เทคนิคการบูรณาการความสัมพันธ์ในองค์กรเพื่อความสำเร็จอย่างยั่งยืน

27 เมษายน 2563

หลักการและเหตุผล (Introduction)

         การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กรคือการสร้างความรู้สึกที่ดี มีการช่วยเหลือเกื้อกูล เกิดความผูกพัน เข้าใจซึ่งกันและกัน ระหว่างบุคลากรทุกระดับภายในองค์กร ทั้งระหว่างเพื่อนร่วมงาน ระหว่างหัวหน้าและลูกน้อง และระหว่างผู้บริหารและพนักงาน ซึ่งส่งผลให้การทำงานของแต่ละบุคคลเกิดประสิทธิภาพ อันนำไปสู่ประสิทธิภาพโดยรวมขององค์กร 

         ทักษะการสร้างสัมพันธภาพเป็นทักษะที่มีทั้งศาสตร์และศิลป์ ซึ่งความสัมพันธภาพระหว่างบุคคลจะมีประสิทธิภาพมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับปัจจัยภายในคือตัวบุคลากรเอง และปัจจัยภายนอกคือระบบนิเวศขององค์กร การบูรณาการความสัมพันธ์ภายในองค์กรที่ดี ย่อมทำให้เกิดผลลัพธ์ของความร่วมมือร่วมใจอันทำให้เกิดความสำเร็จกับแก่องค์กรอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์ (Objective)

1.เพื่อบุคลากรในองค์กรได้ทราบถึงเทคนิคของการสร้างความสัมพันธ์ 

2.เพื่อบุคลากรได้เรียนรู้เข้าใจตัวเอง และคนอื่น รวมทั้งสามารถยอมรับความแตกต่าง 

3.เพื่อเข้าใจบทบาทของแต่ละส่วนงานและหน้าที่ที่ทุกคนเชื่อมโยงกัน 

4.เพื่อลดความขัดแย้งภายในองค์กรระหว่างหน่วยงาน และระหว่างบุคคล 

5.สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีอย่างยั่งยืน  

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)

รูปแบบที่1สำหรับการจัดคอร์สภายในสำหรับพนักงานทั้งองค์กร 

รูปแบบที่2สำหรับกับจัดคอร์สสำหรับระดับ หัวหน้างาน ผู้จัดการขึ้นไป

 

เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

1.ความสำคัญของมนุษย์สัมพันธ์กับการทำงานในองค์กร 

2.การบูรณาการความสัมพันธ์คืออะไร 

3.สิ่งที่ต้องเรียนรู้เพื่อสร้างการบูรณาการความสัมพันธ์ 

2.องค์ประกอบหลักของการสร้างมนุษย์สัมพันธ์และวิธีการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 

3.การรู้จักตนเองเพื่อเข้าใจตนเองและเข้าใจความต่างของคน เพื่อเข้าใจผู้อื่น  

หลักนพลักษณ์ (Enneagram)

4.รู้จักและทำงานกับคนต่างลักษณ์ 

Workshop 

5.เทคนิคการบูรณาการความสัมพันธ์ในองค์กร U ME & ORG  

6.พลังความคิดเชิงบวก (The Power of Positive Thinking)พลังแห่งการสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน 

7. OUTWARD MindsetและINWARD Mindset 

8.แนวทางสร้างความสัมพันธ์เชิงบวก M - C - A 

9.หลักสำคัญของการสร้างความสัมพันธ์คือ การสื่อสาร 

10.การฝึกทักษะการฟังเชิงลึก (Active Listening Skill )   

Workshop 

11.สุขแล้วสำเร็จ หรือสำเร็จแล้วจึงสุข 

12.ความสัมพันธ์ที่ดีสร้างอะไรได้บ้าง 

13.สรุปการเรียนรู้ 

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time) 9.00 - 16.00น.

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

         บรรยายพร้อมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านกิจกรรมWorkshopต่างๆ โดยใช้แนวทางการโค้ชและการเรียนรู้แบบมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้เรียน เพื่อฝึกการคิด การระดมสมอง การลองปฏิบัติ อันจะนำไปสู่การเข้าใจองค์ความรู้แบบเข้าใจด้วยตนเองและนำไปประยุกต์ได้

 

อาจารย์ชัญญชิตา ศรีชัย

 

โรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท26

 

บุคคลทั่วไป ท่านละ3,900บาท

สมาชิก ท่านละ3,500 บาท

ลงทะเบียน3ท่านขึ้นไป ท่านละ3,200บาท

ลงทะเบียน5ท่านขึ้นไป ท่านละ2,900บาท

**ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7%**


บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12130

www.knctrainingcenter.com

knctrainingcenter@hotmail.com
โทร. :02-191-2509,062-315-5283

วิทยากร

อาจารย์ชัญญชิตา ศรีชัยสถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท26

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

27 เมษายน 2563 09.00-16.00

จัดโดย

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 02-191-2509, 062-315-5283

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 69 ครั้ง