หลักสูตร Master in Online Sales Strategy รุ่นที่ 4

29 ตุลาคม - 16 พฤศจิกายน 2562

หลักการและเหตุผล

การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมการสื่อสารในปัจจุบัน หรือที่เรียกกันว่ายุค 4.0 ส่งผลให้พฤติกรรมการซื้อ-ขายของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากผู้บริโภคมีความรอบรู้และมีพฤติกรรมเชิงรุกมากกว่าแต่ก่อน นิยมการสื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าและบริการระหว่างกัน ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย เช่น Facebook, Instagram, Line@ และ Google เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ผู้ประกอบธุรกิจทุกแขนงจำเป็นต้องคำนึงถึงเทคนิคและกลยุทธ์ในการอยู่รอดและดำเนินธุรกิจให้เหมาะสมกับยุคสมัย โดยจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารธุรกิจและการตลาดแบบเดิมๆ สู่ยุคสมัยใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสู่ประสิทธิผลที่ดีเยี่ยม

ดังนั้น ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ Yell Academy จึงจัดโครงการอบรมทางวิชาการ หลักสูตรวุฒิบัตร “Master in Online Sales Strategy” เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และทำความเข้าใจในหลากหลายมิติของการบริหารธุรกิจและบริหารการขาย ไม่ว่าจะเป็นด้านการทำตลาดออนไลน์ ด้านการทำโฆษณาออนไลน์ รวมทั้งด้านการขายของออนไลน์ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย เป็นต้น


วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ทางการบริหารการจัดการขั้นสูงขึ้นในด้านต่างๆ และสามารถแข่งขันให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคดิจิทัล

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ด้านการวิเคราะห์การเเข่งขันที่ดีและต่อเนื่อง เพื่อการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการต่อยอดให้ผู้อบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปสู่การปฏิบัติ

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และความสามารถทางการวิเคราะห์ทางธุรกิจและเศรษฐกิจในประเทศเเละต่างประเทศอย่างต่อเนื่องในขั้นสูงขึ้น


เนื้อหาการอบรม

1. Consumer 4.0: Understanding and Analysis (การวิเคราะห์และเข้าใจผู้บริโภค 4.0)

2. Social Media Marketing (เรียนรู้และเจาะลึกการใช้โซเชียลมีเดียในการทำการตลาดออนไลน์)

3. Competitive Advantage Analysis (การวิเคราะห์ความได้เปรียบการแข่งขัน)

4. How to Create New Business Model (การเรียนรู้วิธีการสร้างแบบจำลองธุรกิจใหม่)

5. Analysis of Economic Trend and Its Impact to Business (การวิเคราะห์แนวโน้มทางเศรษฐกิจและผลกระทบต่อธุรกิจ)

6. Profitability and Cost Analysis (การวิเคราะห์ต้นทุนและกำไรทางธุรกิจ)


" อบรมตั้งแต่วันที่ 29 ต.ค. - 16 พ.ย. 2562 (3 วัน/สัปดาห์) (รับจำนวนจำกัดเพียง 50 ที่นั่งเท่านั้น !!) ทุกวันอังคาร พฤหัสบดี เวลา 18.00- 21.00 น. และวันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00 น."


*ค่าธรรมเนียมอบรม 21,900 บาท


หลักสูตรนี้เหมาะกับ ผู้ประกอบการ พนักงาน และบุคคลทั่วไปที่สนใจ การประเมินผล


ผู้ที่ผ่านการอบรมจะต้องเข้าอบรมตามชั่วโมงที่กำหนดไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียน จึงจะผ่านเกณฑ์การรับวุฒิบัตรจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

บุคคลทั่วไปที่สนใจ

วิทยากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภณ ขันติอาคม

ผู้เชี่ยวชาญประจำศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอาจารย์ ดิศรา อุดมเดช

CEO บริษัท Yell Advertising จำกัดอาจารย์ ประสิทธิ์ วรฉัตราวณิช

ผู้อำนวยการนิวมีเดียและอีคอมเมิร์ส บริษัท เอ.อาร์ อิมฟอร์เมชัน แอนด์พับลิเคชัน จำกัดอาจารย์ อนวัช ประดิษฐ์ศิลป์

ผู้อำนวยการด้านดิจิทัลมีเดีย บริษัท Yell Advertising จำกัดดร.สมฤดี ศรีจรรยา

ผู้อำนวยการสถาบันการตลาดเพื่อสังคมแห่งประเทศไทยอาจารย์ทวีวัฒน์ กีรติวานิชย์

นิติกรระดับชำนาญการ กรมสรรพากรอาจารย์ อนุพงศ์ จันทร

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลอาจารย์ ณรงค์เวทย์ วจนพานิช

ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดสถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมตวันนา สุรวงศ์

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

29 ตุลาคม - 16 พฤศจิกายน 2562 " อบรมตั้งแต่วันที่ 29 ต.ค. - 16 พ.ย. 2562 (3 วัน/สัปดาห์) (รับจำนวนจำกัดเพียง 50 ที่นั่งเท่านั้น !!) ทุกวันอังคาร พฤหัสบดี เวลา 18.00- 21.00 น. และวันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00 น."

จัดโดย

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เบอร์ติดต่อ : 02-5593638

ค่าธรรมเนียม (FEE)

21900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 815 ครั้ง