อบรม ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ระบบคุณภาพ ISO 9001: 2015

28 กันยายน 2565


สิ่งที่จะเรียนรู้ :

ความสำคัญและประโยชน์ของมาตรฐานISO9001: 2015

คำศัพท์ คำจำกัดความของมาตรฐานISO9001: 2015

โครงสร้างของมาตรฐานISO9001: 2015

การตีความตามข้อกำหนดISO9001:2015

ข้อกำหนดที่ 1 บทนำและขอบเขต

ข้อกำหนดที่ 2 เอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง

ข้อกำหนดที่ 3 คำศัพท์ คำนิยาม

ข้อกำหนดที่ 4 บริบทองค์กร

ข้อกำหนดที่ 5 ภาวะผู้นำ

ข้อกำหนดที่ 6 การวางแผน

ข้อกำหนดที่ 7 การสนับสนุน

ข้อกำหนดที่ 8 การปฏิบัติการ

ข้อกำหนดที่ 9 การตรวจวัด ติดตาม วิเคราะห์และประเมิน

ข้อกำหนดที่ 10 การปรับปรุงการประยุกต์ใช้แต่ละข้อกำหนดในกระบวนการ

วงจรการตรวจประเมินคุณภาพภายใน

การวางแผนการตรวจประเมิน

การเตรียมการตรวจประเมิน

เทคนิคในการตั้งคาถามและสัมภาษณ์

การสุ่มตัวอย่าง และเทคนิคการดู

เทคนิคการใช้จิตวิทยา

การจดบันทึกผลการตรวจติดตาม

สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำในการตรวจประเมิน

การดำเนินการตรวจประเมิน

รายงานผลการตรวจ

  การแก้ไขและติดตามผลการแก้ไขCAR

 สรุปตอบคำถาม

แนวทางการเรียนรู้ :

หลักสูตรนี้ สร้างการเรียนรู้โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ  มุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจและถ่ายทอดแนวปฏิบัติเพื่อให้นำไปใช้งานได้จริง โดยประกอบด้วย

บรรยาย  พร้อมตอบข้อซักถาม 40%

เกม / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติWorkshopและการนำเสนอผลงานกลุ่ม 30%

การแบ่งปันการเรียนรู้ร่วมกัน + การแข่งขันกระตุ้นผลงาน 30 %

Adminมายด์


สถานที่อบรม (VENUE)

Novotel Bangkok Sukhumvit 20 ติด BTS อโศก

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

28 กันยายน 2565 09.00-16.00

จัดโดย

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด
เบอร์ติดต่อ : Tel : 098-8209929

ค่าธรรมเนียม (FEE)

2500 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 185 ครั้ง