เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล Effective Communication Skill

24 ธันวาคม 2562


หลักการและเหตุผล

บนโลกยุคใหม่เต็มไปด้วยกระแสของการเปลี่ยนแปลง การพัฒนา รวมถึงเทคโนโลยี และแน่นอนที่สุดคือการติดต่อสื่อสารทั้งใน (Communication)และนอกองค์กรเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้บุคลากร รวมถึงองค์กรมีความก้าวหน้า ประสบผลสำเร็จในธุรกิจ งานขาย งานบริการ และการสร้างความเชื่อมั่นต่อลูกค้า และการประสานงานกับทีมงานภายในองค์กรได้อย่างราบรื่น

ปัญหาที่เกิดขึ้นกับพนักงานในองค์กร

 

  มีกรอบความคิดและทัศนคติเชิงลบที่ไม่เอื้อต่อการสื่อสาร

*  ยึดตัวเองเป็นหลักในการสื่อสาร ไม่พยายามเข้าใจผู้อื่น

  สื่อสารไปแล้วแต่กลับเข้าใจไม่ตรงกัน

  ไม่ได้รับการประสานงานและความร่วมมือจากการสื่อสารที่ไม่มีประสิทธิภาพ

  ไม่ได้ฟังอย่างตั้งใจและอย่างเข้าใจ จึงจับประเด็นไม่ถูก

  ได้รับFeedbackแล้วเสียกำลังใจและไม่เกิดการปรับปรุงพัฒนา

 

ประโยชน์ที่จะได้รับ

 

  ตระหนักถึงอุปสรรคและปัญหาที่เกิดขึ้นจากการสื่อสารที่ผิดพลาดและทราบวิธีที่จะหลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าว

  ปรับทัศนคติและกรอบความคิดด้านการสื่อสารให้เป็นเชิงบวกและสร้างสรรค์

  ใช้เทคนิคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารให้ชัดเจน ตรงประเด็นสู่เป้าหมาย เป็นผู้ฟังที่เข้าอกเข้าใจเพื่อสร้างเสน่ห์และความน่าสนใจในการสื่อสาร

  สำรวจตัวเอง วิเคราะห์ผู้อื่น ปรับปรุง และพัฒนาตนเองด้านการสื่อสารให้มีประสิทธิผล

หัวข้อการสัมมนา

 

กรอบความคิดและทัศนคติในการสื่อสารเชิงบวกและสร้างสรรค์

อุปสรรคและปัญหาที่เกิดขึ้นจากการสื่อสารงานบริการที่ผิดพลาด

เทคนิคในการสื่อสารกับผู้ฟังประเภทต่าง ๆ ได้อย่างตรงจุดและโดนใจ

อาวุธสำหรับการสื่อสารเพื่อให้ได้ผลที่แม่นยำ

เทคนิคในการฟังอย่างเข้าอกเข้าใจเพื่อเป็นนักสื่อสารที่มีเสน่ห์

เทคนิคใสการพูดเพื่อโน้มน้าวและจูงใจ

การสื่อสารเพื่อให้ได้รับความร่วมมือและการประสานงานอย่างเต็มใจ

การให้ Feedbackที่ให้กำลังใจและสร้างความเปลี่ยนแปลง

การตั้งคำถามที่ดีของการสื่อสาร

ตระหนัก สำรวจ วิเคราะห์ ปรับปรุง พัฒนาตนเองด้านการสื่อสาร

                       

 

ระยะเวลา             1 วัน เวลา  09.00-16.00 น.:  บุคลากรด้านความปลอดภัย และ บุคคลผู้สนใจทั่วไป

 

รูปแบบการอบรม

               การฝึกอบรมมีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความเข้าใจได้โดยง่าย เพลิดเพลิน โดยมีความลึกซึ่งเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจ ยอมรับ และนำไปปฏิบัติตาม อีกทั้งตรงตามเป้าหมายที่องค์กรได้กำหนดไว้

1.             การบรรยายแบบผู้เข้าอบรมมีส่วนร่วม Paticipative Technique

2.             ฝึกปฏิบัติทีละขั้นตอนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับท่านอื่นๆ (Workshop)

3.             ฝึกปฏิบัติพัฒนาร่างกายและจิตใจ เพื่อเสริมบุคลิกภาพภายนอก

4.             สรุปการบรรยาย ถาม-ตอบ


วิทยากร


วิทยากร :อาจารย์ธนกฤต ภูษิตาอภิวัฒน์สถานที่อบรม (VENUE)

Grand Sukhumvit soi 4-6 BKK

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

24 ธันวาคม 2562 09.00-16.00

จัดโดย

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เบอร์ติดต่อ : 0896060444, 0906450992

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 13 ครั้ง