เติมความรู้สู่การเป็น HRD Manager ในธุรกิจยุค Disruptive (Leveraging HRD Manager in Disruptive Busin

24 - 25 กุมภาพันธ์ 2563

หลักสูตร  "เติมความรู้สู่การเป็น HRD Manager ในยุค Disruptive"(Leveraging HRD Manager in Disruptive Business Era)

== เปิดอบรมในวันจันทร์และวันอังคารที่ 24-25 กุมภาพันธ์  2563  เวลา 09.00-16.00 น. (หลักสูตร 2 วัน)  สถานที่โรงแรมโกลด์ ออร์คิด แบงคอก - ถ.วิภาวดีรังสิต (แยกสุทธิสาร)

หากอยากเรียนรู้ละฝึกฝนตนให้เป็น HRD Manager ยุค Business 4.0 ห้ามพลาด.....

หลักสูตร 2 วันที่เรียนรู้ ฝึกปฏิบัติและให้คำแนะนำอย่างเข้มข้นกับท่านในการก้าวเป็น Professional HRD Manager รอบรู้สารพัดเรื่อง HRD ในโลกธุรกิจยุคใหม่ที่ไม่ใช่แค่ทำงานบริหารงานฝึกอบรมเท่านั้น แต่ยังมีอะไรให้ทำอีกมากกกก..... เรียนรู้เครื่องมือใหม่ ๆ ในงาน HRD จากเคสขององค์กรชั้นนำ พร้อมคำแนะนำในการปรับใช้จากวิทยากรที่ทำงานที่ปรึกษา ข้อคิดและแนวทางการปรับปรุงงาน HRD เพื่อยกระดับไปเป็น People Development ที่ตอบกลยุทธ์องค์กร...

หัวข้อการเรียนรู้ (Course Outline) :  

วันที่ 1  :  - วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์  2562   (เวลา 09.00 - 16.00 น.)

=> การพัฒนาบุคลากรและบทบาทของ HRD Manager ยุค Disruptive

       + สำรวจ Disruptive ที่ Disrupt งาน HRD

       + งานพัฒนาบุคลากรที่ต้องเน้นสำหรับโลกยุคธุรกิจ 4.0      

       + บทบาท HRD Manager ที่จะรับมือกับ Disruptive อย่างได้ผล      

       + แชร์งาน HRD ขององค์กรที่ยังไม่ได้ผลดี หรือมีประเด็นที่ต้องแก้ไขอย่างไรบ้าง

=> จากกลยุทธ์องค์กรสู่กลยุทธ์ HRD ที่ต้องวางให้มั่น       

       + ทบทวนเรื่องกลยุทธ์      

       + ทบทวนและทดลอง SWOT องค์กร และทำ HRD SWOT      

       + ทบทวนและทดลองทำ TOWS Matrix และกำหนดหัวข้องาน Strategic HRD       

       + ทบทวนและทดลองทำ HRD Action Plan เพื่อตอบสนองผลจากการวิเคราะห์ และตัวชี้วัดหลักหรือ KPIs ในงาน HRD  

=> เจาะลึกเครื่องมือพัฒนาบุคลากรในงาน HRD ที่ HRD Manager ต้อง Expert        

      + การบริหารจัดการงานฝึกอบรมให้ได้ผลดี               

         - การสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรที่เชื่อมโยงกับ

               > ความต้องการพัฒนาเพื่อตอบสนองกลยทธ์ขององค์กร   

               > Competency ที่กำหนดไว้เป็นสำหรับการประเมินในแต่ละรอบประเมิน            

          - การรับมือกับปัญหาของการฝึกอบรมมี่ Train แล้ว “นิ่ง”             

          - การรับมือกับปัญหาการประเมินผลหลังจากการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร            

          - การรับมือกับปัญหาของการทำ OJT แล้วพนักงานใหม่ไม่รู้งาน     

          - การประสานงานกับวิทยากรเพื่อกำหนดรายละเอียดของหลักสูตรและวิธีการประเมินและติดตามผลหลังจากการฝึกอบรม      

     + การบริหารผลงานพนักงาน (Performance Management)             - ทำไมเราจึงต้องบริหารผลงานพนักงาน            

