฐานะวิทยากรในองค์กรหรือในหน่วยงานต่างๆ ในหลักสูตรท่านจะได้รับองค์ความรู้ตั้งแต่ศิลปะการพูดในที่ชุมชน ศิลปะการบรรยายแบบมืออาชีพ การขจัดอาการประหม่าและการตื่นเวที การพัฒนาบุคลิกภาพในฐานะวิทยากร เทคนิคการถ่ายทอด เคล็ดลับการบรรยายมีประสิทธิภาพเื่อให้ท่านสามารถเป็นวิทยากรมืออาชีพที่สามารถพูดได้ บรรยายดี อย่างสัมฤทธิ์ผล

หัวข้ออบรมสัมมนา
Course Outline : For 2 Day Training
วันที่ 1
- ศิลปะการพูดสำหรับการเป็นวิทยากร
- เทคนิคขจัดความตื่นเต้นในการบรรยาย
- แนวคิดและหลักการเป็นวิทยากร
- คุณสมบัติของวิทยากรมืออาชีพ
- ทำไมองค์กรต้องมีวิทยากรภายในองค์กร
  • หลักการเป็นวิทยากรในหน่วยงานขององค์กร
  • ความแตกต่างระหว่างการเรียนรู้ของคนในองค์กร
- ศิลปะการพูดต่อที่ชุมชน
- ลักษณะของวิทยากรที่มีประสิทธิภาพ
- การสร้างความเชื่อมั่นในการพูด
  • ฝึกปฏิบัติ การพูด 1
- บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของวิทยากร
- เป้าหมายของการฝึกอบรมสำหรับวิทยากร
- บุคลิกภาพของวิทยากรมืออาชีพ
- การสร้างโครงเรื่องและการเรียบเรียง
- การพูดบนเวที (การเดิน / การปรากฏตัว / การยืน)
- การวางแผนการบรรยาย
  • การวางแผนและการเขียนแผนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
  • การดำเนินการฝึกอบรม
  • การประเมินผลและติดตามผลการฝึกอบรม
- หลักการถ่ายทอดสำหรับวิทยากร
  • เทคนิคการเปิดการบรรยาย
  • เทคนิคการบรรยายเนื้อหาหลัก
- การสร้างความมั่นใจในการเป็นวิทยากร
- เทคนิคการพูดของวิทยากร
  • ฝึกปฏิบัติการพูดการบรรยาย 2

วันที่ 2
- การพัฒนาตนเองสู่วิทยากรมืออาชีพ
- การกำหนดหัวข้อวิชา วัตถุประสงค์ของหัวข้อวิชา
- เทคนิคการใช้สื่อสำหรับวิทยากร
  • เทคนิคการใช้สื่อประกอบการสอนให้น่าสนใจ
  • ทำไมต้องใช้สื่อประกอบการสอน
  • ประเภทและชนิดของสื่อที่จำเป็นสำหรับวิทยากร
  • ข้อดี – ข้อเสีย ของสื่อแต่ละประเภท
  • การสร้างสื่อประกอบการสอน
- หลักการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนผู้ใหญ่
- เทคนิคการเป็นวิทยากรที่สามารถดึงดูดความสนใจจากผู้ฟัง
  • ฝึกปฏิบัติ การบรรยาย 3
- การวางแผนระยะเวลาการสอน
  • ประเด็นสำคัญที่นำมากำหนดเป็นหัวข้อบรรยาย
  • เทคนิคในการบรรยายเนื้อหาหลัก
  • การบรรยายประเด็นสำคัญ
- ทักษะที่จำเป็นสำหรับการเป็นวิทยากร
  • ทักษะการพูดและการสื่อสารไปยังผู้เข้ารับการอบรม
  • ทักษะการจูงใจผู้ฟัง
  • การวิเคราะห์ผู้ฟัง
  • ทักษะการใช้น้ำเสียง / คำพูด / สายตาและท่าทาง
  • การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
  • เทคนิคในการรับมือกับคำถามจาก ผู้เข้าอบรม/ผู้ฟัง
- แนวการสอนและการบรรยาย
  • การจูงใจในการบรรยายและฝึกอบรม
  • การบรรยายสรุป
- จรรยาบรรณในอาชีพวิทยากร
  • ฝึกปฏิบัติ การบรรยาย 4


วันที่อบรม : วันพฤหัสบดี
-ศุกร์ที่ 23-24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

