เทคนิคการป้องกันความผิดพลาดในขบวนการผลิตด้วย Poka Yoke (Zero-Defect by PokaYoke)

27 กุมภาพันธ์ 2562

ในโรงงานอุตสาหกรรมที่ผลิตสินค้านานาชนิดบ่อยครั้งมักเกิดสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานหรือเกิดเป็นของเสียขึ้นซึ่งบางครั้งของเสียเหล่านั้นอาจเล็ดลอดผ่านกระบวนการควบคุมคุณภาพทางงานสถิติ(Statistical Quality Control) จากการสุ่มตัวอย่างเพื่อตรวจสอบไปสู่ลูกค้าได้ซึ่งมีผลกระทบต่อความพึงพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction) และต้องทำการแก้ไขผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐานเหล่านั้น (Rework) ซึ่งทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นไปอีกเทคนิคหนึ่งทางด้านปรับปรุงคุณภาพและมุงมั่นสู่ของเสียเป็นศูนย์ (Zero-Defect) นั้นคือ การใช้ระบบ POKA-YOKE ซึ่งเป็นระบบป้องกันความผิดพลาดในขบวนการผลิต ที่มีรากฐานมาจากภาษาญี่ปุ่น


POKA คือ ความผิดพลาดจากการไม่เอาใจใส่

YOKEคือ ป้องกัน/ไม่ให้เกิด/หลีกเลี่ยง

หรือที่เรียกกันเป็นที่แพร่หลายว่าระบบป้องกันความผิดพลาดจากการพลั้งเผลอหรือใช้คำว่า Error- Proofing ซึ่งระบบ POKA-YOKE นี้ ควบคุมให้งานในกระบวนการมีความถูกต้องมากที่สุดก่อนที่จะสามารถผ่านไปสู่กระบวนการต่อไป โดยความผิดพลาดที่เกิดจากเครื่องจักรนั้นไม่ค่อยน่าเป็นห่วงมากนักเพราะวิศวกรที่ได้ออกแบบเครื่องจักรนั้นมักออกแบบให้ได้ตามมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับหนึ่ง ส่วนมากที่มีปัญหาในการผลิตคือคนแต่ถ้าเราออกแบบให้ดีตั้งแต่ต้นปัญหาต่างๆ เช่น ของเสีย หรือปัญหาที่เกิดจากคนก็จะหมดไปทำให้ประหยัดค่าอบรมซ้ำๆ และค่าความเสียหายที่เกิดจากของเสีย เป็นต้น 

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ ถึงแนวคิดและความเป็นมาของการเพิ่มผลผลิตด้วย หลักการของระบบป้องกันความผิดพลาด หรือ Poka Yoke
2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงแนวทางและขั้นตอนในการปรับปรุงงานเพื่อลดความผิดพลาดอย่างต่อเนื่อง
3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดการพัฒนาและแก้ไขปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างถูกวิธีและทราบถึงอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง
4.เพื่อเข้าใจถึงต้นทุนการผลิต ความสูญเสียจากความผิดพลาดในการผลิต


หัวข้อการอบรม

1.ต้นทุนการผลิตและผลกระทบจากความสูญเสียในขบวนการผลิต
2.การควบคุมคุณภาพของเสียเป็นศูนย์ (ZQC)   
3.หลักการและข้อเสนอแนะเบื้องต้นของการปรับปรุงงาน
4.ขั้นตอนและเครื่องมือในการใช้ Poka Yoke
5.แลกเปลี่ยนความคิดปรับปรุงงาน
6.กิจกรรมกระตุ้นผู้เข้ารับการอบรม
7.เทคนิคในการมองปัญหา
8.วิธีการปรับปรุงงานโดยใช้Poka Yoke
9.กรณีศึกษา วิเคราะห์ถึงปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาจากตัวอย่างสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง


ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. พนักงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการใช้หลักการ Poka Yokeอย่างถูกต้องชัดเจน
2. พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาปรับปรุงงานเพื่อยกระดับคุณภาพประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการทำงานอย่างต่อเนื่อง
3. สามารถนำ Poka Yoke ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและเป็นต้นแบบสาหรับการขยายผลภายในองค์กรต่อไป
4. พนักงานสามารถประยุกต์ใช้เทคนิคการปรับปรุงเช่น PCDA, 5S , QC7Toolsฯลฯร่วมกับกิจกรรมหรือโครงการปรับปรุงต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม

วิทยากร


อาจารย์ไมตรี บุญขันธ์สถานที่อบรม (VENUE)

Grand Sukhumvit Hotel Bangkok (BTS นานา)

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

27 กุมภาพันธ์ 2562 09.00-16.00

จัดโดย

บจก.สัมมนาเซ็นตอร์
เบอร์ติดต่อ : 0922633989

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3,200 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 268 ครั้ง