เทคนิคการยื่นขอใบอนุญาตจัดสรรทิ่ดิน บ้านจัดสรร และคอนโดมิเนียม

19 พฤศจิกายน 2563

หลักสูตรอบรมเทคนิคการยื่นขอใบอนุญาติจัดสรรที่ดิน บ้านจัดสรรและคอนโดมิเนียม

การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์หมู่บ้านจัดสรรที่ดินเปล่า และคอนโดมิเนียมสิ่งที่ขาดไม่ได้คือผู้พัฒนาโครงการจะต้องดำเนินการขออนุญาตจัดสรรที่ดินไม่ว่าจะเป็นที่ดินเปล่าหมู่บ้านจัดสรรและคอนโดมิเนียมกับกรมที่ดินก่อนซึ่งต้องมีขบวนการพิจารณาออกใบอนุญาต กันหลายขั้นตอน และบุคลากรหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องทำให้การออกใบอนุญาตจัดสรรที่ดิน ต้องล่าช้าออกไปต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบผังที่ดินไป หรือมีผลกระทบกับยอดขายโครงการหรือแม้กระทั่งไม่สามารถ ที่จะออกใบอนุญาตจัดสรรได้ ทำให้อาจเกิดการเสียหายอย่างใหญ่หลวง ต่อโครงการได้

หลักสูตรนี้จะทำให้ท่านนักพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ผู้ออกแบบ สถาปนิก วิศวกร ผู้รับเหมา หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องรู้และเข้าใจถึงขบวนการออกใบอนุญาตจัดสรรได้อย่างถ่องแท้เพื่อลดโอกาสทำงานผิดพลาดและยังเป็นการอบรมที่ให้ความรู้ เกี่ยวกับการก่อสร้างบ้านจัดสรร และเมื่อมีโครงการบ้านจัดสรรแล้วก็จำเป็นที่จะต้องจัดตั้ง นิติบุคคลขึ้นมา เพื่อบำรุงรักษาสาธารณูปโภค ที่มีอยู่บนที่ดินให้คงสภาพเดิมจนกว่าจะมีผู้ซื้อมาโอนรับทรัพย์สินดังกล่าวไป

ผลที่ได้รับจากการอบรม :

ได้รับความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการก่อตั้งหมู่บ้านจัดสรร เช่น พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543,กฎกระทรวงว่าด้วยการขอจดทะเบียนจัดตั้ง, ระเบียบคณะกรรมการจัดสรรที่ดินส่วนกลาง ว่าด้วยการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้าน จัดสรร เป็นต้น
สามารถกำหนดข้อบังคับในการจัดตั้งนิติบุคคลหมูบ้านจัดสรร เพื่อบังคับใช้ในการดำเนินการในหมู่บ้าน
ทราบขั้นตอนในการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร และการขออนุญาตจัดสรรที่ดิน
สามารถจัดทำเอกสารต่างๆ ในการขอจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร และการขออนุญาตจัดสรรที่ดินได้
สามารถเข้าใจถึงขบวนการ และขั้นตอนในการขอใบอนุญาติจัดสรรที่ดินได้เป็นอย่างดี
สามารถรู้แหล่งในการศึกษา ติดตามกฎหมาย และระเบียบการที่เกี่ยวข้อง กันการจัดสรรใหม่ๆ ได้
สามารถเรียนรู้ข้อผิดพลาดในการยื่นขอจัดสรรได้จากกรณีตัวอย่าง ที่จะช่วยให้ท่านประสบสำเร็จในการยื่นขออนุญาตจัดสรรที่ดิน
สามารถประมาณการค่าใช้จ่ายในการขอใบอนุญาตจัดสรร และเวลาได้เป็นจริงมากยิ่งขึ้น
สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการประกอบการหมู่บ้านจัดสรรให้เกิดประสิทธิภาพ และเป็นระบบระเบียบตามที่กฎหมายกำหนดไว้
สามารถที่จะเข้าใจหลักการออกใบอนุญาติจัดสรร และขั้นตอนได้อย่างถ่องแท้
ลดโอกาสทำงานผิดพลาดลง เช่น ออกแบบผังผิดพลาด
เข้าใจถึงหลักปฎิบัติ และนโยบายในการออกแบบใบอนุญาตจัดสรรล่าสุด
สามารถที่จะสอบถามกับวิทยากรที่มีประสบการณ์ได้โดยตรง

ข้อบังคับเบื้องต้นก่อนการเรียน :   ไม่มี

ระยะเวลา : 1 วัน

เนื้อหาหลักสูตร :

09:00-12:00น.

อธิบายหลักการ ขั้นตอนการขอ และออกใบอนุญาติจัดสรรที่ดิน และคอนโดมิเนียม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาออกใบอนุญาต ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
กฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาออกใบจัดสรรฯ
แบบฟอร์มที่ใช้
ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยของการยื่นใบอนุญาติ
ค่าใช้จ่าย และเวลาในขั้นตอนการออกแบบอนุญาติจัดสรรทั้งกรุงเทพ และต่างจังหวัด
ขั้นตอนการออกโฉนด
สอบถามปัญหา ไขข้อข้องใจ

13:00-16:00น.

กฎหมายที่ใช้บังคับในการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
หลักทั่วไปในการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
ขั้นตอนการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร และการจัดสรรที่ดินตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ผลของการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
ตัวอย่างเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งนิติบุคคล
พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543
กฎกระทรวงว่าด้วยการขอจดทะเบียนจัดตั้ง การบริหาร การควบ และการยกเลิกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
ระเบียบ คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง ว่าด้วยการกำหนดค่าใช้จ่าย หลักเกณฑ์ และวิธีการเก็บค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา และการ
จัดการสาธารณูปโภค และการจัดทำบัญชี พ.ศ.2545
ระเบียบ คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการกำหนดอัตราค่าปรับกรณีที่ชำระเงินค่าบำรุงรักษา และการจัดการ
สาธารณูปโภคล่าช้ากว่าที่กำหนด พ.ศ.2546
ระเบียบคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการระงับการจดทะเบียนสิทธิบัตรและนิติกรรมในที่ดินจัดสรร พ.ศ.2546
ตัวอย่างหนังสือคำขอต่างๆ ในการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

 


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ไม่มี

วิทยากร

เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจากกรมที่ดิน


สถานที่อบรม (VENUE)

ศูนย์ฝึกอบรมทูพลัสฯ ซ.ลาดพร้าว 8

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

19 พฤศจิกายน 2563 09:30-16:30 น.

จัดโดย

ทูพลัส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
เบอร์ติดต่อ : 0863072163

ค่าธรรมเนียม (FEE)

5350 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

ผู้เข้าชม: 113 ครั้ง