          - วงจรของการบริหารผลงาน (Performance Management Cycle) และการทำในภาคปฏิบัติ            

          - เรื่องของการกำหนดเป้าหมายผลงานและ KPIS ที่ HRD Manager ต้องรู้ให้ลึก              

          - การปรับปรุงผลงาน (Performance Improvement)        

     + การจัดการการเติบโตตามสายอาชีพของพนักงาน (Career Management) 

           - Career Management คืออะไร และมีกิจกรรมของงานเพียงใด

           - การกำหนดเส้นทางการเติบโตในสายอาชีพ (Career Path)  

          - ทำอย่างไรดีเมื่อต้องเชื่อมโยงเส้นทางการเติบโตในสายอาชีพกับการวางแผนพัฒนาบุคลากร       

+ การจัดทำเส้นทางการฝึกอบรมและพัฒนา (Training & Development Roadmap)             

         - ทำไมเราต้องทำเส้นทางการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร              

         - เส้นทางการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรคืออะไร และต้องทำอย่างไรบ้าง            

          - ข้อมูลสำคัญสำหรับการจัดทำเส้นทางการพัฒนาพนักงาน/เส้นทางการฝึกอบรม            

         - การนำข้อมูลเส้นทางการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรไปใช้ประโยชน์ เช่น การวางแผนฝึกอบรมพนักงานประจำปี เป็นต้น        

     + การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan-IDP)             

          - ทำไมเราต้องพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคล             

          - การพัฒนาที่จุดแข็งและการพัฒนาที่จุดอ่อน แบบใดดีกว่ากัน และควรต้องทำอย่างไรในองค์กรของเรา             

          - ขั้นตอนของการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล และกรณีศึกษา  

          - การเชื่อมโยงผลการประเมิน Competency Gap กับการวางแผนพัฒนาบุคลากร และจะทำอย่างไรหากองค์กรยังไม่มี Competency 


วันที่ 2  :  - วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์  2562   (เวลา 09.00 - 16.00 น.)

=> เจาะลึกเครื่องมือพัฒนาบุคลากรในงาน HRD ที่ HRD Manager ต้อง Expert (ต่อ)      

     + ทบทวนการจัดทำและปรับใช้ Skill Matrix               

         - ทำไมเราจึงต้องจัดทำ Skill Matrix  และตัวอย่างของ Skill Matrix ที่หลากหลาย            

         - ขั้นตอนของการจัดทำ Skill Matrix ตามแนวทางที่องค์กรต่าง ๆ นิยมจัดทำ            

         - การเชื่อมโยง Skill Matrix กับการจัดทำแผนการฝึกอบรม            

         - Skill Matrix แตกต่างอย่างไรกับสมรรถนะหรือ Competency       

    + สมรรถนะ (Competency) เพื่อการพัฒนาบุคลากร             

          - Competency คืออะไรและมีประโยชน์อย่างไร            

          - แนวทางการจัดทำ Competency  และแนวทางทำงานกับที่ปรึกษา (Consultant)            

         - การปรับใช้ในงาน Competency ในเรื่อง.....                  

               > การสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรม (Training Needs)                       

               > การออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมแบ In-house Training                         

               > การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Assessment/Performance Appraisal)                     

              > การจัดทำเส้นทางการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน (Training & Development Roadmap)        

     + ทบทวนการจัดทำระบบจัดการคนเก่งและการสืบทอดตำแหน่งบริหาร (Talent & Succession Management)               

          - ทำไมเราจึงต้องจัดทำระบบจัดการคนเก่ง และระบบนี้เกี่ยวข้องอย่างไรกับการสืบทอดตำแหน่งบริหาร              

          - คนเก่งคือใคร และผู้ใดควรสืบทอดตำแหน่งบริหาร            

          - เข้าใจเรื่องของการประเมินศักยภาพ และเครื่องมือในการคัดเลือกคนเก่งและผู้สืบทอดตำแหน่งที่ HRD ต้องร่วมออกแบบ            

