เทคนิคการจ่ายค่าจ้างเงินเดือน ( Payroll )

24 สิงหาคม 2565


วัตถุประสงค์

1.    เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีโอกาสทราบถึงองค์ประกอบที่สำคัญได้แก่ Hardware , Software , Peoplewareและ Management Systemที่มีผลต่อความมีประสิทธิภาพประสิทธิผลของระบบ Payroll

2.    เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึง กฎหมาย กฎระเบียบราชการ นโยบาย กฎระเบียบต่างๆของบริษัท และระบบบันทึกเวลา (Time Attendance) ที่เป็นรากฐานหรือปัจจัยหลักของการจ่ายเงินเดือน (Payroll)

3.    เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีโอกาสเรียนรู้ถึงการจัดทำแบบฟอร์มต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการทำระบบ Payroll

4.    เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นบ่อยๆในการทำPayrollและวิธีการแก้ไขป้องกันปัญหาร้ายแรงที่อาจจะเกิด

5.    เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าอบรมและรับฟังข้อแนะนำจากวิทยากรในการจ่ายค่าจ้างเงินเดือน และระบบบันทึกเวลาการทำงาน

6.    เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ ประสบการณ์ที่ได้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้งานได้จริงเพื่อให้การจ่ายค่าจ้างเงินเดือนแต่ละงวดไม่มีผิดพลาดทุกรายการ

หัวข้อการบรรยาย

1.       ระบบการจ่ายค่าจ้างเงินเดือน (Payroll System) การบันทึกเวลา (Time Attendance) และเงินได้ต่างๆ

2.    กฎหมาย กฎระเบียบต่างๆของราชการ และนโยบาย ระเบียบข้องบังคับขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายค่าจ้างเงินเดือน (Payroll )

3.       ระบบการบันทึกเวลาทำงาน (Time Attendance System) รากฐานของการจ่ายค่าจ้างเงินเดือน

4.       ระบบการจ่ายค่าจ้างเงินเดือน (Payroll System)

4.องค์ประกอบที่สำคัญของระบบPayroll (Hardware , Software , Peopleware, Management System)

 4.ขั้นตอนการทำ Payroll (Input, Processing, Output & Checking)

 4.ระยะเวลาในการตัดงวด Payroll

4.การทำ Payrollในกรณีที่ไม่ปกติต่างๆเช่น การขึ้นค่าจ้างประจำปี การจ่ายโบนัส การปรับค่าแรงขั้นต่ำ การลดค่าจ้าง ( กรณีวิกฤติเศรษฐกิจ ) การเลื่อนตำแหน่ง หรือการจ่ายเงินรางวัลเฉพาะกิจเป็นกรณีๆไป

5.       การใช้Online กับกระบวนการทำPayroll (Online Leave , Online OT)

6.       Payroll Control Book เพื่อควบคุม ป้องกันการจ่ายค่าจ้างเงินเดือนผิดพลาดได้ 100%

7.       ความผิดพลาดต่างๆในการทำ Payrollและแนวทางแก้ไขป้องกัน

8.       กลยุทธ์และขั้นตอนในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบ Payroll

9.       การใช้โปรแกรม Time Attendance & Payroll (กรณีศึกษา และสาธิตตัวอย่าง)

10.    ขั้นตอนและข้อพิจารณา กรณีใช้บริษัทOutsource ทำPayroll ให้ได้ผลในทางปฏิบัติ

11.   ถาม-ตอบ

 วิทยากร  อาจารย์ศักดิ์ดา ภูมิพันธ์

อัตราค่าลงทะเบียน

(รวมค่าวิทยากร ค่าเอกสาร)

ค่าอบรม

ราคาก่อน VAT

VAT 7%

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ราคาสุทธิ

ค่าอบรม 

3,900 273

117

4,056

ค่าอบรม 2 ท่านๆละ


3,700

259

111

3,848รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:คุณอรัญญา 

Professional Training Solution

Tel 02-1753330,086-6183752 ,086-8929330

www.ptstraining.in.th

อีเมล์ info.[email protected].com,[email protected].com


สถานที่อบรม (VENUE)

Novotel Sukhumvit 20

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

24 สิงหาคม 2565 09.00-16.00

จัดโดย

Professional Training Solution Ltd Partnership
เบอร์ติดต่อ : 0866183752

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 190 ครั้ง