เทคนิคการรับมือและแก้ไขปัญหาการทำงานของลูกน้อง (People Handling Technique)

12 กันยายน 2561

เรามักพบปัญหาน่าหนักใจของหัวหน้างานคือ พนักงานบางคนมีทัศนคติทางลบที่ไม่ดีกับงาน กับเพื่อนร่วมงาน หรือกับหัวหน้างาน บางคนทำตัวน่าเบื่อหน่ายไม่น่ารักจนไม่มีใครอยากทำงานด้วย และพนักงานอีกจำนวนไม่น้อยทำงานไม่ได้ผลตามเป้าหมาย ส่งผลให้หัวหน้างานต้องปวดหัวกับการแก้ไขปัญหาเช่นนี้ จึงควรที่หัวหน้างานโดยเฉาพะหัวหน้างานขั้นต้นจะได้เรียนรู้เทคนิคและวิธีการทั้งที่เป็นศาสตร์และศิลปะเชิงการจัดการคนทำงานเพื่อรับมือ อันจะช่วยให้พนักงานกลับมาทำงานอย่างได้ผล


หัวข้อการเรียนรู้  : 


>> สำรวจปัญหาการทำงานของลูกน้องในองค์กร

>> ทดสอบทักษะการจัดการปัญหาลูกน้องของ่่านพร้อมคำแนะนำจากวิทยากร

>> บทบาทหัวหน้างานกับการจัดการปัญหาคนทำงาน

>> รับมือปัญหา 1 - ปัญหาผลงานต่ำกว่าเป้าหมาย

    + สาเหตุของปัญหาพนักงานผลงานต่ำกว่าเป้าหมาย

    + แนวปฏิบัติในการปรับปรุงผลงานลูกน้อง

     (Performance Improvement)

    + แนวทางการพูดคุยเพื่อปรับปรุงผลงานของลูกน้อง

>> รับมือกับปัญหา 2 - พนักงานมีทัศนคติทางลบ

    + สาเหตุที่ทำให้พนักงานมีทัศนคติทางลบ

    + แนวทางการพูดคุยกับลูกน้องที่มีทัศนคติทางลบ

    + แนวทางเสริมให้ลูกน้องมีทัศคติทางบวก

>> รับมือกับปัญหา 3 - พนักงานกระทำผิดทางวินัย

    + เรียนรู้กฎหมายแรงงาน

    + วินัยพนักงานและการลงโทษทางวินัยที่หัวหน้าควรรู้

    + แนวทางการลงโทษทางวินัยตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานแรงงานฟรี!!!  หนังสือ "20บทเรียน Lead ลูกน้องสู่เป้าหมาย"  ท่านละเล่ม

หลักสูตรพิเศษสำหรับหัวหน้างานทั้งในสายการผลิตหรือธุรกิจบริการที่เติบโตจากพนักงานระดับปฏิบัติการที่จะช่วยให้จัดการปัญหาลูกน้องแบบ “งานได้ผลและคนเป็นสุข”


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

หัวหน้างานทุกสายงาน โดยเฉพาะสายงานการผลิต

วิทยากร

อาจารย์ ชัชวาล  อรวงศ์ศุภทัต


สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรม HIP Bangkok - รัชดาภิเษก

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

12 กันยายน 2561 09.00-16.30 น.

จัดโดย

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 0896776047

ค่าธรรมเนียม (FEE)

2900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 372 ครั้ง