เคล็ดลับการบริหารงานคิวซีตามระบบ ISO 9001:2015

30 ตุลาคม 2562

บทนำ

หน่วยงานควบคุมคุณภาพในทุกๆ องค์กร นับว่าเป็นหน่วยงานหลักในการบริหารงานคุณภาพขององค์กร การรักษาระดับคุณภาพสินค้าและบริการให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า และสอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพISO 9001:2015เป็นทั้งดัชนีชี้วัดความมีศักยภาพและความมีประสิทธิภาพขององค์กร ดังนั้นการบริหารงานควบคุมคุณภาพ หรือหน่วยงานแผนกคิวซี จึงจำเป็นต้องดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายคุณภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายคุณภาพ รวมทั้งการควบคุมกระบวนการ เฝ้าระวัง ตรวจวัดและประเมิน เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถสร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของลูกค้าได้อีกด้วย 

 

วัตถุประสงค์ 

1.เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงภาระหน้าที่ในการดูแลการควบคุมคุณภาพ ตั้งแต่กระบวนการรับเข้า กระบวนการระหว่างผลิต การตรวจปล่อยสินค้า ให้สามารถส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพตามข้อกำหนดและความต้องการของลูกค้า 

2.เพื่อให้สามารถดำเนินการให้บรรลุนโยบายคุณภาพ วัตถุประสงค์และเป้าหมายคุณภาพ มีการตรวจติดตามเฝ้าระวังและแก้ไขปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

3.เพื่อให้สามารถจัดการกับสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด สามารถจัดการกับข้อร้องเรียนของลูกค้า พัฒนาประสิทธิภาพและยกระดับการควบคุมคุณภาพให้เกิดเป็นจุดแข็งและความเข็งแกร่ง รวมถึงการสร้างความเชื่อถือ และความพึงพอใจของลูกค้า 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ 

1.ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ,ผู้จัดการแผนกคิวซี,ผู้จัดการแผนกรับประกันคุณภาพ 

2.หัวหน้างานแผนกควบคุมคุณภาพ,ซุปเปอร์ไวเซอร์,ลีดเดอร์ แผนกควบคุมคุณภาพ

 

หัวข้อการสัมมนา

บทที่1:ข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพISO 9001:2015 

·วงจรPDCAทฤษฎีหลักของระบบการบริหารคุณภาพ 

·นโยบายคุณภาพQuality Policy 

·แผนการบริหารคุณภาพ Quality Management Plan 

·วัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านคุณภาพ Objective & Target 

บทที่2:ระบบการควบคุมคุณภาพQuality Control System   

·การจัดทำผังคุณภาพQuality Flow Chart 

·การจัดทำผังหน่วยงานควบคุมคุณภาพ Quality Control Organization 

·การสร้างทีมงานคุณภาพที่มีประสิทธิภาพ Quality Team 

บทที่3:เทคนิคการตรวจสอบ การสุ่มตัวอย่าง การบ่งชี้ การรายงาน 

·การตรวจสอบวัตถุดิบรับเข้า Incoming Inspection 

·การตรวจสอบในกระบวนการผลิต In-process Inspection 

·การตรวจสอบขั้นสุดท้าย การตรวจปล่อยสินค้าFinal Outgoing Inspection 

บทที่4:การชี้บ่งและการสอบกลับIdentification & Traceability 

บทที่5:การสอบเทียบเครื่องมือวัดCalibration 

บทที่6:การจัดการกับสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดNon-conformity 

บทที่7:การจัดการกับข้อร้องเรียนจากลูกค้าCustomer complaint 

บทที่8:การเฝ้าระวัง การตรวจประเมินMonitoring & Evaluation 

บทที่9:การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องContinuous Improvement 

บทที่10:เคล็ดลับการสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าCustomer Satisfaction 

 

วิธีการฝึกอบรม 

1.บรรยายเนื้อหา และตัวอย่างประกอบ 

2. Pre-test, Post-test

 

อาจารย์กุหลาบ เจียมจิตรพานิช

 

โรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท26

 

บุคคลทั่วไป ท่านละ3,900บาท

สมาชิก ท่านละ3,500 บาท

ลงทะเบียน3ท่านขึ้นไป ท่านละ3,200บาท

ลงทะเบียน5ท่านขึ้นไป ท่านละ2,900บาท

**ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7%**


บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
34/289หมู่บ้านไทยสมบูรณ์ 2หมู่ที่2ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี12120

www.knctrainingcenter.com

knctrainingcenter@hotmail.com
โทร. :02-191-2509,062-315-5283

วิทยากร

อาจารย์กุหลาบ เจียมจิตรพานิชสถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท26

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

30 ตุลาคม 2562 09.00-16.00

จัดโดย

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 02-191-2509, 062-315-5283

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 78 ครั้ง