หลักสูตร การสื่อสารประสานงานอย่างสร้างสรรค์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

4 มิถุนายน 2563


การสื่อสารประสานงานอย่างสร้างสรรค์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
(Communication and Coordination Development)


วิทยากร: ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
อดีตGeneral Manager -บริหารสินค้า บริษัท ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด
อดีตผู้จัดการและบริหารการขายอุตสาหกรรมนมไทย(นมตรามะลิ)
ประสบการณ์ระดับงานบริหารและเป็นผู้เชี่ยวชาญการวางแผนงาน และพัฒนาระบบงาน
ที่ใคร ๆ ต้องถามถึงทั้งวงการมากกว่า25ปี
          

4 มิถุนายน 2563
09.00 - 16.00น.
**โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

*สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

หลักการและเหตุผล
     ในโลกของการแข่งขันที่รุนแรงเช่นนี้ การสื่อสารและการประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร ยิ่งทวีความสำคัญมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดใหญ่หรือขนาดเล็ก เนื่องจาก การสื่อสารและการประสานงานภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ จะแสดงผลให้ลูกค้าได้สัมผัสถึงประสบการณ์อันแสนประทับใจ ในทางตรงข้าม หากบริษัท หรือ องค์กรใดมีแต่ความขัดแย้ง เน้นการประสานงา เป็นอาจิณลูกค้าย่อมได้รับแต่ประสบการณ์อันเลวร้าย ทุกองค์กรจึงต้องรีบเร่งพัฒนาการสื่อสารและการประสานงานภายในองค์กร เนื่องจาก"การสื่อสารและการประสานงาน คือ หัวใจหลักของการขับเคลื่อนองค์กร"
    หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ เทคนิคและประสบการณ์จริงในการพัฒนาทั้งการสื่อสารและการประสานงานภายในองค์กร ประสานรอยร้าวที่เกิดขึ้น เข้าใจหลักการและการนำจิตวิทยามาใช้ในการสื่อสารและการประสานงาน การมุ่งประโยชน์ของ"องค์กร"แทน"ตัวเอง"และระดมสมองทำกิจกรรมประยุกต์การสร้างสรรค์มิติใหม่ขององค์กร เมื่อจบการอบรมผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ด้านการการสื่อสารและการประสานงานภายในองค์กรได้อย่างสัมฤทธิ์ผลด้วยตนเอง

วัตถุประสงค์
    1.   เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการสร้างสรรค์และพัฒนาการสื่อสารและการประสานงานภายในและภายนอกองค์กร
    2.   เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์และพัฒนาการสื่อสารและการประสานงานภายในและภายนอกองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้อการบรรยายและ Workshop
    1.   กรอบแนวคิดการสื่อสารและการประสานงาน 
           • มุมมองที่แตกต่างกันในการสื่อสาร

           •  ความสำคัญของการสื่อสารที่ดี
           •  ปัญหาของการสื่อสารและการประสานงาน
           •  กิจกรรมWorkshopวางแผนสื่อสารและประสานงาน
    2.   สื่อสารอย่างไรให้ทุกฝ่ายเข้าใจตรงกัน
           •  องค์ประกอบการสื่อสาร
           •  แนวทางการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
    3.   การประสานงานอย่างไรให้ทุกฝ่ายร่วมมือ
           •  แนวทางและการดำเนินงาน
           •  รูปแบบการประสานงาน
           •  เคล็ดลับการประสานงาน
    4.   ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการสื่อสารและการประสานงาน
    5.   กิจกรรมWorkshop  ""สื่อสารประสานงานให้ได้ผลงาน "
    6.    "จิตวิทยา"กุญแจแห่งการสื่อสารและการประสานงาน
           •  ลักษณะการสื่อสารที่สร้างปัญหา และ ที่ควรจะเป็น
           •  ตัวอย่างคำพูด
    7.   การมุ่ง"องค์กร"แทน"ตัวเอง"
    8.   กรณีศึกษา"การสื่อสารและประสานงานในโลกธุรกิจ"
    9.   แนวคิดการสื่อสารภายนอกองค์กร
    10.การปรับเปลี่ยนทัศนคติและการคิดเชิงบวกในการสื่อสารประสานงาน
    11.การประยุกต์ความรู้เรื่องการสื่อสารภายในองค์กร มาใช้กับ การสื่อสารภายนอกองค์กร
    12.สรุป คำถามและคำตอบ

 

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ: 
"บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด"

โทรศัพท์ 0-2615-4689, 086-336-2702  
เว็บไซต์ :
 www.dsmarttraining.com
อีเมล์
  : dsmarttraining@gmail.com
เฟสบุ๊คแฟนเพจ :  www.facebook.com/สถาบันอบรม สัมมนาBy DSmart Trainingวิทยากร


วิทยากร: ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

4 มิถุนายน 2563 09.00-16.00

จัดโดย

บริษัท ไฮโพเทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 0863183151

ค่าธรรมเนียม (FEE)

4500 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 20 ครั้ง