หลักสูตร Certified Investment and Securities Analyst Program-CISA Level 1

18 สิงหาคม - 29 กันยายน 2561

https://conc.tbs.tu.ac.th/index.php/program/detailenrollment/151

ประกอบไปด้วย 4 กลุ่มวิชาหลัก ได้แก่

Module 1 กลุ่มวิชาจรรยาบรรณ และมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Ethical & Professional Standards)

Module 2 กลุ่มวิชาเครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์การลงทุน (Investment Tools)

Module 3 กลุ่มวิชาการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ (Asset Valuation)

Module 4 กลุ่มวิชาการบริหารกลุ่มสินทรัพย์ลงทุน (Portfolio Management)

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ผู้ที่ต้องการก้าวเข้าสู่สายอาชีพผู้ขายตราสารอนุพันธ์ นักวิเคราะห์ตราสารอนุพันธ์ และผู้จัดการกองทุนตราสารอนุพันธ์

สถานที่อบรม (VENUE)

คณะพาณิชย์ฯ มธ. ท่าพระจันทร์

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

18 สิงหาคม - 29 กันยายน 2561 วันที่ 18 สิงหาคม - 29 กันยายน 2561 ทุกวันเสาร์, อาทิตย์ เวลา 09.00 - 16.00 น.

จัดโดย

CONC Thammasat
เบอร์ติดต่อ : 09-1119-4503

ค่าธรรมเนียม (FEE)

25,000 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

ผู้เข้าชม: 464 ครั้ง