          - แนวทางการวางแผนพัฒนาคนเก่ง และผู้สืบทอดตำแหน่งบริหาร

          - แนวทางการคงสถานะคนเก่งและผู้สืบทอดตำแหน่งบริหาร 

=> งาน OD — Organization Development ที่ HRD Manager ต้องเรียนรู้ พร้อมตัวอย่างขององค์กรชั้นนำ      

     + ความเข้าใจพื้นฐาน ขอบข่ายงานงานพัฒนาองค์กร       

     + แนวทางการสร้าง Employee Engagement      

     + แนวทางการสร้างและส่งเสริมวัฒนธรรม (Corporate Culture) หรือค่านิยมองค์กร (Corporate Value)       

     + แนวทางการสร้างและขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง (Leading Change) ในบทบาทของ HRD

=> Agile HR ที่ HRD Manager ต้องเรียนรู้      

     + ทำไม HR ต้อง Agile และ Agile HR คืออะไร        

     + รู้จักกับ Agile HR Manifesto และ People Development Toolkits แนว Agile HR      

     + คนทำงานต้องมีคุณลักษณะอย่างไร เมื่อต้องทำงานแนว Agile และ HRD ต้องทำอย่างไรดีกับเรื่องนี้ 

=> จะทำอย่างไรต่อไปกับงาน HRD แบบ Professional ในองค์กรของเรา

     + สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้และถาม-ตอบ 


————————————————


วิธีการเรียนรู้ :

– บรรยายอย่างย่อและซักถาม

– อภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์

– กรณีตัวอย่างและแบบฟอร์ม

– ฝึกปฏิบัติการพร้อมคำแนะนำ


กลุ่มเป้าหมาย :

– เจ้าของธุรกิจขนาด SME

– Manager


วิทยากร : ดร.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาบุคลากรเพื่อการเพิ่มผลผลิตที่มีประสบการณ์มากมายจากองค์กรทั้งในธุรกิจบริการและอุตสาหกรรมหลายองค์กรชั้นนำ


ค่าบริการอบรม : 7,800.-บาท/ต่อท่าน (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 8,345.-บาท นิติบุคคลหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ชำระยอด 8,112.-บาท)

Special Promotion.!!! มา 3 ท่านขึ้นไป++ รับส่วนลดทันที 200.-บาท/ต่อท่าน ชำระเพียง 7,600.-บาท!!!

วิธีการชำระเงิน :

1.) โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารทหารไทย สาขาพหลโยธิน / บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 001-9-29392-7 ชื่อบัญชี บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด

2.) ชำระเป็นเงินสดหรือเช็คสั่งจ่ายในนาม “บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด” **นิติบุคคลชำระยอดหลังหักภาษี ณ ที่จ่าย พร้อมหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย**

หมายเหตุ :

– ค่าบริการอบรม รวม เอกสารประกอบการฝึกอบรม Certificate of Learning สถานที่ อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน

– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโรงแรมจัดอบรมกรณีผู้เข้าอบรมน้อยกว่า 10 ท่าน สำรองที่นั่งเข้าร่วมอบรม

โดยกรอกแบบฟอร์มตอบรับและส่งกลับมาที่ อีเมลล์ ptccontactt@gmail.com (ท่านจะได้รับใบ Invoice หลังจากส่งแบบตอบรับมาภายใน 1-2 วัน)

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : => คุณสุธาสินี : โทรศัพท์ 092-431-6631, 089-677-6047 หรือที่อีเมล์ ptccontactt@gmail.com   ไลน์ไอดี : ptccontact ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ptc.in.th


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

– เจ้าของธุรกิจขนาด SME – Manager

วิทยากร

วิทยากร : ดร.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาบุคลากรเพื่อการเพิ่มผลผลิตที่มีประสบการณ์มากมายจากองค์กรทั้งในธุรกิจบริการและอุตสาหกรรมหลายองค์กรชั้นนำ

สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมโกลด์ ออร์คิด แบงคอก

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

24 - 25 กุมภาพันธ์ 2563 09.00-16.00 น.

จัดโดย

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 0896776047

ค่าธรรมเนียม (FEE)

78000 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 195 ครั้ง