เทคนิคการสร้างแผนที่เส้นทางประสบการณ์ลูกค้า สู่การเพิ่มคุณค่าที่แท้จริง

29 พฤษภาคม 2562

Customer Journey Map

เทคนิคการสร้างแผนที่เส้นทางประสบการณ์ลูกค้า สู่การเพิ่มคุณค่าที่แท้จริง (29 พ.ค. 62)    เรียนรู้ถึงแนวคิดต่างๆ ที่จะเพิ่มประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้า (Customer Experience) รวมถึงแนวทางในการบริหารจัดการประสบการณ์ลูกค้า และมาทำความเข้าใจถึงการกำหนดเป้าหมายและการสร้าง Customer Journey Map อย่างเป็นขั้นเป็นตอน พร้อมทั้งการวิเคราะห์ Customer Journey Map เพื่อนำมาสู่การเพิ่มความพึงพอใจและประสบการณ์ที่ดีขึ้นในแต่ละจุดสัมผัสลูกค้า (Touch Point) นอกจากนี้ยังเรียนรู้แนวทางการสร้างคุณค่าแก่ลูกค้าผ่านกิจกรรมการตลาดเพิ่มประสบการณ์ รวมถึงแนวทางการสื่อสารการตลาดที่ตอบเป้าหมายอย่างมีกลยุทธ์Key Contents

1. มุมมองและทิศทางที่เกี่ยวกับความคาดหวังของลูกค้าในทศวรรษที่ 21 ท่านจะได้ทราบถึงมุมมองต่างๆ และทิศทางที่เกี่ยวกับความคาดหวังของลูกค้าในทศวรรษนี้ว่าเป็นอย่างไร?

2. แนวทางการสร้างประสบการณ์ที่พิเศษ ในแต่ละขณะของการติดต่อ (Moment of Truths) ท่านจะได้ทราบแนวทางการเดินทางของประสบการณ์ และการสร้างประสบการณ์ที่พิเศษๆ ของลูกค้าในแต่ละช่วงเวลาของการติดต่อระหว่างธุรกิจกับลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการรับรู้ด้วยสายตา การจดจำจากกลิ่น อารมณ์และความรู้สึกจากเสียง ประสบการณ์จากการสัมผัส หรือแม้กระทั่งความต้องการซื้อจากรสชาติ ซึ่งแต่ละช่วงเวลาจะส่งผลต่อ Customer Journey ของลูกค้าทั้งนั้น

3. ขั้นตอนการสร้าง Customer Journey Mapping ท่านจะได้เรียนรู้การสร้าง Customer Journey Mapping อย่างเป็นขั้นเป็นตอน ตั้งแต่เริ่มการเดินทางของประสบการณ์ไปจนจบการเดินทาง ซึ่งอาจเริ่มตั้งแต่การติดต่อผ่านช่องทางต่างๆ ทั้ง Online และ Offline ไปจนถึงการได้รู้จักสินค้าและทดลองใช้สินค้านั้นๆ

4. การวิเคราะห์ Customer Journey Mapping ท่านจะเข้าใจและสามารถวิเคราะห์วิธีการที่ลูกค้านำมาใช้ในการตอบโจทย์ความต้องการของตนเอง ตั้งแต่ก่อนซื้อ ระหว่างซื้อ และหลังการซื้อ ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์ความคิดของลูกค้า (Thinking) การวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า (Wanting) การวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้า (Doing) ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติของพนักงาน (Action) ซึ่งล้วนส่งผลต่อประสบการณ์ของลูกค้า

5. ตัวอย่างการวิเคราะห์ Customer Journey Mapping ในแต่ละสถานการณ์ ท่านจะได้เรียนรู้การทำ Customer Journey Mapping ในแต่ละสถานการณ์ผ่าน Case Study จากประสบการณ์จริงในการสร้าง Customer Journey Mapping

6. กิจกรรมการสร้างประสบการณ์และสร้างคุณค่าให้กับลูกค้าคนสำคัญ ท่านสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างประสบการณ์และคุณค่าให้กับลูกค้าคนสำคัญของท่านได้ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบสินค้าหรือการบริการตามความต้องการของลูกค้า การให้คำแนะนำปรึกษาแก่ลูกค้า หรือแม้กระทั่งการเป็นคู่ค้าของลูกค้าก็สามารถทำได้

7. แนวทางการสื่อสารเพื่อเพิ่มคุณค่าที่แท้จริงแก่ลูกค้า ท่านสามารถนำแนวทางการสื่อสารที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้กับธุรกิจของท่านในขณะติดต่อสื่อสารกับลูกค้าเพื่อตอบโจทย์ที่ลูกค้าต้องการ สร้างความประทับใจและเพิ่มคุณค่าที่แท้จริงแก่ลูกค้าได้อย่างยั่งยืนKey Benefits

1. เรียนรู้ถึงแนวคิดต่างๆ ที่จะเพิ่มประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้า (Customer Experience) รวมถึงแนวทางในการบริหารจัดการประสบการณ์ลูกค้า
2. เข้าใจถึงการกำหนดเป้าหมายและการสร้าง Customer Journey Map อย่างเป็นขั้นเป็นตอน
3. การวิเคราะห์ Customer Journey Map เพื่อนำมาสู่การเพิ่มความพึงพอใจและประสบการณ์ที่ดีขึ้นในแต่ละจุดสัมผัสลูกค้า (Touch Point)
4. เรียนรู้แนวทางการสร้างคุณค่าแก่ลูกค้า ผ่านกิจกรรมการตลาดเพิ่มประสบการณ์ รวมถึงแนวทางการสื่อสารการตลาด ที่ตอบเป้าหมายอย่างมีกลยุทธ์
คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

นักการตลาด และผู้ที่สนใจ

วิทยากร

รศ. ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ

- อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการตลาด IMC,CRM,CEM

- ที่ปรึกษาองค์กรชั้นนำทั้งภาครัฐและเอกชนคุณเอกชัย พิทักษ์เกียรติกุล

- Digital Marketing Manager บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด (รัชดาภิเษก)

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

29 พฤษภาคม 2562 09.00 - 16.00 น.

จัดโดย

ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)
เบอร์ติดต่อ : 02-5592146-7, 085-4858826

ค่าธรรมเนียม (FEE)

6,800 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 361 ครั้ง