อบรมหลักสูตรการจัดตั้งนิติบุคคล บ้านจัดสรร/อาคารชุด

26 - 27 เมษายน 2562หลักสูตรการจัดตั้งนิติบุคคล บ้านจัดสรร/อาคารชุด จัดอบรมวันที่26 -วันเสาร์ที่27เมษายน2562ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

หลักสูตรที่ผู้บริหารจำเป็นต้องรู้ เกี่ยวกับข้อกำหนดกฎหมาย ขั้นตอนที่จะส่งผลบวก ผลลบ ก่อนส่งมอบ พร้อมปัญหาแนวทาง และขั้นตอนต่าง ๆ พร้อมUpdate  พ.ร.บ. จัดสรรคที่ดินฉบับใหม่ และการโอนสาธารณูปโภค "เรียนรู้พรบ.จัดสรรที่ดินฉบับเปลี่ยนแปลงแก้ไขล่าสุดที่นักพัฒนาที่ดินต้องรู้"

หัวข้ออบรม

·         การกำหนดอัตราเงินกองกลางกับข้อกำหนดกฎหมาย

·         การคำนวณจำนวนเงินกองทุน

·         นักพัฒนาที่ดินกับสถานะในการทำสัญญาเก็บเงินกองทุนนิติบุคคล

·         การออกเอกสารรับเงินและการเก็บรักษาเงินกองกลาง

·         การบริหารกองทุน

·         กองทุนมีกี่ประเภท

·         การกำหนดอัตราส่วนกลาง / อัตราส่วนกรรมสิทธิ์

·         การตั้งกองทุนนิติบุคคล / การจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านจัดสรร

·         การจัดทำงบประมาณในการบริหาร

·         การกำหนดอัตราส่วนกลาง การกำกับและเก็บค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

·         ข้อกฎหมายกับการโอนทรัพย์สินเป็นส่วนกลาง

·         ทรัพย์สินใดบ้างที่ควรโอนเป็นทรัพย์ส่วนกลาง ประโยชน์ของการโอนทรัพย์เป็นส่วนกลาง

·         การดูแลรักษาสภาพทรัพย์ก่อนการโอน

·         สาธารณูปโภค-การบริหารสาธารณะกับการโอนทรัพย์เป็นส่วนกลาง

·         ระเบียบข้อกฎหมายด้านงานบริหารงานนิติบุคคล ที่นักพัฒนาที่ดินควรรู้

·         พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค มาตรฐานต่าง ๆ

·         การบริหารจัดการ

·         บ้านกับการค้ำประกันโครงสร้าง และการค้ำประกันส่วนประกอบ

·         การบริหารงานนิติบุคคลกับการบริหารหลังการขาย

·         ระบบสาธารณูปโภค

·         นิติกรรมสัญญาที่เกี่ยวข้อง ข้อปฏิบัติในการพักอาศัย สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก

·         บทกำหนดโทษการต่อเติม ตกแต่ง การใช้ประโยชน์ต่าง ๆ

·         ปัญหาและอุปสรรค กรณีศึกษาการจัดตั้งนิติบุคคลและแนวทางแก้ไข

ค่าลงทะเบียน

ท่าน12,000 บาท (ยังไม่รวมVAT 7%)

·         นิติบุคคลสามารถหัก ณ ที่จ่าย3%

·         ในกรณีนิติบุคคล ค่าใช้จ่ายในการอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้200%

 

ลงทะเบียน : https://www.trebs.ac.th/th/detail.php?id=20

ติดต่อสอบถาม โทร  : 02.295.2294  Line : @trebs

Tag : การจัดตั้งนิติบุคคลนิติบุคคลพรบ. อาคารชุดนิติบุคคลอาคารชุดพรบ. จัดสรรที่ดินการโอนสาธารณูปโภคกฎหมายนิติบุคคลจดทะเบียนอาคารชุดขั้นตอนการจดทะเบียนอาคารชุดปัญหานิติบุคคลอาคารชุดปัญหาบ้านจัดสรรกฎหมายบ้านจัดสรร


วิทยากร

อ. ธีรวัฒน์ จันทรสมบูรณ์ อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ)

อ. วิวัธน์ ศรีเจริญวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บจก.เรียล พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ อดีตนายกสมาคมบริหารทรัพย์สินฯ

อ. สุชาติ ดอกไม้เพ็ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการจัดสรรที่ดิน จ.ปทุมธานี

ดร. โสภณ พรโชคชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส

อ. อนันต์ ปิยะตันติ ที่ปรึกษา บจก. ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์สถานที่อบรม (VENUE)

โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

26 - 27 เมษายน 2562 08:30 - 17:00

จัดโดย

โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
เบอร์ติดต่อ : 0956013016

ค่าธรรมเนียม (FEE)

12000 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 170 ครั้ง