หลักสูตร ทักษะความคิดเชิงเหตุผลและการคิดเชิงระบบ

14 มิถุนายน 2561

Logical & System Thinking

ทักษะความคิดเชิงเหตุผลและการคิดเชิงระบบ : วันที่ 14 มิ.ย.61 

    ปัญหาที่เกิดขึ้น หากผู้บริหารมีความสามารถในการคิดเชิงระบบ กล่าวคือ มองเห็นความเชื่อมโยงและปฏิสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆ ในระบบ ก็จะสามารถตัดสินใจจัดการกับองค์ประกอบต่างๆ ได้อย่างมีเหตุผลไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรต่างๆ โครงสร้าง กฎระเบียบ วิธีการ ฯลฯ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามที่องค์กรมุ่งหวัง

          ทั้งนี้ การคิดเชิงระบบที่ดีจะต้องมีพื้นฐานจากการคิดวิเคราะห์เชิงวิเคราะห์ที่แข็งแรงเพื่อให้สามารถระบุปัญหา สาเหตุ ตั้งสมมติฐาน ทำการวิเคราะห์ แยกแยะ จัดระเบียบข้อมูลและพัฒนาผลิตผลทางความคิด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดังนั้นหลักสูตรหลักคิดเพื่อความสำเร็จนี้ จึงได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อในการปลูกฝังวิธีคิดทั้งสองแบบนี้ให้กับผู้บริหารตั้งแต่ระดับกลางขึ้นไป ได้นำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานเพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรต่อไป

Key Contents 

1.ทำความรู้จักเกี่ยวกับการคิดและการทำงานของสมองของมนุษย์

          • การคิด ต้นเหตุของการคิดและประโยชน์ของการคิด

          • ความสัมพันธ์ของความคิดและพฤติกรรมการแสดงออก

          • ปัจจัยสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการคิด

          • หน้าที่การทำงานของสมองซีกซ้ายและซีกขวา

2.รอบคอบในชีวิตด้วยวิธีคิดอย่างมีเหตุผลและการคิดเป็นระบบ Logical & System Thinking

          • ความเข้าใจเกี่ยวกับการคิด Logical Thinking และ System Thinking

          • ประโยชน์ ความสำคัญของ Logical Thinking และ System Thinking

3.แนวทางในการสร้างและพัฒนาให้เกิดทักษะการคิด Logical & System Thinking

          • แนวทางสร้างและพัฒนาการคิดแบบ Logical Thinking

          • แนวทางสร้างและพัฒนาการคิดแบบ System Thinking

4.การนำ Logical & System Thinking ไปประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์สาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหา

          • เทคนิคการระบุปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ

          • เครื่องมือในการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา

          • เครื่องมือในการหาแนวทางแก้ไขปัญหา

Key Benefits

1. เพื่อพัฒนาผู้เข้าอบรมให้เกิดทักษะเกี่ยวกับการคิดเชิงเหตุผลและการคิดเชิงระบบ

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงเทคนิค วิธีการในการสร้าง พัฒนาความคิดเชิงเหตุผลและการคิดเชิงระบบ

3. สามารถนำความรู้ เทคนิคด้านการคิดเชิงเหตุผลและการคิดเชิงระบบไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงาน


ดาวน์โหลดเอกสาร : http://www.sbdc.co.th/data/uploads/public_training/brochure_442.pdf?_=20180328150254

ลงทะเบียน Online : http://www.sbdc.co.th/public-training-calendar/register/?id=442


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

บุคคลทั่วไป

วิทยากร

อ.สมเกียรติ สมบุญเรืองศรี 

- ผู้จัดการและเชี่ยวชาญด้าน Training

วิทยากรที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจสถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรม สวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด รัชดา

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

14 มิถุนายน 2561 09.00 - 16.00 น.

จัดโดย

ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)
เบอร์ติดต่อ : 02-5592146-7, 085-4858826

ค่าธรรมเนียม (FEE)

5,900 บาท (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 823 ครั้ง