เทคนิคการวิเคราะห์อัตรากำลัง และการวางแผนกำลังคน

25 ตุลาคม 2562

หลักการและเหตุผล :

 การวางแผนอัตรากำลังอย่างง่ายโดยวิทยากรและที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ท่านจะได้เรียนรู้วิธีการและตัวอย่างแผนอัตรากำลังจากองค์กรอื่น สิ่งสำคัญในการวางแผนอัตรากำลังจะทำให้องค์กรของท่านสามารถควบคุมต้นทุนของบุคลากรและวางแผนงานฝ่ายบริหารบุคคลให้สอดคล้องกับการทำงานและการพัฒนาบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การกำหนดกลยุทธ์เพื่อการจัดหา การใช้ ธำรงรักษา และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่เหมาะสมในอนาคต เพื่อรักษา ปรับปรุงและพัฒนาสมรรถนะขององค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ สามารถประเมินและทบทวนแผนกลยุทธ์ด้านกำลังคน โดยการทบทวนผลการดำเนินงาน ประเมินว่าแผนไหนใช้ได้หรือไม่ได้ ปรับเปลี่ยนแผนและนำประเด็นใหม่มาพิจารณา วิเคราะห์อุปสงค์และอุปทานด้านกำลังคน เพื่อนำไปกำหนดวิธีการที่จะได้กำลังคนที่มีความรู้ความสามารถทั้งในด้านจำนวนและคุณภาพที่เหมาะกับการทำงานในเวลาที่ต้องการ


วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถจัดทำแผนอัตรากำลังได้อย่างถูกต้อง
2.
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์และควบคุมต้นทุนของบุคลากรที่จะนำมาใช้ตามแผนได้
3.เข้าใจความสำคัญของแผนกำลังคนที่มี
ผลกระทบต่อแผนปฏิบัติงานขององค์การมากยิ่งขึ้น
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมฝ่ายบริหารสามารถคาดการณ์เกี่ยวกับแผนการมอบหมายงานให้สัมพันธ์กับการพัฒนาบุคลากรได้
5.
สามารถคัดเลือกบุคคลที่มีคุณภาพได้ล่วงหน้าลดปัญหาการว่างลงของตำแหน่งงาน


หัวข้อสัมมนา :

1. ความสำคัญและแนวคิดในการวางแผนคำนวณความต้องการกำลังคนในหน่วยงาน

2. ความจำเป็นของการวิเคราะห์อัตรากำลัง (Workforce Analysis)

3.เทคนิคการวิเคราะห์วางแผนอัตรากำลังคน

4. กระบวนการคำนวณความต้องการกำลังคน (Workload Analysis Process)

5.องค์ประกอบของการจัดทำแผนอัตรากำลัง (Workforce Plan) 

6.การจัดทำแผนที่งาน (Job Map)ของหน่วยงาน

7. การคำนวณWorkloadวิเคราะห์งานเพื่อหาทางปรับปรุงงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงาน

8. วิธีคำนวณหาอัตรากำลังคนเมื่อเทียบกับปริมาณงานให้เชื่อมโยงแผนกำลังคนกับแผนกลยุทธ์ขององค์กร

9.Workshop การวิเคราะห์วางแผนอัตรากำลังคน

10. การวิเคราะห์กระบวนการคัดเลือก การเลื่อนตำแหน่ง การสูญเสียบุคลากรในองค์กร

11. ปัจจัยที่ส่งผลกับความต้องการกำลังคนขององค์กร

12. ข้อควรพิจารณาและปัญหาการคาดคะเนความต้องการด้านกำลังคนที่ควรนำมาปรับใช้กับองค์กร 

13. สรุป ถาม-ตอบประเด็น ปัญหา


รูปแบบการบรรยาย :บรรยาย กรณีศึกษาworkshop ตัวอย่าง


กำหนดการ

วันที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา09.00-16.00 น.

ณ โรงแรม อะไรซ์ สุขุมวิท  26 รถไฟฟ้า BTS สถานีพร้อมพงษ์


อัตราค่าสัมมนา

3,500 + 245 vat = 3,745บาท


สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรม อะไรซ์ สุขุมวิท 26 รถไฟฟ้า BTS สถานีพร้อมพงษ์

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

25 ตุลาคม 2562

จัดโดย

บจก.สัมมนาเซ็นตอร์
เบอร์ติดต่อ : 0922633989

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3,500 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 330 ครั้ง