เทคนิคการวางแผนคนวางแผนงานสำหรับหัวหน้างานให้ได้เป้าหมายและผลงาน

31 พฤษภาคม 2562

People Management & Working Plan for Manager

เทคนิคการวางแผนคนวางแผนงานสำหรับหัวหน้างานให้ได้เป้าหมายและผลงาน (31 พ.ค. 62)   เรียนรู้การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างาน เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในทีมงาน ตลอดจนสามารถวางแผนคนและวางแผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เริ่มตั้งแต่หลักการบริหารตนเอง การสร้างแรงจูงใจ การค้นหาและพัฒนาทีมงาน รวมไปถึงหลักการบริหารงาน การบริหารองค์กร และการบริหารเชิงกลยุทธ์ 5 ขั้นตอน

   หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรสำหรับการพัฒนาทักษะด้านการเป็นหัวหน้างาน ของผู้บริหารและผู้จัดการฝ่ายต่างๆ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในทีมงานของตนเอง ตลอดจนสามารถวางแผนคนและวางแผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมตอบสนองต่อเป้าหมายที่วางไว้ โดยเริ่มตั้งแต่การทำความเข้าใจในเชิงจิตวิทยาการบริหาร และรวมถึงการทำงานแบบมุ่งผลงาน (Result Orientation) โดยการกำหนดแผน การบริหารคน พัฒนาคน และการประเมินผลงานเพื่อเน้นที่จะปรับปรุงงานให้ดีขึ้น ซึ่งจะเป็นการเรียนรู้ตั้งแต่แนวทางการทำแผนงาน การกำหนดเป้าหมายที่เป็นสากลตลอดจนเทคนิคการกระจายงาน และควบคุมติดตาม งานแบบมีเป้าหมาย และผู้เข้าอบรมยังจะได้เข้าใจหลักการประเมินผลงาน เพื่อจะสามารถบริหารและพัฒนาพนักงานในประเภทต่างๆ ได้อย่างเต็มที่อีกด้วยKey Contents

1. การเปลี่ยนแปลงและวิสัยทัศน์ใหม่เพื่อการบริหารงาน

2. ทักษะสำคัญของผู้บริหาร ในภาวการณ์แข่งขันและการเปลี่ยนแปลง : Managerial Competency

3. การจูงใจ และเทคนิคการจูงใจ คนต่างวัย (Motivation – Commitment – Employee Engagement)

4. การสร้างและรักษาคนเก่ง (Develop Talent)

5. ACE Model จิตวิทยาการสื่อสาร เพื่อผลงานและสร้างขวัญกำลังใจ

6. AR Model : การวิเคราะห์ลูกน้องเป็นรายบุคคล เพื่อการพัฒนา มอบหมายงาน การสั่งงาน

7. การประเมินผลงานอย่างสร้างสรรค์และจิตวิทยาการให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาลูกน้อง

8. ความสำคัญและประโยชน์ของการตั้งเป้าหมายของงาน

9. เทคนิคการตั้งเป้าหมายที่ดี

10. การจัดทำแผนงาน (Action Plan)

11. ทักษะในการปฏิบัติตามแผนงาน

12. เทคนิคการติดตามงานKey Benefits

1. ให้ความรู้ ทิศทางการเปลี่ยนแปลงและแข่งขัน

2. เพื่อให้ความรู้ ทักษะ สำคัญของผู้บริหาร ให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการวิเคราะห์ การตัดสินใจ

3. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทีม บริหารงานและการสร้างคนเก่ง (Develop Talent)

4. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการสื่อสาร เพื่อการจูงใจและพัฒนาทีมงาน

5. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนงาน และการควบคุม ติดตามงาน


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

หัวหน้างาน, ผู้บริหาร และบุคคลทั่วไปและผู้ที่สนใจ

วิทยากร

อ.จุลชัย จุลเจือ

- วิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาวะผู้นำ บริหารจัดการ การสร้างแรงบันดาลใจและการบริการ

- วิทยากรที่ปรึกษาศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ


สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด (รัชดาภิเษก)

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

31 พฤษภาคม 2562 09.00 - 16.00 น.

จัดโดย

ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)
เบอร์ติดต่อ : 02-5592146-7, 085-4858826

ค่าธรรมเนียม (FEE)

6,800 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 947 ครั้ง