หลักสูตร เทคนิคและขั้นตอนการทำแผนการตลาดโดยใช้กลยุทธ์นำ

12 ธันวาคม 2561

"Strategic Lead" Marketing Plan

เทคนิคและขั้นตอนการทำแผนการตลาดโดยใช้กลยุทธ์นำ (วันที่ 12 ธ.ค.61)

      หลักสูตรที่ทำให้ท่านได้เรียนรู้ถึงขั้นตอนในการสร้างแผนการตลาดตั้งแต่เริ่มต้นจนจบและจะทำให้ท่านปรับเปลี่ยนแนวคิดจากการทำแผนการตลาดแบบธรรมดาสู่แนวทางการทำการตลาดอย่างมีกลยุทธ์ที่ชัดเจนสู่ความสำเร็จที่เหนือกว่าคู่แข่งเปิดมุมมองและกรณีศึกษาแนวทางการเขียนแผนเชิงกลยุทธ์ในรูปแบบต่างๆที่น่าสนใจในยุคนี้ซึ่งท่านจะได้นำไปประยุกต์ใช้กับแผนการตลาดของท่านได้จริง

  • Key Contents
1. เข้าใจความเชื่อมโยง ระหว่าง Business Plan กับ Marketing Plan
2. ทบทวนโครงสร้างของการวางแผนการตลาด และตัวอย่างของแผนการตลาด
3. เข้าใจ Business Model and Strategic Plan เพื่อนำมาสู่การจัดทำแผนการตลาดเชิงกลยุทธ์
  • Marketing Moves Model
  • กรณีของการกำหนด Business Strategic Model จากธุรกิจจริง
4. การวางแผนการตลาด โดยใช้กลยุทธ์ในลักษณะต่างๆนำ
  • Low Cost Low Price "Strategic Lead"
  • Customer Focus "Strategic Lead"
  • Differentiation "Strategic Lead"
  • Product Leadership "Strategic Lead"
5. การตลาดเชิงกลยุทธ์ ด้วยรูปแบบเชิงกลยุทธ์ ใหม่ๆ
  • Value Creation and Competency Space
  • Funky Marketing การตลาดแบบคิดนอกกรอบ
  • New Media and New Marketing Tools
  • 360 Degree Strategy
6. การจัดทำแผนปฏิบัติการทางการตลาด และงบประมาณทางการตลาดให้สอดคล้องและนำไปสู่ความสำเร็จ ตามเป้าหมายกลยุทธ์

  • Key Benefits
1. จัดทำแผนการตลาดและอย่างเป็นขั้นเป็นตอน และเขียนแผนการตลาดได้อย่างครบถ้วน
2. เปิดแนวทางสร้างสรรค์แผน แบบ Strategic Marketing Plan
3. เข้าใจ Model ต่างๆ ในการกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อใช้ในแผนการตลาดคุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

นักการตลาด และผู้ที่สนใจ

วิทยากร

ศ.วิทวัส รุ่งเรืองผล

- อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- วิทยากรที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจสถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรม สวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด รัชดา

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

12 ธันวาคม 2561 09.00 - 16.00 น.

จัดโดย

ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)
เบอร์ติดต่อ : 02-5592146-7, 085-4858826

ค่าธรรมเนียม (FEE)

6,800 บาท (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 468 ครั้ง