หลักสูตร Business Design: Fueling Your Innovation Engine from an idea to a Business Model

13 มีนาคม - 03 เมษายน 2564

Professional Program in Business Design!!
หลักสูตรประกาศนียบัตร Business Design
โดยศูนย์การออกแบบแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Thammasat Design Center​)
เรียนออนไลน์ผ่าน Zoom

       หลักสูตรสำหรับผู้ที่สนใจแนวคิดการออกแบบธุรกิจและต้องการค้นหาวิธีใหม่ในการวิเคราะห์โมเดลธุรกิจ การมองหาความต้องการใหม่ในท้องตลาดเพื่อนำมาสู่ไอเดียธุรกิจและโมเดลที่น่าสนใจพร้อมกับการวางแผนเพื่อการลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจผ่านการทดลองและวิเคราะห์อย่างละเอียด

Objective:
• เข้าใจบทบาทและความสำคัญของการออกแบบและการวางแผนโมเดลธุรกิจ
• วิเคราะห์โมเดลธุรกิจ เพื่อหาช่องทางการพัฒนาโมเดลใหม่ ๆ
• วางแผนโมเดลธุรกิจที่เน้นการลดความเสี่ยงของไอเดียและการทดลองกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อนำไปสู่โมเดลธุรกิจที่ยั่งยืน
• กำหนดคุณค่าของธุรกิจที่จะมอบให้กลุ่มเป้าหมาย (Value Proposition) และวางแผนหลากหลายมิติของโมเดลธุรกิจ
• นำเสนอโมเดลธุรกิจที่ลดความเสี่ยงของไอเดียใหม่ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อการพัฒนาต่อไป
• เข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าและคุณค่าของธุรกิจที่มอบให้กับกลุ่มเป้าหมาย
• เข้าใจบทบาทของ Digital Transformation และผลกระทบในด้านการวางแผนโมเดลธุรกิจแบบดิจิทัล (Digital Business Model) เพื่อสร้างจุดแข็งทางการแข่งขัน
• รู้จักการนำแนวคิดทางด้าน Digital Architecture และ API (Application based programming approach) หรือวิธีการเรียกใช้โปรแกรมมาเป็นแนวคิดทางการบริหาร พัฒนาผลิตภัณฑ์ และ โมเดลธุรกิจดิจิทัล
• ใช้หลักการวัดผลที่เน้นความเข้าใจของกลุ่มเป้าหมายเพื่อวัดผลความสำเร็จของผลิตภัณฑ์ และโมเดลธุรกิจเพื่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินในการพัฒนาต่อไป
• การหาความเหมาะสมระหว่างผลิตภัณฑ์หรือบริการ และความต้องการของตลาด (Product Market Fit) โดยใช้การทดลองต้นแบบ การเรียนรู้จากการทดลอง และการวัดผลอย่างต่อเนื่องเพื่อประกอบการตัดสินใจพัฒนาผลิตภัณฑ์ และโมเดลธุรกิจ

Modules:
• Module 1 : Introduction to Innovation Cycle and Business Design
                  (การใช้ Design Thinking เพื่อการออกแบบธุรกิจและสร้างนวัตกรรม)
• Module 2 : Finding Your Value Proposition for Current & Future Customers
                  (วิเคราะห์โมเดลธุรกิจและการหาคุณค่าของสิ่งที่จะมอบให้ลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่)
• Module 3 : Finding the Right Market for Your Offerings
                  (ทำความเข้าใจตลาดที่เปลี่ยนไปและหาสุดยอดกลยุทธ์การตลาดสำหรับสินค้าหรือบริการที่เราจะนำเสนอ)
• Module 4 : Designing Your Digital Advantage
                  (สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจด้วยกลยุทธ์ดิจิทัล)
• Module 5 : Finding the Platform in Your Business
                  (เสริมโมเดลธุรกิจด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์ม)
• Module 6 : Business Model Design Sprint
                  (ขับเคลื่อนโมเดลธุรกิจที่ออกแบบสู่การปฏิบัติจริง)

จัดอบรมวันที่ 13 มี.ค. - 3 เม.ย. 2564
เรียนออนไลน์ผ่าน Zoom
เรียนทุกวันเสาร์ 4 สัปดาห์ (รวม 24 ชม.)

ค่าธรรมเนียมการสมัคร 15,000 บาท (ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม และไม่มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย)

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Link นี้ http://www.tds.tu.ac.th/tdc-business-design/

ลงทะเบียนสมัครเพื่อสำรองที่นั่งได้แล้วตอนนี้ที่ https://bit.ly/2KJ3VCH

หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลโครงการได้ที่เบอร์ : 085-482-8873 คุณใบเฟิร์น, คุณหวาน


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ระดับองค์กรหรือบุคคลทั่วไป

วิทยากร

Asan Suwanarit​
- Dean of Thammasat's Faculty of Architecture and Planning, Founder of Design, Business, and Technology Management Program

Varis Niwatsakul
- Studio Lead, Design Analyst PLASTARC (New York), Founder and Director of Research User-Friendly (Bangkok), Stanford University Graduate Design Program Alumni

Surapit Promsit
- Executive Director & Chairman of the Board, Thammasat Institute of Continuing Education & Human Resources

Puttaporn Saengratanade
- Co-founder at TechBerry, Director of board at Thammasat Design School


สถานที่อบรม (VENUE)

Zoom Online

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

13 มีนาคม - 03 เมษายน 2564 ทุกวันเสาร์ 09.30 - 16.30 น. (เวลาเรียนวันละ 6 ชั่วโมง ไม่รวมพักกลางวัน)

จัดโดย

Thammasat Design Center (TDC)
เบอร์ติดต่อ : 085-4828873

ค่าธรรมเนียม (FEE)

15,000 บาท/ท่าน (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 1424 ครั้ง