เทคนิคการวางแผนคนวางแผนงานสำหรับหัวหน้างานให้ได้เป้าหมายและผลงาน

26 กันยายน 2562

   

People Management & Working Plan for Manager

เทคนิคการวางแผนคนวางแผนงานสำหรับหัวหน้างานให้ได้เป้าหมายและผลงาน (พฤหัสบดีที่ 26 ก.ย. 2562)


 เรียนรู้การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างาน เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในทีมงาน ตลอดจนสามารถวางแผนคนและวางแผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เริ่มตั้งแต่หลักการบริหารตนเอง การสร้างแรงจูงใจ การค้นหาและพัฒนาทีมงาน รวมไปถึงหลักการบริหารงาน การบริหารองค์กร และการบริหารเชิงกลยุทธ์ 5 ขั้นตอน

     หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรสำหรับการพัฒนาทักษะด้านการเป็นหัวหน้างานของผู้บริหารและผู้จัดการฝ่ายต่างๆ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในทีมงานของตนเอง ตลอดจนสามารถวางแผนคนและวางแผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมตอบสนองต่อเป้าหมายที่วางไว้ โดยเริ่มตั้งแต่การทำความเข้าใจในเชิงจิตวิทยาการบริหาร และรวมถึงการทำงานแบบมุ่งผลงาน (Result Orientation) โดยการกำหนดแผน การบริหารคน พัฒนาคน และการประเมินผลงานเพื่อเน้นที่จะปรับปรุงงานให้ดีขึ้น ซึ่งจะเป็นการเรียนรู้ตั้งแต่แนวทางการทำแผนงาน การกำหนดเป้าหมายที่เป็นสากลตลอดจนเทคนิคการกระจายงาน และควบคุมติดตามงานแบบมีเป้าหมาย และผู้เข้าอบรมยังจะได้เข้าใจหลักการประเมินผลงาน เพื่อจะสามารถบริหารและพัฒนาพนักงานในประเภทต่างๆ ได้อย่างเต็มที่อีกด้วย


Key Contents

• การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อการวางแผนงานและบุคลากร
• การปรับตัวขององค์กรและผู้บริหารในการออกแบบระบบงาน กระบวนการทำงาน เป้าหมายและตัวชี้วัดผลสำเร็จของงาน
• การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning)
• การกำหนดตัวชี้วัดเชิงปริมาณและคุณภาพ (Leading and Lagging Indicators) เพื่อตอบโจทย์กลยุทธ์องค์กรและหน่วยงาน
• ความท้าทายในการบริหารบุคลากรและทีมงานรุ่นใหม่และรุ่นเก่า
• การวางแผนงาน การบริหารและพัฒนาบุคลากรโดยใช้เครื่องมือที่มีคุณภาพ เพื่อยกระดับการทำงาน ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง อาทิ
    - การจัดการห่วงโซ่แห่งคุณค่า (Value Chain) และการปรับปรุงกระบวนการทำงาน (Process Improvement)
    - การบริหารทีมงานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Team Leaning and Continuous Improvement)
    - การแลกเปลี่ยน การถ่ายโอนองค์ความรู้ที่สำคัญ (Knowledge Transfer)
    - การสร้างระบบพี่เลี้ยง (Mentoring Program)
    - ทักษะการโค้ชงาน การให้คำแนะนำเพื่อให้เกิดการปรับปรุง (Coaching)
    - การมอบหมายงาน การกำกับดูแล และการควบคุม (Delegate, Empowerment, Monitoring and Control)
    - การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal)


Key Benefits

1. เรียนรู้และเข้าใจตนเองและทีมงาน จากความเข้าใจในเรื่องบุคลิกภาพ และพฤติกรรม ของคนแรงจูงใจของคนในการทำงาน และภาวะผู้นำที่ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์
2. เข้าใจหลักการกำหนดเป้าหมายและผลงาน การวางแผนตามลำดับความสำคัญของงาน และการวางแผนงานที่จะทำให้เราได้ผลงานสูงสุด
3. พัฒนาทักษะในการบริหารคน การ Empowerment การให้คำปรึกษาทีมงานที่ดี การสอน งานที่ถูกต้องและได้ผล
4. เข้าใจหลักการประเมินทีมงาน เพื่อสร้างผลงานอย่างถ่องแท้ ไม่ใช่การประเมินเพื่อกำหนดผล ตอบแทนพนักงาน การ Feedback การทำงานของทีมเพื่อเร่งศักยภาพของลูกน้องในทีม

วิทยากร

คุณจุลชัย จุลเจือ

- วิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาวะผู้นำ บริหารจัดการ การสร้างแรงบันดาลใจและการบริการ
- วิทยากรที่ปรึกษาศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจสถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด (รัชดาภิเษก)

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

26 กันยายน 2562 09.00 - 16.00 น.

จัดโดย

ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)
เบอร์ติดต่อ : 02-5592146-7, 085-4858826

ค่าธรรมเนียม (FEE)

6,800 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 224 ครั้ง