เทคนิคการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

28 กุมภาพันธ์ 2563Cost Reduction Techniques and Work Improvement
หลักสูตร : เทคนิคการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน (28 ก.พ. 63)


เนื่องจากในปัจจุบันองค์กรต่างๆหันมาใส่ใจกับการลดต้นทุนในองค์กรมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เทคนิคต่างๆ ในการลดต้นทุนมีอยู่ด้วยกันหลากหลาย แต่การนำเทคนิคเครื่องมือต่างๆ มาใช้ในการลดต้นทุนขององค์กรนั้น เป็นสิ่งสำคัญ คำถามแรกจากประสบการณ์ของผู้บรรยายคือ เราจะลดต้นทุนเท่าไร และจะลดอะไร รวมไปถึงการปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม ในหลักสูตรนี้จะเป็นการบรรยายถึงแนวคิดต่างๆ และให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปใช้จริงเพื่อลดต้นทุนในองค์กรและเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

Key Contents

♟ โครงสร้างต้นทุนทางธุรกิจภายในองค์กร

• อธิบายให้เข้าใจถึงโครงสร้างต้นทุนธุรกิจทั้งหมดในองค์กรว่าประกอบด้วยอะไรบ้าง

♟ ประเภทของต้นทุนที่เกิดขึ้นองค์กร

• อธิบายให้เข้าใจถึงประเภทของต้นทุนในมิติของต้นทุนคงที่ ต้นทุนแปรผัน
• อธิบายให้เข้าใจถึงประเภทของต้นทุนในมิติของต้นทุนผลิตภัณฑ์ ค่าโสหุ้ย แรงงานทางตรง แรงงานทางอ้อม วัตถุดิบทางตรง วัตถุดิบทางอ้อม ต้นทุนจม ต้นทุนค่าเสียโอกาส และต้นทุนประเภทอื่นๆ และสามารถคำนวณได้อย่างถูกต้อง และนำไปใช้ได้จริง

♟ การประยุกต์ใช้ Waterfall ในการนำมาวิเคราะห์ว่าจะลดต้นทุนลงไปเท่าไร

• การตั้งเป้าหมายในการลดต้นทุนมีอยู่ด้วยกันหลายวิธี ในที่นี้จะได้นำเสนอการตั้งเป้าหมายการลดต้นทุนวิธีหนึ่งโดยการประยุกต์ใช้ Waterfall มาใช้ เพื่อให้สามารถคำนวณการตั้งเป้าหมายในการลดต้นทุนในองค์กรได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น

♟ Activity Base Cost การคำนวณต้นทุนตามกิจกรรม

• อธิบายแนวคิดของการคิดต้นทุนตามกิจกรรมเพื่อทำให้สามารถแยกการคำนวณต้นทุนออกมา เพื่อทำการลดต้นทุนได้ดีขึ้น โดยเทียบกับวิธีปกติ ผ่านกรณีศึกษา

♟ 7 Wastes/ การประเมินความสูญเสียในองค์กร (Waste Walk)

• อธิบายหลักการ TIMWOOD มาเพื่อใช้หาสาเหตุของความสูญเสียในองค์กร ได้อย่างเป็นรูปธรรม
• จัดทำ Workshop ให้ผู้เข้าอบรมวิเคราะห์ของเสียที่เกิดขึ้นในองค์กรผ่าน TIMWOOD

♟ แนวคิด เทคนิคหลักการปรับปรุงงานที่ดี

• อธิบายถึงเทคนิคต่างๆ ที่นิยมใช้ในการปรับปรุงงาน
• กรณีศึกษาการปรับปรุงงานโดยใช้เทคนิคต่างๆ มาใช้ในการปรับปรุงงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการทำงานมากขึ้น

♟ แนวคิดในการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย IE Techniques

• อธิบายแนวคิดพื้นฐานของการนำเอา IE Techniques มาประยุกต์ใช้ ผ่าน QC 7 tools พื้นฐาน

• จัดทำ Workshop ให้ผู้เข้าอบรมได้วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาโดยนำเทคนิคบางส่วนเพื่อการฝึกวิเคราะห์


Key Benefits

1.เรียนรู้เทคนิคต่างๆ ในการวิเคราะห์หาสาเหตุ และการลดต้นทุน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.เรียนรู้แนวคิด เทคนิคต่างๆ และเข้าใจปัญหาเพื่อการ ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ผู้ที่ให้ความสนใจ และบุคคลทั่วไป

วิทยากร


ดร. ภาวัต อุปถัมภ์เชื้อ

ที่ปรึกษาด้านการลดต้นทุนการผลิต การปรับปรุงกระบวนการทำงาน การบริหารโครงการ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนผู้เชี่ยวชาญ ในคณะอนุกรรมาธิการด้านการเงิน การธนาคาร สถาบันการเงินและตลาด ทุน สภานิติ บัญญัติแห่งชาติ

ผู้เขียนบทความ : Quality Finance ในหนังสือ For Quality Management
สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรม สวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด รัชดา

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

28 กุมภาพันธ์ 2563 09.00 - 16.00 น.

จัดโดย

ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)
เบอร์ติดต่อ : 02-5592146-7, 085-4858825

ค่าธรรมเนียม (FEE)

7,800 บาท (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 392 ครั้ง