หลักสูตร...SMART & SMILE SERVICE (พนักงานต้อนรับมืออาชีพ) 27 ม.ค. 63

27 มกราคม 2563


SMART & SMILE SERVICE

(พนักงานต้อนรับมืออาชีพ)

 

 

27 มกราคม 2563
09.00- 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

*สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

หลักการและเหตุผล

      ในปัจจุบัน สภาพการแข่งขันในสมรภูมิธุรกิจได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกปี ดังนั้น ผู้ให้บริการทุกท่านมีความสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า หรือ ทำให้ลูกค้าตัดสินใจใช้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พนักงานต้อนรับ เนื่องจากเป็นพนักงานคนแรกที่ได้พบปะกับลูกค้า อย่างไรก็ตาม ความจริงที่ลูกค้าได้สัมผัสคือ พนักงานต้อนรับหลายคนยังไม่สามารถสร้างความประทับใจสูงสุดให้กับลูกค้า หรือ บางครั้งกลับทำให้ลูกค้าโกรธถึงขั้นเลิกใช้บริการไปเลย

       หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้พนักงานต้อนรับ ได้รับความรู้เทคนิคและเรียนรู้ประสบการณ์ในการพัฒนาตนเองให้เป็นพนักงานต้อนรับมืออาชีพ มีทักษะและบุคลิกภาพการให้บริการที่ต้องตาต้องใจลูกค้า รวมทั้งการทำกิจกรรมWorkshop เพื่อระดมความคิดในการพัฒนาและปรับเปลี่ยนวิธีการในการให้บริการ เมื่อจบการอบรมคาดว่า ผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้เรื่องนี้ได้อย่างสัมฤทธิ์ผลด้วยตนเอง

 

วัตถุประสงค์

     1.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านบริการ และการต้อนรับลูกค้าด้วยการเตรียมความพร้อมการแสดงออกต่อหน้าลูกค้าคนไทย และชาวต่างชาติด้วยบุคลิกภาพการพูด พร้อมการแสดงท่าทางได้อย่างมั่นใจระดับVIP อย่างมืออาชีพ

     2.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมฝึกทักษะภาคปฏิบัติต่อลูกค้าระดับ VIPขององค์กร ด้วยการบริการ และการต้อนรับ ด้วยการสนทนาทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษอย่างง่ายๆ กับลูกค้าคนไทยและชาวต่างชาติให้สามารถติดต่อสื่อสารได้เข้าใจตรงกัน ชัดเจน และถูกต้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

    3.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้เทคนิค เรียนรู้วิธีการปรับตัวในการดูแลลูกค้าอย่างมีความสุข สร้างสรรค์ สร้างความประทับใจแก่ลูกค้า และมีภาพลักษณ์ ภาพพจน์ที่ดีต่อองค์กร

 

หัวข้อการบรรยายและWorkshop

1.  มนุษย์สัมพันธ์กับการทำงานด้วยกันอย่างมีความสุข (Dealing with SMILE People)

 • การสร้างความสัมพันธภาพด้วยปรับตัวเองให้เข้ากับคนอื่นๆ
 •  การสร้างความรู้สึกที่ดี และความสุขของการเริ่มต้นการทำงาน
 •  การเข้าใจลักษณะบุคลิกภาพของตนเอง กับผู้อื่นก่อนอย่างมีส่วนร่วม

2. การพัฒนาบุคลิกภาพภายนอกกับการสร้างความประทับใจกับลูกค้า VIP ด้วยภาพลักษณ์อย่างมืออาชีพ(SMART with VIP Personality)

 • การยิ้ม การไหว้ การทักทาย
 • การบอกทาง สัญญาณต่างๆ ด้วยมืออย่างถูกวิธีและน่าสนใจ
 • การใช้คำพูดที่ไพเราะ ช้า ชัด คม สุภาพ นุ่มนวล และเนียน
 • การวางกิริยา ท่าทางต่อหน้าลูกค้า

WORKSHOP1 : ฝึกทักษะเตรียมความพร้อมการแสดงออกบุคลิกภาพต่อหน้าลูกค้าVIP

3. เทคนิคการบริการด้วยสนทนาภาษาไทย และภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติแบบง่ายๆไม่อาย ไม่กลัว ชัวร์เข้าใจแน่

4. WORKSHOP 2 :ฝึกทักษะการบริการ และการต้อนรับแขกVIPชาวไทยด้วยการสนทนาภาษาไทยสไตล์บุคลิกดี มีชัยเกินครึ่ง

 • การต้อนรับและการเปิดสนทนากับลูกค้าให้ประทับใจ
 •  การรับมือ การแสดงออกทางบุคลิกภาพกับลูกค้าขณะดูแลและบริการลูกค้า
 • การสนองความต้องการของลูกค้าและให้ความช่วยเหลืออย่างตรงจุด
 • การปิดการสนทนาที่ประทับใจลูกค้า

5. WORKSHOP 3 :ฝึกทักษะการบริการ และการต้อนรับแขกด้วยการสนทนาแบบมืออาชีพ ไม่อาย ไม่กลัว ชัวร์เข้าใจตรงกัน (แบ่งกลุ่มฝึกทักษะ)

 • ฝึกการสนทนาขั้นตอนที่1 :การทักทายและการต้อนรับด้วยความสุภาพและเป็นกันเอง (Welcoming and Greeting)
 • ฝึกการสนทนาขั้นตอนที่2 :การสอบถามความต้องการ และรายละเอียดต่างๆ ของลูกค้า(Asking for Information)
 • ฝึกการสนทนาขั้นตอนที่3 :การอธิบายรายละเอียด เพื่อความชัดเจน สุภาพและมีภาพลักษณ์ที่ดีระหว่างการสนทนา(Expressing in a Good Word)
 • ฝึกการสนทนาขั้นตอนที่4 :การทบทวนและเน้นย้ำความเข้าใจ ประเด็นสำคัญ เพื่อความถูกต้องทุกครั้งในการสนทนา(Reviewing and Reminding)
 •  ฝึกการสนทนาขั้นตอนที่5 :การกล่าวคำขอบคุณและปิดการสนทนากับคู่สนทนาเพื่อความประทับใจ (Thanking to Polite Conversation)

6. ถาม-ตอบประเด็นต่างๆ เพื่อความชัดเจน ถูกต้อง และความกระจ่างในการปฏิบัติงาน

 


วิทยากร


 ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง

ปริญญาเอก การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง,
ปริญญาโท การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง,
ประสบการณ์ทำงาน ที่ปรึกษาอาวุโสด้านการพัฒนาบุคลากร/วิทยากร
บริษัท คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ ฟรี จำกัด(พัฒนาบุคลากรมากกว่า 3,500คน)
-ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล/นักวิเคราะห์วางแผนระบบการฝึกอบรมสถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

27 มกราคม 2563 09.00-16.00

จัดโดย

บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 02-615-4477-8 , 086-318-3151-2

ค่าธรรมเนียม (FEE)

4,500 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 352 ครั้ง