หลักสูตร 6 ทักษะด้านการบริหารสำหรับสุดยอดผู้จัดการ

22 - 23 สิงหาคม 2561

6 Managerial Skills for Top Manager

6 ทักษะด้านการบริหารสำหรับสุดยอดผู้จัดการ : วันที่ 22-23 ส.ค.61

     ภาคธุรกิจยุคใหม่นั้น การแข่งขันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีผลต่อการบริหารจัดการองค์การทุกภาคส่วนที่จะต้องคำนึงถึงปัจจัยภายนอกทั้งสภาพเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี นวัตกรรม และปัจจัยภายในทั้งนโยบายการบริหารงาน การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ เป็นต้น ดังนั้นฐานะสุดยอดผู้จัดการควรมีทัศนคติที่ดี ยอมรับ และสามารถแก้ไขปัญหาได้ทุกสถานการณ์ เพื่อการบริหารงาน บริหารคนให้ทรงคุณค่าและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

     หลักสูตรสำหรับการพัฒนาทักษะด้านการจัดการที่จำเป็นอย่างยิ่ง สำหรับการเป็นผู้จัดการ หัวหน้างานหรือผู้บริหารที่เปี่ยมพร้อมด้วยทักษะที่สำคัญอย่างรอบด้าน ใน 6 ประการ ไม่ว่าจะเป็นทักษะด้านการวางแผนงานและการบริหารเวลา, การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ, การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพงาน, การบริหารการเปลี่ยนแปลง และการบริหารความขัดแย้ง


Key Contents

1. ทักษะด้านการวางแผนงานและการบริหารเวลา

• แผนสามระดับกับผู้บริหาร

• ทำหนึ่งวันให้มากกว่า 24 ชั่วโมง : เทคนิคที่ผู้จัดการต้องรู้

• กฏเกณฑ์สู่ความสำเร็จในการบริหารเวลา

2. ทักษะด้านการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ

• แก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างมืออาชีพ

• ปัญหาที่ผู้จัดการพบบ่อยและต้องตัดสินใจ

• รับมือและแก้ปัญหาด้วยการมองแง่ดี

3. ทักษะด้านการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพงาน

• แนวคิดเกี่ยวกับการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

• แนวคิดเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพงาน

• ECRS เครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงคุณภาพงาน

4. ทักษะด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลง

• ผู้บริหารกับการกำหนด Positioning ในการเปลี่ยนแปลง

• เป้าหมายและแผนการเปลี่ยนแปลงองค์กร

• การบริหารงานเชิงกลยุทธ์ : ปัจจัยความสำเร็จในการบริหารการเปลี่ยนแปลง

5. ทักษะด้านการบริหารความขัดแย้ง

• บริหารความขัดแย้งทางความคิด กรณีที่ผู้บริหารไม่ควรละเลย

• การจัดการความขัดแย้งในองค์กร : ขัดแย้งระหว่างบุคคล ในทีมงาน

• เทคนิคการป้องกันความขัดแย้ง

6. ทักษะด้านการบริหารทีม

• สร้างทีมให้เป็นทีม

• บริหารการพัฒนาทีมสู่ประสิทธิภาพสูงสุด (Optimum point)


Key Benefits

1. เข้าใจ และทราบถึงว่าการเป็นผู้บริหาร จำเป็นที่จะต้องพัฒนาทักษะด้านการบริหารอย่างไรสู่การเป็นหัวหน้างาน หรือผู้จัดการที่เปี่ยมประสิทธิผล

2. เรียนรู้ทักษะด้านการบริหารที่จำเป็นในแต่ละด้านอย่างชัดเจน

3. เข้าใจที่จะใช้ทักษะด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกับบทบาทการเป็นผู้บริหารของตน

4. สามารถเพิ่มศักยภาพ รวมถึงเติมเต็มความสามารถในทักษะด้านการบริหารต่างๆ อย่างรอบคอบและครบถ้วน


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

นักบริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน และบุคคลทั่วไปที่สนใจ

วิทยากร

อ.พิศิษฐ์ โชคปรีชา

- ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รวมเวลามากกว่า 20 ปี ทั้งในหน่วยงานของราชการ รัฐวิสาหกิจและเอกชน

- วิทยากรที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจอ.นิพัทธ์ กานตอัมพร

- อดีตผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยเพื่อการพัฒนา ภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก (TRAPD)

- วิทยากรที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจสถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรม สวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด (รัชดาภิเษก)

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

22 - 23 สิงหาคม 2561 09.00 - 16.00 น.

จัดโดย

ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)
เบอร์ติดต่อ : 02-5592146-7, 085-4858826

ค่าธรรมเนียม (FEE)

14,900 บาท (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 379 ครั้ง