เทคนิคการสรรหาคัดเลือกคน “เก่ง และ ดี” อย่างมืออาชีพ

30 พฤษภาคม 2562

การสรรหาและคัดเลือกคนในปัจจุบัน ถึงเป็นกระบวนการที่สำคัญขององค์กร เพราะเป็นจุดเริ่มต้นของการที่จะมีกำลังคนที่มีศักยภาพพร้อมขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จ แต่หลาย ๆ องค์กรมักจะประสบปัญหา เช่น หาคนที่ต้องการไม่ได้ จ้างคนที่ขาดความรู้ความสามารถเข้ามาทำงาน ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ตรงกับงาน เป็นต้น ผู้ที่ทำหน้าที่สรรหา และเป็นผู้สัมภาษณ์ หรือคณะกรรมการสัมภาษณ์และคัดเลือกบุคลากรจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการสรรหา และเทคนิคในการสัมภาษณ์และคัดเลือกคนสมัยใหม่ เพื่อที่จะสามารถคัดกรองคนเก่งและคนดี มีความเหมาะสมเข้ามาร่วมงานกับองค์กรได้ในที่สุด

หลักสูตรนี้ได้รับการออกแบบขึ้นเป็นหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อช่วยให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจถึงกลยุทธ์การสรรหาคนยุคใหม่ และสามารถสัมภาษณ์และคัดกรองคนได้แบบมืออาชีพ ส่งผลให้การคัดเลือกคนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และได้ผลตามความต้องการขององค์กรอย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์: 

1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการสรรหาคัดเลือกพนักงาน 

2.เพื่อเสริมสร้างพัฒนาทักษะการสัมภาษณ์เพื่อการคัดเลือกพนักงานให้กับผู้เข้ารับการอบรม 

3.เพิ่มขีดความสามารถในการตัดสินใจคัดเลือกพนักงานใหม่ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ตามที่องค์กรต้องการ 

4.สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการสัมภาษณ์และคัดเลือกพนักงานใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา:

ก้าวออกจากวิธีการเดิม ๆ ในการสรรหาพนักงาน 

เรียนรู้หลักการและแนวคิดในการสรรหาเชิงรุก 

oการแบ่งส่วนการตลาดแรงงานเพื่อกำหนดกลุ่มเป้าหมายในการสรรหา 

oการเลือกช่องทางการสรรหาสู่กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ 

oส่วนผสมทางการตลาดแรงงาน เครื่องมือในการจูงใจกลุ่มเป้าหมายผู้สมัครงาน 

• Job Analysisกับการหาความต้องการของแต่ละตำแหน่งงานเพื่อการสรรหาคัดเลือก 

Workshop :การวิเคราะห์งานเพื่อหาความต้องการคุณสมบัติเพื่อการสรรและคัดเลือกพนักงาน 

เครื่องมือในการคัดเลือกบุคลากร 

   oเครื่องมือการทดสอบ 

   oเครื่องมือในการสัมภาษณ์ 

   oเครื่องมือในการตรวจสอบ 

·ประเภทของการสัมภาษณ์คัดเลือกคนในปัจจุบัน 

หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการสัมภาษณ์งาน การตั้งคำถาม /และตัวอย่างชุดคำถามในการสัมภาษณ์ 

  oการสัมภาษณ์ในรูปแบบต่างๆ 

  oการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างคำถาม (Structured Interview)และการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างคำถาม (Unstructured Interview) 

  oการวิเคราะห์Resume ของผู้สมัคร และการตั้งคำถามจากResume 

·เทคนิคการตั้งคำถามประเภทต่างๆ เช่น 

oคำถามเพื่อดูประสบการณ์และผลสำเร็จในการทำงาน (Behavioral Questions) 

oคำถามเพื่อดูแนวคิดและทัศนคติ (Attitude Questions) 

oคำถามเพื่อดูความสามารถในการแก้ไขปัญหา (Situational Questions) 

oการตั้งคำถามเพื่อวิเคราะห์ Competencyของผู้สมัครงาน เช่น การใช้STAR Questionเป็นต้น 

oฯลฯ 

Workshop :แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติออกแบบชุดคำถาม ในการสัมภาษณ์ผู้สมัครงานประเภทต่าง ๆ 

การวิเคราะห์และประเมินผู้สมัครงานจากการตอบคำถามสัมภาษณ์งาน 

• Do & Don'tในการสัมภาษณ์ของผู้สัมภาษณ์ 

Workshop :แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติบทบาทสมมติ (Role-Play)ในการสัมภาษณ์ผู้สมัครงาน 

วิธีการฝึกอบรม 

บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 

ระดมสมอง จุดประกายความคิด 

Workshop / Role-Play 

เหมาะสำหรับ

ผู้บริหารหน่วยงาน  

ผู้บริหารหน่วยงานทรัพยากรบุคคล

 

อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ

 

โรงแรม บูเลอวาร์ด กรุงเทพ

 

บุคคลทั่วไป ท่านละ3,900บาท

สมาชิก ท่านละ3,500 บาท

ลงทะเบียน3ท่านขึ้นไป ท่านละ3,200บาท

ลงทะเบียน5ท่านขึ้นไป ท่านละ2,900บาท

**ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7%**


บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
34/289หมู่บ้านไทยสมบูรณ์ 2หมู่ที่2ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี12120

www.knctrainingcenter.com

knctrainingcenter@hotmail.com
โทร. :02-191-2509,062-315-5283

วิทยากร

อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติสถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมบลูเลอวาร์ด สุขุมวิท ซอย 5

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

30 พฤษภาคม 2562

จัดโดย

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 0623155283, 021912509

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 167 ครั้ง