เทคนิคการขายตามสไตล์ลูกค้า

27 มีนาคม 2563

หลักการและเหตุผล:

ในทางจิตวิทยา เชื่อว่า"ลักษณะหรือสไตล์ของลูกค้า" คือ "สาระสำคัญในการวิเคราะห์และปรับตัวให้คนขายกับลูกค้าเข้ากันได้ดี" ดังนั้น "การมีเทคนิคการขายที่ยืดหยุ่น" ที่สามารถปรับเปลี่ยนไปตามสไตล์ลูกค้า จึงเป็น "เทคนิคหนึ่ง" ที่ช่วยให้ "สถิติการขาย" ประสบผลสำเร็จเพิ่มมากขึ้น

สิ่งที่คุณจะได้รับ :เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม...

·        มีหลักการในการเข้าใจและวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้า เพื่อการนำเสนอขายให้เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละสไตล์

·        เรียนรู้วิธีในการปรับเปลี่ยนตนเองและเทคนิคการขายที่ยืดหยุ่นให้ปิดจบการขายที่มีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติผู้เข้าการฝึกอบรม           

พนักงานขาย หัวหน้าการขาย ผู้จัดการขาย และผู้สนใจทั่วไป


หัวข้อการฝึกอบรม :

·        หมวด:การรู้จักประเภทของลูกค้า ตามทฤษฎีบุคลิกภาพของ Myers-Briggs Type Indicator

- 1.การวางตัว:แบ่งเป็น แบบเข้าสังคม(Extraversion) กับ แบบเก็บตัว (Introversion)                      

      -2.การรับข้อมูลข่าวสาร:แบ่งเป็น แบบได้สัมผัส(Sensing) กับ แบบใช้สัญชาตญาณ(Intuition)

      - 3.การตัดสินใจ:แบ่งเป็น แบบใช้เหตุผล (Thinking)กับ แบบใช้ความรู้สึก(Feeling)

- 4.การใช้ชีวิต:แบ่งเป็น แบบระเบียบแบบแผน (Judging)กับ แบบยืดหยุ่น (Perceiving)

·        หมวด:การนำเสนอขาย

- 1.การสร้างสัมพันธ์กับลูกค้าด้วย "เทคนิคตะเกียงL-A-M-P"            

- 2.การวิเคราะห์แรงจูงใจในการซื้อแยกเป็น

    2.1.แรงจูงใจส่วนตัว (Personal Buying Motive)

    2.2.แรงจูงใจส่วนงาน (Practical Buying Motive)

- 3.การนำเสนอขายตามสไตล์ลูกค้า4 แบบหลัก16แบบย่อย ดังรูปประกอบ

- 4.การจับสัญญาณการตัดสินใจด้วย "ภาษาที่ไร้เสียง" และ หลัก3L.

- 5.การรับมือกับอุปสรรค และปิดการขายด้วยเทคนิคจิตวิทยา เช่น

    5.1.เทคนิคปักหมุด

    5.2.เทคนิคพลิก-ค้น-พบ

    5.3.เทคนิคเพนดูลัม

- 6.การต่อตลาดและขยายโอกาสด้วยเทคนิคต่างๆ  เช่น

    6.1.เทคนิค Get Member

    6.2.เทคนิค Get Points

    6.3.เทคนิคAfter Sales Market

·        หมวด:การเพิ่มยอดขายด้วย "เทคนิค18อรหันต์การขาย" เช่น

1.เทคนิคChoice or Choose

2.เทคนิคEither or

3.เทคนิคSorting By Self or Sorting By Othersคุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

พนักงานธุรการขาย พนักงานขาย พนักงานประสานงานขาย

วิทยากร

อ.พรเทพ ฉันทนาวี


สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมGold Orchid

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

27 มีนาคม 2563 09.00-16.00 น.

จัดโดย

Professional Training Solution (Ptstraining.in.th)
เบอร์ติดต่อ : 0868929330

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3900/ Early Bird ท่านละ 3 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 158 ครั้ง