หลักสูตร : เทคนิคการวางแผนคนวางแผนงานสำหรับหัวหน้างานให้ได้เป้าหมายและผลงาน

21 พฤษภาคม 2563

People Management & Working Plan for Manager

หลักสูตร : เทคนิคการวางแผนคนวางแผนงานสำหรับหัวหน้างานให้ได้เป้าหมายและผลงาน

Key Contents


♟ การเปลี่ยนแปลงและวิสัยทัศน์ใหม่เพื่อการบริหารงาน

♟ ทักษะสำคัญของผู้บริหาร ในการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลง : Managerial Competency

♟ การจูงใจและเทคนิคการจูงใจคนต่างวัย (Motivation – Commitment – Employee Engagement)

♟ การสร้างและรักษาคนเก่ง (Develop Talent)

♟ ACE Model : จิตวิทยาการสื่อสาร เพื่อผลงานและสร้างขวัญกำลังใจ

♟ AR Model : การวิเคราะห์ลูกน้องเป็นรายบุคคล เพื่อการพัฒนา มอบหมายงาน และการสั่งงาน

♟ การประเมินผลงานอย่างสร้างสรรค์และจิตวิทยาการให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาลูกน้อง

♟ ความสำคัญและประโยชน์ของการตั้งเป้าหมายของงาน

♟ เทคนิคการตั้งเป้าหมายที่ดี

♟ การจัดทำแผนงาน (Action Plan)

♟ ทักษะในการปฏิบัติตามแผนงาน

♟ เทคนิคการติดตามงาน


Key Benefits

1. เรียนรู้และเข้าใจตนเองและทีมงาน จากความเข้าใจในเรื่องบุคลิกภาพ และพฤติกรรม ของคนแรงจูงใจของคนในการทำงาน และภาวะผู้นำที่ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์

2. เข้าใจหลักการกำหนดเป้าหมายและผลงาน การวางแผนตามลำดับความสำคัญของงาน และการวางแผนงานที่จะทำให้เราได้ผลงานสูงสุด

3. พัฒนาทักษะในการบริหารคน การ Empowerment การให้คำปรึกษาทีมงานที่ดี การสอน งานที่ถูกต้องและได้ผล

4. เข้าใจหลักการประเมินทีมงาน เพื่อสร้างผลงานอย่างถ่องแท้ ไม่ใช่การประเมินเพื่อกำหนดผล ตอบแทนพนักงาน การ Feedback การทำงานของทีมเพื่อเร่งศักยภาพของลูกน้องในทีม


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

หัวหน้างาน, ผู้บริหาร และบุคคลทั่วไปและผู้ที่สนใจ

วิทยากร

อ.จุลชัย จุลเจือ

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาวะผู้นำ บริหารจัดการ การสร้างแรงบันดาลใจและการบริการ

ประสบการณ์การทำงาน | ผู้จัดการแผนกฝึกอบรม บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด นักวิชาการกองพัฒนาบุคคลและระบบงาน การทางพิเศษแห่งประเทศไทยสถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด (รัชดาภิเษก)

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

21 พฤษภาคม 2563 09.00 - 16.00 น.

จัดโดย

ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)
เบอร์ติดต่อ : 02-5592146-7, 085-4858825

ค่าธรรมเนียม (FEE)

7,800 บาท (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 86 ครั้ง