หลักสูตร เทคนิคการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ

13 พฤศจิกายน 2564

    "เวลา"นับว่ามีความสำคัญกับคนทำงานอย่างเรามาก แต่คนส่วนมากมักจะประสบปัญหาทำงานไม่ทันตามกำหนดและมักให้เหตุผลว่า"ไม่มีเวลาหรืองานเยอะมาก"  ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปถ้าพนักงานสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานว่า งานใดเป็นงานสำคัญและเร่งด่วนต้องทำก่อนทำหลัง รู้จักการวางแผนจัดทำตารางเวลาอย่างเป็นระบบ และสามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือช่วยในการบริหารเวลาของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะช่วยทำให้งานที่ได้รับมอบหมายหรือรับผิดชอบสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด

    "หลักสูตร เทคนิคการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ" เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรม เรียนรู้ และฝึกฝนทักษะการจัดลำดับความสำคัญของงาน เรียนรู้เครื่องมือช่วยในการบริหารเวลา และเสริมสร้างทักษะการบริหารเวลาที่ทุกคนมีอยู่เท่าๆกันให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการทำงานและชีวิตประจำวัน

หัวข้อการฝึกอบรม
1. เวลากับความสำเร็จในชีวิตและการทำงาน

·      คุณค่าของเวลา กับ ความสำเร็จของงาน

·     ปัญหาของการบริหารเวลาที่ไม่เหมาะสมของคนทำงาน

·     สาเหตุหลักของคนทำงานที่บริหารเวลาไม่มีประสิทธิภาพ

  • กิจกรรม:วิเคราะห์ปัญหาในการบริหารเวลาของตนเอง
2. เครื่องมือการบริหารเวลาประสิทธิภาพสูง

§ การตั้งเป้าหมายการทำงาน

§ การจัดลำดับความสำคัญเร่งด่วน

§ การจัดสรรเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุด

§ การกำจัดสิ่งรบกวนแต่ละวัน

§ การแจกแจงกิจกรรมที่ต้องทำ To do List

  • กฎ80/20ของพาเรโต

3. เคล็ดลับการจัดลำดับ ความสำคัญของงาน

§ การวิเคราะห์งานที่รับผิดชอบ และเวลาที่ใช้ในการทำงาน

§ การจัดระเบียบให้กับตัวเองและผู้อื่น

§ เครื่องมือในการจัดลำดับความสำคัญ อาทิTime Matrix

§ เทคนิคการป้องกันการเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์


4. เคล็ดลับการวางแผนการทำงาน เพื่อความสำเร็จของงาน
  •   ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการทำงานแต่ละประเภทเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด

·      การวางแผนงานและติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ

·      ฝึกปฏิบัติ:การวางแผนงานและติดตามงานกับผู้เกี่ยวข้อง

รูปแบบการฝึกอบรม
-บรรยาย และยกตัวอย่างประกอบ 30%
-การแลกเปลี่ยนแนวคิด และประสบการณ์ ด้วย Activity และ Workshop 30%
-ประยุกต์หลักการและแนวคิดผ่านการระดมสมอง และ Discussion 40%


Promotionพิเศษ อัตราค่าสัมมนา2,500/ท่าน สมัคร4 จ่าย3

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ คุณเล็ก โทร/Line :063-846-6405E-mail: [email protected] www.chosenthebest.com

***สามารถจัดเป็นIn-House Trainingอบรมภายในได้***

วิทยากร

อ.ธนเดช ทิพยอภิชยากุล

 สถานที่อบรม (VENUE)

บรรยายออนไลน์ Zoom

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

13 พฤศจิกายน 2564 09.00-16.00

จัดโดย

โชเซ่น เดอะ เบสท์
เบอร์ติดต่อ : 0638466405

ค่าธรรมเนียม (FEE)

2500/ท่าน สมัคร4 จ่าย3 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 55 ครั้ง