เจาะลึกและฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์อัตรากำลังคน รุ่นที่ 3 (Workforce Analysis Workshop)

21 กันยายน 2561

    การวิเคราะห์อัตรากำลัง (Workforce Analysis) เป็นภารกิจหนึ่งในการวางแผนกำลังคน (Workforce Planning) ที่HRจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเชิงลึก และประสานงานร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อดำเนินการให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ทราบว่าองค์กรจะต้องใช้กำลังคนเท่าใดตามหน้าที่งาน โดยหลักสูตรนี้ มุ่งสร้างความเข้าใจในเทคนิควิธีการวิเคราะห์อัตรากำลังด้วยการวิเคราะห์ภาระงาน (Workload Analysis)  พร้อมคำแนะนำเชิงลึกที่องค์กรสามารถนำไปใช้ได้จริง !!!  


หัวข้อเรียนรู้  : 

          ++ ความสำคัญและกระบวนการวางแผนกำลังคน

          ++ เจาะลึกเรื่องการวิเคราะห์อัตรากำลังคน

          ++ เทคนิคการวิเคราะห์อัตรากำลังที่ได้รับความนิยม

          ++ การวิเคราะห์ภาระงาน (Workload Analysis)

          ++ เอกสารที่ต้องเตรียมก่อนการวิเคราะห์อัตรากำลัง

          ++ ฝึกเขียนขั้นตอนการไหลของงานตามตัวอย่าง

          ++ ฝึกเขียนแบบประมวลปริมาณงาน

          ++ ฝึกกำหนดเวลาทำงานของพนักงานต่อคนต่อปี

          ++ ฝึกเขียนแบบบันทึกขั้นตอนการทำงาน

          ++ ปัญหาสำคัญของการวิเคราะห์อัตรากำลังและแนวทาง แก้ไขจากประสบการณ์ของที่ปรึกษา

 

วิธีการเรียนรู้ :

- บรรยายอย่างย่อและซักถาม

- อภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์

- ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์อัตรากำลังคน พร้อมคำแนะนำ

 

กลุ่มเป้าหมาย :

-  เจ้าของธุรกิจขนาดSME

-  ผู้จัดการทุกสายงาน

-  หัวหน้างานทุกสายงาน

-  ผู้สนใจทั่วไป


== จัดอบรมในวันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561  เวลา 09.00-16.30 น. ==

สถานที่โรงแรม Prime Central Station Bangkok (หัวลำโพง)


ค่าบริการอบรมหลักสูตร  :    3,400.-บาท/่ต่อท่าน (รวมภาษี 3,638.-บาท นิติบุคคลหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3% ชำระยอด 3,536.-บาท)

โปรโมชั่นพิเศษ.! มา 3 ท่านขึ้นไปรับส่วนลด 200.-บาท/ต่อท่าน.!!


สำรองที่นั่งด่วนได้ที่ : >> คุณสุธาสินี  (อ้น)

โทรศัพท์  089-677-6047, 092-431-6631

อีเมลล์ : ptccontactt@gmail.com

ไลน์ไอดี : ptccontact


ดูรายละเอียดหลักสูตรอื่นเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ptc.in.th

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

- เจ้าของธุรกิจขนาดSME - ผู้จัดการทุกสายงาน - หัวหน้างานทุกสายงาน - ผู้สนใจทั่วไป

วิทยากร

วิทยากร  :   อาจารย์ ดร.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต

วิทยากรและที่ปรึกษา ด้านการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและบุคลากร

ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์อัตรากำลังที่มีประสบการณ์ให้กับองค์กรในธุรกิจบริการและโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่ง

 

ผู้เขียนหนังสือหลายเล่มได้แก่.....

 

 สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรม Prime Central Station Bangkok- หัวลำโพง

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

21 กันยายน 2561 09.00-16.30 น.

จัดโดย

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 089-677-6047, 092-431-6631

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3400 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 310 ครั้ง