หลักสูตร เลขานุการผู้ช่วยผู้บริหาร 4.0

7 กุมภาพันธ์ 2563

หัวข้อการอบรม

การเสริมสร้างความเข้าใจ"ความสำคัญ"และ"บทบาทหน้าที่"

-   "เลขานุการบริหาร 4.0คือใคร

-   ความสำคัญของตำแหน่ง

-   การเสริมสร้างทัศนคติ และจิตสำนึกที่ดี

-   จรรยาบรรณ

-   บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ

-   แนวทางการพัฒนาความก้าวหน้าสายอาชีพ

การพัฒนาศักยภาพความเป็นเลิศ "ทักษะ"และ"ประสบการณ์"

-   การขับเคลื่อนสู่ความเป็นมืออาชีพ

* การใช้จิตวิทยาในการบริหารงาน เพื่อบริหารความเครียด

* การสร้างความมั่นใจในตนเอง ด้วยบุคลิกภาพอย่างมีระดับ

* การสร้างสมประสบการณ์สู่ความเป็นเลิศเพื่อความคิดสร้างสรรค์

* การพัฒนาทักษะการสื่อสารที่เกิดผล 

* การเสริมสร้างการทำงานเป็นทีม

* สรุปทฤษฎี : สัญลักษณ์ศักยภาพ 4.0

กลยุทธ์การบริหารงานอย่างมีระบบ

-   การวางแผนและบริหารเวลางาน

-   การบริหารระบบเอกสาร

-   การบริหารการนัดหมาย

-   การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า


วิทยากร

อาจารย์ประภาภรณ์  พนัสพรประสิทธิ์


สถานที่อบรม (VENUE)

Arize Hotel สุขุมวิท 26

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

7 กุมภาพันธ์ 2563 09.00-16.00

จัดโดย

บจก.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เบอร์ติดต่อ : 090-645-0992, 089-606-0444

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 162 ครั้ง