หลักสูตร...สุดยอดเทคนิคการสร้างและพัฒนาทีมขายให้ ประสบความสำเร็จ (11 ต.ค.62)

10 ตุลาคม 2562


สุดยอดเทคนิคการสร้างและพัฒนาทีมขายให้ประสบความสำเร็จ

(Successful Sales Force Building and Management)

 

หลักการและเหตุผล

          การขายในโลกธุรกิจทุกวันนี้ ยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น การขายยิ่งยากขึ้น ลูกค้ายิ่งทวีความยากในการจัดการ ทีมขายต้องใช้ความพยายามมากขึ้นในการขาย อย่างไรก็ตาม ประสบการณ์ที่เราพบเห็นกันคือ ทีมขายยังขาดการพัฒนา ดังนั้น ผู้บริหารทีมขายต้องเร่งมือในการสร้างและพัฒนาทีมขายให้ไปสู่ศักยภาพสูงสุด หากทีมขายใดได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ หัวหน้าทีมและลูกน้องมีความเข้าใจกัน ร่วมมือร่วมใจกัน การขายย่อมประสบความสำเร็จได้ไม่ยากนัก 

        หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ หัวหน้าพนักงานขาย ผู้จัดการฝ่ายขาย ได้เรียนรู้ เทคนิคและประสบการณ์จริง ในการสร้างและพัฒนาทีมขาย รวมถึงทักษะและจิตวิทยาในการบริหารพนักงานขาย  เมื่อจบการอบรมผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ในเรื่องนี้ ได้ด้วยด้วยตนเอง

 

วัตถุประสงค์: 

   1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจหลักการการสร้างและพัฒนาทีมขายให้ประสบความสำเร็จ

   2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างและพัฒนาทีมขายให้ประสบความสำเร็จให้เหมาะกับตนเองในงานขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา:

    1. แนวคิดการสร้างและพัฒนาทีมขาย

    2. เข้าใจงานขายและธรรมชาติพนักงานขาย

    3. กระบวนการการบริหารทีมขาย

    4. แนวทางการสร้างเป้าหมายการขายและการวางแผนการขายร่วมกัน

    5. กิจกรรม Workshop:การสร้างทีมงานเพื่อการขาย  (พร้อมเทคนิคเพิ่มเติม)

    6. การควบคุมและประเมินผลทีมขาย

    7. การพัฒนาจุดอ่อนจุดแข็งทีมขาย

    8. ภาวะผู้นำกับการสร้างและพัฒนาทีมขาย

    9. กิจกรรม Workshop:ผู้นำและลูกน้อง 

   10. สรุป คำถามและคำตอบ

 

 


วิทยากร


วิทยากร: ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์

อดีต General Manager -บริหารสินค้า บริษัท ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด

อดีตผู้จัดการและบริหารการขายอุตสาหกรรมนมไทย(นมตรามะลิ)

และผ่านงานด้านการขายและการตลาดจากMarriott Royal Garden Resorts Group

รวมประสบการณ์การทำงานด้านการขาย การตลาดและการบริการมากกว่า 25 ปี

 สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมโกลด์ ออคิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

10 ตุลาคม 2562 09.00-16.00

จัดโดย

บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 02-615-4689 ,086-336-2702

ค่าธรรมเนียม (FEE)

4,500 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 587 ครั้ง