หลักสูตร : Critical Thinking กับกลยุทธ์การตัดสินใจ

24 มิถุนายน 2563


Critical Thinking and Decision Making
หลักสูตร : Critical Thinking กับกลยุทธ์การตัดสินใจ

Key Contents

♟ 5 thinking: Critical, Logical, Lateral, Creative, and Strategic (5 ระบบคิด : วิพากษ์ ตรรกะ นอกทาง สร้างสรรค์ และ เชิงกลยุทธ์)

♟ 3 Framings of the issue (3 รูปแบบการวางกรอบปัญหาเพื่อการตัดสินใจ)

♟ 6 Critical thinking process

♟ Situation Analysis: Risk Taking or Risk Averse (การวิเคราะห์สถานะการณ์: สถานะการที่สูญเสีย เสียเปรียบ หรือสถานการณ์ได้เปรียบ ทำให้รับความเสี่ยงไม่เท่ากัน)

♟ Biasness รู้จักกับการลำเอียง/การเข้าข้างตนเอง (การลำเอียงที่ส่งผลต่อการคิดเชิงวิพากย์ และแนวทางการคิดเชิงวิพากย์เพื่อไม่เกิดการลำเอียง)

♟ Fact/Data, Opinion, Potential Problem (ความแตกต่างระหว่าง ข้อมูล ข้อเท็จจริง ความคิด และ ปัญหาที่น่าจะเกิดขึ้นในอนาคต)

♟ Decision Outcome (ผลการตัดสินใจ ผลกระทบจากการตัดสินใจ)


Key Benefits

1. เพื่อให้เข้าใจและสามารถนำไปปรับใช้ได้จริงเกี่ยวกับทักษะการวิเคราะห์ และเข้าใจปัญหาอย่างแท้จริงนำไปสู่การป้องกันและแก้ไขที่ถูกต้องและรวดเร็ว

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้การพัฒนาและปรับปรุงระบบความคิด และกระบวนการในการตัดสินใจ

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกคิดเชิงวิพากษ์ และสามารถสร้างทางเลือกใหม่ๆ ในการแก้ไขปัญหาได้


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ผู้ที่ให้ความสนใจ และบุคคลทั่วไป

สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด (รัชดาภิเษก)

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

24 มิถุนายน 2563 09.00 - 16.00 น.

จัดโดย

ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)
เบอร์ติดต่อ : 085-4858825

ค่าธรรมเนียม (FEE)

7,800 บาท (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 593 ครั้ง