หลักสูตร : การวิเคราะห์การขายเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน

6 พฤศจิกายน 2562


Sales Analysis (6 พ.ย. 62)
หลักสูตร : การวิเคราะห์การขายเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน  


การมียอดขายที่เหนือคู่แข่งขัน อาจต้องเริ่มที่การวิเคราะห์การขายที่ดีก่อน" เหตุใดจึงกล่าวเช่นนั้น นั่นก็เป็นเพราะเราพบว่าหลายบริษัทที่ประสบความสำเร็จ เกิดจากการมีกลยุทธ์การแข่งขันหรือแผนการตลาดการขายที่ดีที่สามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันได้ซึ่งไม่ว่าจะเป็นกลยุทธ์หรือแผนที่ดี ย่อมต้องเริ่มจากการวิเคราะห์การขายที่ดีอีกชั้นหนึ่ง ข้อมูลต่างๆ ด้านการขายของเราล้วนจะมีประโยชน์อย่างยิ่ง หากถูกนำมาสังเคราะห์วิเคราะห์ และใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ ดังนั้นผู้ที่ต้องรับผิดชอบในงานที่ต้องกำหนดกลยุทธ์การตลาด การขายของบริษัทจึงจำเป็นที่จะต้องมีทักษะด้านการวิเคราะห์อย่างยิ่งโดยใน หลักสูตรนี้จึงได้กำหนดการเรียนรู้ถึงความเข้าใจในข้อมูลการขายต่างๆ ที่จำเป็นต่อการนำมาใช้ ไม่ว่าจะเป็นด้านยอดขาย ด้านผลิตภัณฑ์ หรือด้านลูกค้า เรียนรู้เทคนิคต่างๆ ที่ใช้ในการวิเคราะห์การขาย พร้อมทั้งกรณีศึกษาจากที่ต่างๆ และประสบการณ์ตรงจากมืออาชีพ


Key Contents


• ความสำคัญและประโยชน์ของการวิเคราะห์การขาย

ภาพรวมความสำคัญและประโยชน์ของการวิเคราะห์การขาย เพื่อเข้าใจในความเชื่อมโยงของการวิเคราะห์ทางการขายที่นำไปสู่การกำหนดกลยุทธ์ทางการขาย

• เป้าหมายและขอบเขตของการวิเคราะห์การขาย

ท่านจะได้เข้าใจภาพของการวิเคราะห์เป้าหมายและขอบเขตการขาย เพื่อกำหนดแผนการขายได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

• การวิเคราะห์การขายในแต่ละกลุ่มลูกค้า

ท่านจะสามารถวิเคราะห์การขายในแต่ละกลุ่มลูกค้าได้อย่างถูกต้องแม่นยำ เพื่อนำข้อมูลของแต่ละกลุ่มลูกค้าให้เป็นกลยุทธ์และแผนงานในลำดับต่อไป

• การวิเคราะห์การขายของผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอสู่ตลาด

การวิเคราะห์การขายผลิตภัณฑ์จะให้ท่านเห็นมุมมองและข้อมูลของการขายในอดีต เพื่อนำมาพยากรณ์การขายผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอสู่ตลาดได้ในอนาคต

• การวิเคราะห์การขายในรูปแบบต่างๆ

ท่านจะได้เรียนรู้การวิเคราะห์การขายในรูปแบบต่างๆ เพื่อนำไปปรับใช้ในการสร้างยอดขายให้ดีขึ้นกว่าเดิม ทำกำไรได้มากขึ้น ในธุรกิจของตน

• เทคนิคการประเมินผลและติดตามผลการขาย

ท่านจะได้เรียนรู้เทคนิคต่างๆ ของการประเมินผลและติดตามผลการขาย เพื่อนำไปปรับใช้กับองค์กรของตน

• วิธีวิเคราะห์และประเมินผลหลังการขาย

ท่านจะได้วิธีวิเคราะห์และประเมินผลหลังการขายเพื่อสร้างความพึงพอใจ ความมั่นใจให้กับลูกค้า สร้างภาพพจน์ที่ดีกับบริษัท สร้างความมั่นใจให้กับพนักงาน และเพื่อเพิ่มโอกาสในการได้ผู้มุ่งหวังรายใหม่

• วิธีวิเคราะห์ถึงสาเหตุและแก้ไขปัญหา

เพื่อเพิ่มความได้เปรียบทางการแข่งขัน ท่านจะได้ทราบถึงวิธีวิเคราะห์สาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์ เพื่อเพิ่มความได้เปรียบทางการแข่งขันทางการขาย


Key Benefits

1. เข้าใจ และทราบถึงว่าการเป็นผู้บริหาร จำเป็นที่จะต้องพัฒนาทักษะด้านการ บริหารอย่างไรสู่การเป็นหัวหน้างานหรือผู้จัดการที่เปี่ยมประสิทธิผล

2. เรียนรู้ทักษะด้านการบริหารที่จำเป็นในแต่ละด้านอย่างชัดเจน

3. เข้าใจที่จะใช้ทักษะด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกับบทบาทการเป็นผู้บริหารของตน

4. สามารถเพิ่มศักยภาพ รวมถึงเติมเต็มความสามารถในทักษะด้านการบริหารต่างๆ อย่างรอบคอบและครบถ้วน
คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ผู้ที่ให้ความสนใจ และบุคคลทั่วไป

วิทยากร

อ.ธเนธ  ตั้งเจริญมั่นคง

กรรมการผู้จัดการ บริษัท strategic sulution intrenationnel จำกัด


สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรม ไอบิส สไตล์ แบงคอก(รัชดา)

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

6 พฤศจิกายน 2562 09.00 - 16.00 น.

จัดโดย

ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)
เบอร์ติดต่อ : 02-5592146-7, 085-4858826

ค่าธรรมเนียม (FEE)

6,800 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 355 ครั้ง