เทคนิคการขายตามสไตล์ลูกค้า

6 กุมภาพันธ์ 2563

หลักการและเหตุผล:

ในทางจิตวิทยา เชื่อว่า"ลักษณะหรือสไตล์ของลูกค้า" คือ "สาระสำคัญในการวิเคราะห์และปรับตัวให้คนขายกับลูกค้าเข้ากันได้ดี" ดังนั้น "การมีเทคนิคการขายที่ยืดหยุ่น" ที่สามารถปรับเปลี่ยนไปตามสไตล์ลูกค้า จึงเป็น "เทคนิคหนึ่ง" ที่ช่วยให้ "สถิติการขาย" ประสบผลสำเร็จเพิ่มมากขึ้น

สิ่งที่คุณจะได้รับ :เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม...

·        มีหลักการในการเข้าใจและวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้า เพื่อการนำเสนอขายให้เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละสไตล์

·        เรียนรู้วิธีในการปรับเปลี่ยนตนเองและเทคนิคการขายที่ยืดหยุ่นให้ปิดจบการขายที่มีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติผู้เข้าการฝึกอบรม           

พนักงานขาย หัวหน้าการขาย ผู้จัดการขาย และผู้สนใจทั่วไป


หัวข้อการฝึกอบรม :

·        หมวด:การรู้จักประเภทของลูกค้า ตามทฤษฎีบุคลิกภาพของ Myers-Briggs Type Indicator

- 1.การวางตัว:แบ่งเป็น แบบเข้าสังคม(Extraversion) กับ แบบเก็บตัว (Introversion)                      

      -2.การรับข้อมูลข่าวสาร:แบ่งเป็น แบบได้สัมผัส(Sensing) กับ แบบใช้สัญชาตญาณ(Intuition)

      - 3.การตัดสินใจ:แบ่งเป็น แบบใช้เหตุผล (Thinking)กับ แบบใช้ความรู้สึก(Feeling)

- 4.การใช้ชีวิต:แบ่งเป็น แบบระเบียบแบบแผน (Judging)กับ แบบยืดหยุ่น (Perceiving)

·        หมวด:การนำเสนอขาย

- 1.การสร้างสัมพันธ์กับลูกค้าด้วย "เทคนิคตะเกียงL-A-M-P"            

- 2.การวิเคราะห์แรงจูงใจในการซื้อแยกเป็น

    2.1.แรงจูงใจส่วนตัว (Personal Buying Motive)

    2.2.แรงจูงใจส่วนงาน (Practical Buying Motive)

- 3.การนำเสนอขายตามสไตล์ลูกค้า4 แบบหลัก16แบบย่อย ดังรูปประกอบ

- 4.การจับสัญญาณการตัดสินใจด้วย "ภาษาที่ไร้เสียง" และ หลัก3L.

- 5.การรับมือกับอุปสรรค และปิดการขายด้วยเทคนิคจิตวิทยา เช่น

    5.1.เทคนิคปักหมุด

    5.2.เทคนิคพลิก-ค้น-พบ

    5.3.เทคนิคเพนดูลัม

- 6.การต่อตลาดและขยายโอกาสด้วยเทคนิคต่างๆ  เช่น

    6.1.เทคนิค Get Member

    6.2.เทคนิค Get Points

    6.3.เทคนิคAfter Sales Market

·        หมวด:การเพิ่มยอดขายด้วย "เทคนิค18อรหันต์การขาย" เช่น

1.เทคนิคChoice or Choose

2.เทคนิคEither or

3.เทคนิคSorting By Self or Sorting By Othersคุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

พนักงานธุรการขาย พนักงานขาย พนักงานประสานงานขาย

วิทยากร

อ.พรเทพ ฉันทนาวี


สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมไอบิส สไตล์ รัชดา

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

6 กุมภาพันธ์ 2563 09.00-16.00 น.

จัดโดย

Professional Training Solution (Ptstraining.in.th)
เบอร์ติดต่อ : 0868929330

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3900/ Early Bird ท่านละ 3 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 22 ครั้ง