เทคนิคการอ่านและวิเคราะห์งบการเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่ “นักบัญชี”

29 ตุลาคม 2562

บทนำ

"งบการเงิน"เป็นเอกสารสำคัญที่ผู้บริหารไม่ว่าอยู่ในสายงานใด ก็ควรต้องใส่ใจและอ่านให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ เพราะทุกๆ รายการในงบการเงินจะแสดงถึงสถานะของผลการดำเนินงาน รายรับรายจ่าย กำไรขาดทุน รายการสินทรัพย์ หนี้สินและส่วนของทุน เนื่องจากงบการเงินเป็นรายงานทางบัญชีที่ต้องมีการจัดทำตามมาตรฐานการบัญชีเป็นประจำรายเดือน และปิดบัญชีทุกปี  

ในการอ่านและวิเคราะห์"งบการเงิน"สำหรับผู้บริหาร ไม่ใช่เพียงการอ่านรายการบัญชีแต่ละรายการให้เข้าใจเท่านั้น แต่ยังต้องสามารถวิเคราะห์ตีความ การชี้บ่งสถานะของแต่ละรายการได้อย่างถูกต้อง ดังนั้นผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถในการอ่านและวิเคราะห์งบการเงินได้อย่างถูกต้อง ย่อมสามารถนำข้อมูลเหล่านี้มาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถตัดสินใจดำเนินการกับภาวะวิกฤติหรือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะทำให้ผลประกอบการขององค์กรย่อมดีขึ้นด้วย

 

วัตถุประสงค์ 

1.เพื่อให้เกิดความเข้าใจ ความหมายและความสำคัญของรายการบัญชีแต่ละรายการ 

2.เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ ตีความ และชี้บ่งสถานะทางการเงิน 

3.เพื่อให้เกิดการเตรียมพร้อมในการบริหารจัดการกับภาวะวิกฤติความเสี่ยง และเพื่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารอย่างต่อเนื่อง 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ 

1.ผู้จัดการโรงงาน ผู้จัดการฝ่ายผลิต,ผู้จัดการฝ่ายบุคคล,ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ 

2.ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ,ผู้จัดการฝ่ายวางแผนการผลิต,ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง 

3.หัวหน้างาน,ซุปเปอร์ไวเซอร์ของทุกๆ สายงานที่ควรเข้าใจเรื่องการบัญชี 

วิธีการฝึกอบรม 

1.บรรยายเนื้อหา,ตัวอย่างประกอบ และ Workshop 

2. Pre-test, Post-test

 

หัวข้อการสัมมนา

บทที่1:หลักการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี 

·หลักการพื้นฐานของการบัญชี 

·งบการเงินคืออะไร ประกอบด้วยอะไรบ้าง 

·งบดุล งบกำไรขาดทุนมีรายการอะไรบ้าง 

บทที่2:หัวใจของงบการเงินคืออะไร   

·หัวใจในการอ่านงบดุล คืออะไร กับความหมายที่แท้จริง 

·หัวใจในการอ่านงบกำไรขาดทุน คืออะไร กับความหมายที่แท้จริง 

บทที่3:เทคนิคการอ่านและวิเคราะห์งบดุล ให้เข้าใจอย่างลึกซึ้ง 

·วิธีการอ่านและวิเคราะห์สินทรัพย์ในงบดุล 

·รายการเงินสดและเงินฝากธนาคาร บ่งบอกอะไร 

·รายการสินค้าคงเหลือ ครอบคลุมวัตถุดิบ งานระหว่างทำ และสินค้าสำเร็จรูป ตัวเลขของแต่ละรายการบอกอะไร เหมาะสมหรือไม่ ควรจะปรับปรุงการบริหารจัดการอย่างไร 

·รายการการสินทรัพย์ถาวร ประกอบด้วยอะไร วิธีการจัดทำทะเบียนบัญชีทรัพย์สิน หลักการคิดค่าเสื่อมราคาแต่ละประเภทเป็นอย่างไร การตรวจสอบรายการทรัพย์สิน อายุการใช้งานคงเหลือ การตัดบัญชีรายการทรัพย์สินเครื่องจักรอุปกรณ์ที่เสื่อมสภาพไม่พร้อมใช้งาน หรือสูญหาย การพิจารณาจัดซื้อจัดหาเพิ่มเติมหรือทดแทน 

·รายการหนี้สินและส่วนของทุน ทั้งกำไรหรือขาดทุนสะสม 

บทที่4:เทคนิคการอ่านและวิเคราะห์งบแสดงผลการดำเนินงาน งบกำไรขาดทุน 

·อะไรคือรายรับ/รายได้ หลักเกณฑ์การรับรู้รายรับ/รายได้ 

·ข้อแตกต่างของรายรับหลัก และรายรับอื่น 

·รายจ่ายประกอบด้วยอะไรบ้าง เมื่อไรจะบันทึกบัญชีเป็นรายจ่าย 

·หลักการคิดต้นทุนการผลิต 

·ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานมีอะไรบ้าง มีหลักกฎหมายกำหนดอย่างไร 

บทที่5:เทคนิคการบริหารจัดการเมื่ออ่านและวิเคราะห์งบกำไรขาดทุน งบดุล 

·ต้องทำอะไร เมื่อผลการดำเนินการมีกำไร 

·หากผลการดำเนินการติดลบ ผู้บริหารต้องทำอย่างไร 

·ทำอย่างไรให้มีการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น 

·วิธีการลดต้นทุน และควบคุมค่าใช้จ่ายที่จำเป็น 

·วิธีการควบคุมสินค้าคงเหลือ จำนวนที่ควรเก็บสต๊อค วิธีการตรวจนับสต๊อค 

·วิธีการลดต้นทุนของเสียในการผลิต ของเสียจากการเคลมของลูกค้า 

·วิธีการควบคุมดูแลการสั่งซื้อที่มีประสิทธิภาพ ไม่ซื้อมากเกินไป 

·วิธีการจัดการกระแสเงินสด Cash Flowเงินไหลเข้า-เงินไหลออก เพื่อเงินไม่ขาดมือ 

·เทคนิคการกำหนดเงื่อนไขการชำระเงิน ทั้งฝ่ายเจ้าหนี้และฝ่ายลูกหนี้ 

·มองย้อนมาดูสวัสดิการ และสร้างแรงจูงใจให้แก่บุคลากรในองค์กรอย่างไร 

·โครงการลงทุนในอนาคต เพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพขององค์กร

 

อาจารย์กุหลาบ เจียมจิตรพานิช

 

โรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท26

 

บุคคลทั่วไป ท่านละ3,900บาท

สมาชิก ท่านละ3,500 บาท

ลงทะเบียน3ท่านขึ้นไป ท่านละ3,200บาท

ลงทะเบียน5ท่านขึ้นไป ท่านละ2,900บาท

**ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7%**


บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
34/289หมู่บ้านไทยสมบูรณ์ 2หมู่ที่2ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี12120

www.knctrainingcenter.com

knctrainingcenter@hotmail.com
โทร. :02-191-2509,062-315-5283

วิทยากร

อาจารย์กุหลาบ เจียมจิตรพานิชสถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท26

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

29 ตุลาคม 2562 09.00-16.00

จัดโดย

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 02-191-2509, 062-315-5283

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 250 ครั้ง