อัตราค่าอบรม/สัมมนา : 7,500 บาท/ท่าน
ส่วนลดพิเศษ 
Early Bird : ชำระภาย 7 วัน หลังลงทะเบียน รับส่วนลดเพิ่ม เหลือเพียง 7,200 บาท
*ลงทะเบียน 2 ท่าน เหลือเพียงท่านละ 7,300 บาท
 (Early Bird : ชำระภาย 7 วัน หลังลงทะเบียน รับส่วนลดเพิ่ม เหลือเพียงท่านละ 7,200
บาท)
 *ลงทะเบียน 3 ท่าน เหลือเพียงท่านละ 7,200 บาท
 (Early Bird : ชำระภาย 7 วัน หลังลงทะเบียน รับส่วนลดเพิ่ม เหลือเพียงท่านละ 7,100 บาท)
*ลงทะเบียน 4 ท่าน เหลือเพียงท่านละ 7,000 บาท
 (Early Bird : ชำระภาย 7 วัน หลังลงทะเบียน รับส่วนลดเพิ่ม เหลือเพียงท่านละ 6,900 บาท)
 *ลงทะเบียน 5 ท่านขึ้นไป เหลือท่านละ 6,900 บาท
 (Early Bird : ชำระภาย 7 วัน หลังลงทะเบียน รับส่วนลดเพิ่ม เหลือเพียงท่านละ 6,700 บาท)
**โปรโมชั่น Early Bird นี้ หมดเขตการใช้สิทธิ์ วันที่ 7 พฤษภาคม 2563


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ทีมงาน : Admin FIT Pro

อีเมล์ : fitprodb@hotmail.com

เบอร์โทรศัพท์ : Tel.(086) 981-1584

LINE : fitprodb และ/หรือ 0869811584

การฝึกอบรมสิ่งที่จะได้รับ ฟรี !
- ใบ Certificate (วุฒิบัตร) ผ่านการฝึกอบรม [*เมื่ออบรมครบตามข้อกำหนดของหลักสูตร]

- Hand-Out (เอกสารประกอบการอบรมเข้าเล่ม)
- มาตรฐานอบรม 2 เบรค (เช้า-บ่าย) และ อาหารกลางวันตามมาตรฐานโรงแรม

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

พนักงานฝ่ายฝึกอบรม, ฝ่ายทรัพยากรบุคคล, วิทยากร, วิทยากรฝ่ายขาย, ผู้ที่ได้รับหน้าที่ในการบรรยายหรือพรีเซ็นต์งาน, ผู้ที่สนใจต้องการเริ่มต้นอาชีพวิทยากร, ผู้ที่เป็นวิทยากรภายในและต้องการสร้างศักยภาพให้กับตัวเอง, ผู้ที่ต้องการเรียนรู้และเพิ่มเทคนิคการเป็นวิทย

วิทยากร

อ.วัฒนา วาทะพล C.HRD., FIT Pro
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญการฝึกอบรม อาทิ  :
Competency, Competency based hrm/hrm, Competency base interview, Competency management Teamwork, Personality Development, Teamwork, Coaching Skill, Public Speaking, Train The Trainer, Selling Process, Service Mind, Leadership, Supervisory Skill, Pro Presentation Skill, Course for Success and etc
เกียรติประวัติ :
- ประธานชมรมปาฐกถาและโต้วาที ประจำปีพุทธศักราช 2534
- ชนะเลิศการพูดสุนทรพจน์ ประจำปีพุทธศักราช 2537
- ชนะเลิศรางวัลนักพูดยอดเยี่ยมและนักโต้วาทีดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2538
- รางวัลนักเขียนโครงการสะพานสายรุ้ง ประจำปีพุทธศักราช 2545
- VCD TALK SHOW ก้าวแกร่งแห่งนักขาย
- เจ้าของ POCKET BOOK ขยับปาก (กา) เพื่อชาติ
ท่านจะได้รับการฝึกอบรมจากประสบการณ์ตรงและจริงในวงการพูดการบรรยาการเป็นวิทยากรมากด้วยคุณภาพมากกว่า 18 ปี

ดูตัวอย่างคลิปบรรยายวิทยากรจากเว็บ วิทยากร.net : http://www.วิทยากร.net/index.php/using-course/exten/compo/ser-comp
ดูตัวอย่างคลิปบรรยายจาก Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=nfhRpUfJy-4
สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมใกล้ BTS & MRT ในกรุงเทพมหานคร

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

23 - 24 กรกฎาคม 2563 09.00-16.00 น.

จัดโดย

สถาบันฝึกอบรมฟิตโปร
เบอร์ติดต่อ : (086) 981-1584

ค่าธรรมเนียม (FEE)

7,500 บาท (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 2759 ครั้ง