เครื่องมือที่สำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

17 ธันวาคม 2562

Strategic HRD Tools

เครื่องมือที่สำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์(วันอังคาร ที่ 17 ธ.ค. 62)       จากหลักแนวคิดต่างๆ ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีอย่างมากมาย สู่แนวทางการปฏิบัติงานจริง ถึงวิธีการและเครื่องมือต่างๆ ที่ผู้บริหารทรัพยากรมนุษย์จะเลือกใช้หรือนำวิธีการต่างๆ เครื่องมือต่างๆมาใช้จริง โดยประเมินได้ว่าเครื่องมือใดที่จะเหมาะสมกับองค์กรของเรา ณ เวลานี้ และมีจุดดีหรือมีข้อควรระวังอย่างไรเมื่อนำเครื่องมือต่างๆมาใช้
       เพราะหลักคิดสำคัญอยู่ที่เราต้องเลือกใช้ให้เป็น มิใช่ทำทุกอย่างหรือทำไปตามกระแส รวมถึงเทคนิคและเครื่องมือต่างๆ ในการวัดและประเมินผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ดังกล่าวKey Contents

• บทบาท ขอบเขต และผลลัพธ์ที่คาดหวัง ของ HRD (Roles, Functions and Expected Outcome of HRD)
     เข้าใจและตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ ขอบเขต ผลลัพธ์ที่คาดหวัง ในการปฏิบัติหน้าที่ของ HRD ให้ดำเนินไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม
Key Change : ประเด็นการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมของธุรกิจที่ส่งผลกระทบ ต่อองค์กรและทรัพยากรมนุษย์
     เข้าใจถึงประเด็นต่างๆ ในการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมธุรกิจที่ส่งผลกระทบต่อองค์กรและทรัพยากรมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรักษาความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ การบริหารความเสี่ยง การบริหารการเปลี่ยนแปลง Big Data และ Climate Change
• Key Challenge : ประเด็นความท้าทายของการจัดการองค์กรและทรัพยากรมนุษย์
     เข้าใจประเด็นความท้าทายของการจัดการองค์กรและทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างลึกซึ้งมากขึ้น นับตั้งแต่การปรับรูปแบบและวิธีการทำงานด้านทรัพยากรมนุษย์จากยุค 1.0 จนถึง 4.0 ในทุกแง่มุมของงาน HRD
• HRD Challenge : ประเด็นความท้าทายด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุยษ์ขององค์กร
     ทราบและเข้าใจประเด็นความท้าทายด้านการพัฒนาคนในองค์กรในทุกๆ แง่มุม ไม่ว่าจะแป็น ความพร้อมในด้านการทำงาน ทักษะในการเรียนรู้ที่หุ่นยนต์ทำไม่ได้ ทักษะด้ำนเทคนิค ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาคนในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
• หลักคิด เทคนิคต่างๆ ของการนำ HRD Tools ไปปฏิบัติ
     เรียนรู้ เข้าใจ และสามารถนำเครื่องมือต่างๆไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม
         - HRD Training Assessment
         - HRD Design Program
         - Talent Management & Executive Success Development Program
         - Leadership Development Program
         - Coaching & Mentoring Program
         - Employee Engagement Program
         - Culture and Design Program


Key Benefits

     1. เพื่อให้ทราบถึงเครื่องมือต่างๆ ในการใช้พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
     2. สามารถเข้าใจถึงจุดประสงค์ของแต่ละเครื่องมือ รวมถึงจุดแข็งจุดอ่อนในเครื่องมือ ต่างๆและสามารถเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ในองค์กรของตน
     3. เพื่อให้สามารถใช้เครื่องมือต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

็HR, ฝ่ายงานบริหารทัพยากรมนุษย์

วิทยากร

ดร.นนทวัฒน์ สุขผล

- ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส ส่วนงานนโยบายและยุทธศาสตร์ 

- ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ


สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด (รัชดาภิเษก)

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

17 ธันวาคม 2562 09.00 - 16.00 น.

จัดโดย

ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)
เบอร์ติดต่อ : 02-5592146-7, 085-4858825

ค่าธรรมเนียม (FEE)

6,800 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 241 ครั้ง