เทคนิคการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิผล

23 กันยายน 2563

สำหรับ บุคลากรทุกท่านที่ต้องนำเสนองาน ,ความคืบหน้าในงาน-ผลงาน,โครงการต่าง ๆ ตลอดจน นำเสนอความคิด ข้อเสนอแนะ แนวทางวิธีการทำงานหรือจัดการปัญหา ให้กับผู้บริหาร , ลูกค้า , คณะกรรมการ หรือผู้ร่วมงานท่านอื่น ๆ

วัตถุประสงค์
1. สร้างความเชื่อมั่นในการนำเสนอ
2. เรียนรู้ทักษะในการนำเสนออย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้อง
3. ฝึกฝนการนำเสนองานให้ครบถ้วน ตรงประเด็น เป็นที่เข้าใจ และได้ข้อสรุป สร้างความเชื่อถือต่อผู้รับฟังการนำเสนอ

วิธีการฝึกอบรม
1. ทฤษฎีและวิธีการ : บรรยาย , ดูภาพยนตร์ตัวอย่าง
2. ฝึกปฏิบัติ : แสดงด้วยตัวเอง ผู้ชมวิเคราะห์ และแนะนำอย่างมีหลักการ

เนื้อหาหลักสูตร
 หลักการนำเสนอต่อตัว / ต่อกลุ่ม / ต่อที่ชุมชน อย่างมีประสิทธิภาพ
      แนวความคิดพื้นฐานในการนำเสนอ
      ปัญหาที่เกิดขึ้นในการนำเสนองาน
      หลักการขายความคิดเพื่อการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ
 เทคนิคการเตรียมการ เพื่อการนำเสนอที่ดี (Preparation)
      คำถามเพื่อการเตรียมการนำเสนอ
      ศึกษาผู้ฟัง
      ข้อมูล : ประเด็นหรือข้อมูลต่างๆ ที่ควรมีในการนำเสนองาน – รายงาน- การจัดการปัญหา
      การวางโครงสร้าง(Structure) และการกำหนดหัวข้อในการนำเสนอ 
           รูปแบบต่าง ๆ ในการนำเสนองาน / ข้อเสนอในการทำงาน-จัดการปัญหา
           การจัดลำดับเนื้อหา
               กล่าวนำเรื่อง
               การเรียบเรียงเรื่องราวสาระสำคัญ
               บทสรุปเพื่อตอกย้ำความคิด และ การดำเนินการต่อไป
               ขั้นตอนการนำเสนอให้กระชับและตรงประเด็น
     การตรวจสอบคุณภาพของเนื้อหาก่อนนำเสนอ โดยใช้หลัก 4C 1 A
     เตรียมการใช้บันทึก
     การใช้สื่อในการนำเสนอและทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ (visual aids)
ฝึกปฏิบัติ เตรียมการนำเสนอ จัดระเบียบ และเรียบเรียงเรื่องที่จะพูด / นำเสนอ How to organize and develop a talk

 การนำเสนอ (Delivery)
     การสร้างความกล้า…ขจัดความกลัว ก่อนขึ้นพูดนำเสนองาน
     สังเกตผู้ฟัง และสถานการณ์ เพื่อปรับการพูดให้เหมาะสม
     การพูดให้เกิดผล… “Stand up and Speak out”
          คุณภาพแห่งการใช้เสียงเพื่อการสื่อสารที่ประทับใจ
          การเลือกใช้คำพูด และภาษาที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้ฟัง
          จังหวะและรูปแบบการพูด
          เทคนิคการพูดจูงใจเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม
     ภาษาท่าทางที่เหมาะสมในการนำเสนอ “ท่าทาง – สะท้อนภาพแห่งความมั่นใจ”       เทคนิคการตอบคำถามในการนำเสนองาน
     การรับมือกับสถานการณ์เฉพาะหน้า จากผู้ฟังและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ฝึกปฏิบัตินำเสนอ


ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมที่ http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=4724

คลิกเพื่อสำรองที่ https://form.jotform.me/62203404766451
โทรศัพท์ 0-2882-7519 , 0-2882-7598
e-mail : 
info2@trainingbymotiva.com
www.trainingbymotiva.com   คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

บุคลากรทุกท่านที่จะต้องนำเสนอ

วิทยากร

อาจารย์ปิยาภรณ์ ประพุทธ์พิทยา และ อาจารย์เปรมฤดี ปันกองงามสถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรม my hotel CMYK

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

23 กันยายน 2563 9.00-16.00 น.

จัดโดย

สถาบันฝึกอบรมโมติวา
เบอร์ติดต่อ : 028827598

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3500 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 1085 ครั้ง