หลักสูตร : การบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ

9 มิถุนายน 2563


Effective Project Management
หลักสูตร : การบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ

Key Contents

♟แนะนำเกี่ยวกับ Project Management ทั้งประโยชน์ที่ได้รับ และการบริหารที่มีประสิทธิภาพ

♟การแบ่งการบริหารโครงการเป็น 5 เฟส

        • การเริ่มโครงการ (Project Definition)

        • การวางแผนโครงการ (Project Planning)

        • การดำเนินงานและการจัดลำดับงานในโครงการ (Project Scheduling)

        • การติดตามและควบคุมโครงการ (Project Monitoring & Control)

        • การประเมินและจบโครงการ (Project Evaluation & Termination)

♟การเริ่มต้นและการวางแผนโครงการเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะประสบความสำเร็จ หรือล้มเหลวโดยสามารถวัดได้จากเป้าประสงค์ 3 ด้าน

        • เวลา , ขอบเขต , งบประมาณค่าใช้จ่าย

♟เรียนรู้การวางแผน การจัดงานย่อย (Work Breakdown Structure)

♟การจัดตารางความรับผิดชอบ (Linear Responsibility Matrix)

♟การจัดกำหนดการและควบคุมให้ได้ตามแผนทั้งในด้านกรอบของเวลาและงบประมาณ

♟ผู้อบรมจะได้เรียนรู้การใช้เทคนิคของ PERT และ CPM ตลอดจนการติดตามงาน ทั้งในด้านเวลาและงบประมาณไปพร้อมๆกัน PERT/COST

♟การบริหารความเสี่ยงของโครงการ ทั้งในด้านการหาปัจจัยเสี่ยงการหาน้ำหนัก ของความเสี่ยงโดยวิธีของ (Risk Priority Number, RPN) และการวางแผนรับมือต่อความเสี่ยง (Contingency Plan)

♟สรุปรวมปัญหาและแนวทางการแก้ไขที่เรามักจะพบเจอในการบริหารโครงการ


Key Benefits

        1. เรียนรู้แนวคิดของการบริหารโครงการอย่างเป็นระบบ

        2. เข้าใจการบริหารโครงการให้เกิดประสิทธิผลด้วยหลัก 5 Phase อย่างเป็นขั้นตอน

        3. สามารถกำหนดโครงการ กำหนดเป้าหมาย และวางแผนโครงการได้อย่างเหมาะสม

        4. สามารถบริหารเวลาให้ทันตามกำหนดและจัดขั้นตอนในการบริหารโครงการ บริหารทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

        5. สามารถบริหารต้นทุนของโครงการและนำเครื่องมือบริหารโครงการ มาประยุกต์ใช้เพื่อลดปัจจัยความเสี่ยง


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ผู้ที่ให้ความสนใจ และบุคคลทั่วไป

วิทยากร


ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล

อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาทางด้าน การวิเคราะห์โครงการ การบริหารโครงการ และการปรับปรุงกระบวนการทำงานสถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรม ไอบิส สไตล์ แบงคอก (รัชดา)

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

9 มิถุนายน 2563 09.00 - 16.00 น.

จัดโดย

ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)
เบอร์ติดต่อ : 085-4858825

ค่าธรรมเนียม (FEE)

7,800 บาท (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 355 ครั้ง