เทคนิคการเขียนเอกสารเชิงธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ (Effective Business Writing)

23 พฤศจิกายน 2563


การใช้ภาษาเพื่อติดต่อสื่อสารกับบุคคลทั่วไปนั้นเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิต ประจำวันของคนไทย และสำหรับการปฏิบัติงานในองค์กรธุรกิจของไทยก็เช่นกัน เราจำเป็นต้องใช้ภาษาไทยในการสื่อสารกับบุคลากรทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อถ่ายทอดข้อมูลในเรื่องต่างๆ อันจะส่งผลให้องค์กรสามารถดำเนินงานต่อไปได้และบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้ง ไว้ ดังนั้น ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรธุรกิจทุกแห่งในประเทศไทยจึงสมควรมีพื้นฐานความรู้ ภาษาไทยเป็นอย่างดี มีทักษะในการจับประเด็นสำคัญ เพื่อนำมาย่อความหรือสรุป และถ่ายทอดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบอย่างถูกต้อง เพราะการผิดเพี้ยนไปเพียงเล็กน้อยอาจส่งผลเสียต่อความเชื่อมั่นและศรัทธาที่ ลูกค้ามีต่อองค์กร ส่งผลให้ธุรกิจได้รับความเสียหาย


หัวข้อสัมมนา

1.ความสําคัญและประโยชน์ที่บุคลากรและองค์กรได้รับจากการเขียนจดหมาย หนังสือ เอกสารทางธุรกิจที่ดี และมีประสิทธิภาพ

2.ปัญหาและผลกระทบจากการสื่อสารที่ผิดพลาด คลาดเคลื่อน และไม่เหมาะสม ข้อผิดพลาด!! ที่สร้างความเสียหายอย่างร้ายแรง!!... ในการเขียนจดหมายธุรกิจ

3ลักษณะของจดหมายธุรกิจที่ดี (ชัดเจน กระชับ สมบูรณ์สุภาพ เป็นระบบเบียบ และมีเสน่ห์)

4. เทคนิคการเขียนเอกสารเชิงธุรกิจ?ที่ผู้เขียนต้องคำนึงถึง หลักการพื้นฐานที่สำคัญของการเขียนเชิงธุรกิจ

-       การศึกษาทำความเข้าใจ การจับประเด็นและวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ถูกต้องแม่นยำ

-       การวิเคราะห์ประเมิน การสื่อด้วย "การเขียน" (ทางการ,สำคัญ,สื่อสาร,ชัดเจนฯ)

-       สิ่งที่ควรคำนึง ก่อนลงมือ ร่างเอกสาร และสาระสำคัญหลัก

-       การรวบประเด็นสำคัญ และลำดับข้อความ

-       การตรวจทานความถูกต้อง

5.วิธีการใช้ภาษาไทยในการเขียนเชิงธุรกิจที่ "ถูกต้อง กระชับ ทันสมัย"

-       รูปแบบ "โครงสร้างประโยค" ที่สมบูรณ์

-       การเริ่มต้น การลงท้าย และการจัดการกับองค์ประกอบเชิงทะเบียนเอกสาร และการอ้างอิง

-       การใช้คำถูกความหมาย ทันสมัย มีกาละเทศะ สร้างความประทับใจ

-       การใช้ "คำเชื่อม" ประโยคให้ถูกต้อง สละสลวย

-       การเชื่อมโยงแต่ละ "ย่อหน้า" อย่างสอดคล้อง

6.รูปแบบ และความหมายของการเขียนเชิงธุรกิจแต่ละประเภท

7.เทคนิคการเขียนบันทึกข้อความ (MEMO)เพื่อการติดต่อประสานงานหรือสั่งงาน "ภายใน" องค์กร

-       รูปแบบและองค์ประกอบของบันทึกข้อความ (MEMO)

-       ลักษณะของบันทึกข้อความ (MEMO)ที่ดี

-       หลักการและวิธีเขียนบันทึกข้อความ (MEMO)รูปแบบต่างๆ

8.เทคนิคการเขียนจดหมายธุรกิจ เพื่อการสื่อสาร "ภายนอก" ระหว่าง "ลูกค้ากับองค์กร" หรือ "องค์กรธุรกิจ"

-       ลักษณะและขั้นตอนของการเขียนจดหมายธุรกิจที่ดี

-       การจัดทำดรรชนีเอกสาร /แฟ้ม (Index)

-       การจัดวางรูปแบบของการเขียนจดหมายธุรกิจ ให้มีความเหมาะสมกับเนื้อหา

-       รูปแบบการเขียนจดหมายธุรกิจอย่างถูกต้อง เหมาะสม มีกาละเทศะ

9. Workshop :ฝึกปฏิบัติการเขียน เพื่อให้ผู้เรียนนาเทคนิคไปใช้ในการเขียนเชิงธุรกิจได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมคุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

พนักงานทุกระดับในองค์กร

สถานที่อบรม (VENUE)

จัสมินซิติี้ สุขุมวิท ซ 23

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

23 พฤศจิกายน 2563 09.00-16.00 น.

จัดโดย

Professional Training Solution (Ptstraining.in.th)
เบอร์ติดต่อ : 0868929330

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3900 บาท/Early Bird 3500 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 3121 ครั้ง