เทคนิคการจัดทำ Visual Control ในกระบวนการผลิต

12 พฤษภาคม 2563

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ในการทำงานภาคอุตสาหกรรมการผลิตนั้น การควบคุมด้วยการมองเห็น (Visual Control)ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากที่ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน ต้องเล็งเห็นความสำคัญเป็นลำดับแรก ไม่ว่าจะเป็นสถานะ การทำงานของเครื่องจักร หรือความผิดปกติในกระบวนการผลิต การตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงานVisual Controlเป็นระบบที่พนักงานทุกระดับสามารถมองเห็นและเข้าใจได้ง่ายที่สุด และสามารถเข้าใจเป้าหมาย ขั้นตอนการทำงาน วิธีการทดสอบ การตรวจสอบ การสั่งงาน รวมถึงผลการปฏิบัติงานได้ง่าย ทำให้มองเห็นสิ่งผิดปกติได้เร็ว และสามารถทำการแก้ไขได้รวดเร็ว ซึ่งสามารถนำไปใช้กับบอร์ด เครื่องจักร จุดปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถลดปัญหางานNGในกระบวนการผลิตได้และเป็นเครื่องมือในการสื่อสารระหว่างผู้บริหารและพนักงานได้เป็นอย่างดี 

 

วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม

1.เพื่อให้เข้าใจหลักการ การควบคุมด้วยการมองเห็น (Visual Control) 

2.เพื่อให้เข้าใจและประยุกต์ใช้เครื่องมือการบริหารจัดการด้านการควบคุมด้วยการมองเห็น (Visual Control)ได้อย่างเป็นระบบและประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้มาดำเนินการปรับปรุงการทำงาน เพื่อการเพิ่มผลผลิตและลดปัญหาด้านคุณภาพในกระบวนการผลิตได้

 

เนื้อหาหลักสูตร :

ความรู้เบื้องต้นและหลักของการทำ Visual Control 

ภาพรวมของVisual Controlและการประยุกต์ใช้ 

รูปแบบ และลักษณะของการควบคุมด้วยสายตาVisual Controlในลักษณะต่างๆ 

การวิเคราะห์กระบวนการผลิต เพื่อค้นหาและกำหนดจุดควบคุมด้วยสายตา 

การสร้างVisual Controlเพื่อการปฏิบัติงาน 

การควบคุมด้วยสายตาเพื่อการสื่อสาร (Visual Control for communication)ในกระบวนการผลิต 

กรณีศึกษา + แบ่งกลุ่มทำWork shopและอภิปราย 

การควบคุมด้วยสายตาเพื่อลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานในกระบวนการผลิต (Visual Control for Foolproof) 

การควบคุมด้วยสายตาเพื่อการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในกระบวนการผลิต 

การควบคุมด้วยสายตาเพื่อการควบคุมกระบวนการ 

การควบคุมด้วยสายตากับเครื่องจักร 

การควบคุมด้วยสายตาเพื่อการปรับปรุง พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

กรณีศึกษา + แบ่งกลุ่มทำWork shopและอภิปราย 

ลักษณะการอบรม :

1.การบรรยายสื่อสาร2ทาง โดยทฤษฎี40 %ปฏิบัติ60 % 

2.ทำWorkshopกิจกรรมกลุ่ม 

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

-ผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรม - วิศวกร 

-หัวหน้างานQC/QA , R&D, New Model -หัวหน้างานฝ่ายผลิต 

-ช่างเทคนิค - บุคลากรที่เกี่ยวข้อง หัวหน้างาน และผู้สนใจทั่วไป 

 

อาจารย์พิทักษ์ บุญชม

 

โรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท26

 

บุคคลทั่วไป ท่านละ3,900บาท

สมาชิก ท่านละ3,500 บาท

ลงทะเบียน3ท่านขึ้นไป ท่านละ3,200บาท

ลงทะเบียน5ท่านขึ้นไป ท่านละ2,900บาท

**ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%**


บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12130

www.knctrainingcenter.com

[email protected]
โทร. :02-191-2509,062-315-5283

วิทยากร

อาจารย์พิทักษ์ บุญชม
สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท26

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

12 พฤษภาคม 2563 09.00-16.00

จัดโดย

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 02-191-2509, 062-315-5283

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 2321 ครั้ง