หลักสูตร เทคนิคการทำงานยุคใหม่ ให้ได้ผลงานที่เป็นเลิศ AGILE SCRUM (ระดับ Scrum Master) **มีออนไลน์

21 - 22 กรกฎาคม 2563

**มีแบบเรียนออนไลน์ ติดต่อเจ้าหน้าที่ได้


ประโยชน์ที่ได้รับจากหลักสูตร:

§การจัดการเวลาและงาน ด้วยแนวคิด, เทคนิคและเครื่องมือ เช่นECRS, 80/20 rule,

 The Priority Matrix, Time Log, Gantt Chart,การจัดการเวลา SMARTเป็นต้น

§ความเป็นเหตุเป็นผลในการเชื่อมโยงของระบบการทำงานในองค์กร ด้วยSIPOC Model
§เข้าใจหลักการใช้และสนับสนุนส่งเสริม,ควบคุมดูแล,บริหารการปฏิบัติงาน "ทรงประสิทธิภาพ"

 ด้วยAgile Scrum เข้าใจบทบาทหน้าที่ (Role & Responsibility-R&R) ในการเป็นผู้นำทีม

§การทำงานเป็นทีม (Teamwork), การทำงานเชิงรุก(Proactive Work), ตรรกะ (Logical)

 ภาวะผู้นำ (Leadership), การสื่อสาร (Communication), การสอนแนะ (Coaching)


 • บทเรียนที่สำคัญในหลักสูตร: ระยะเวลา 13-14 ชั่วโมง (2 วัน) รับเพียง 5 ที่นั่งต่อรุ่น

  • เทคนิคและหลักการการจัดการเวลาและงานให้มีประสิทธิภาพ
  • เทคนิคและหลักการการเป็นผู้บริหาร/ผู้นำทีม Agile Scrum
  • Agile Scrum Framework 
  • เทคนิคการSprint และการรายงานผล
  • การสื่อสารสำหรับผู้บริหาร/ผู้นำเชิงรุก
  • การสอนแนะ (Coaching)และการติดตามผล (Follow up)
  • Workshop I :เทคนิคการจัดการงาน
  • Workshop II : Agile Scrumบอร์ดและVisual Planning
  • Role-PlayI :การScrumระดับMaster (ผู้บริหาร/ผู้นำทีม)
  • สอบวัดผลหลักสูตร

**มีใบรับรอง Certification หลักสูตร

หลักสูตร : Agile Scrum เทคนิคการทำงานยุคใหม่ ให้ได้ผลงานที่เป็นเลิศ (ใบรับรอง Certification) นี้ 

เหมาะสำหรับ : การทำงานที่ต้องการผลลัพธ์ที่ชัดเจน, การทำงานเป็นทีม, การทำงานโครงการ (project), การสร้างวัฒนธรรมการทำงานเชิงรุก ทั้งสายการผลิตและบริการ

บรรยายโดยอาจารย์สันติทัต ไพใหม่ Scrum Coach (SCAC) ผ่านการรับรองจากสถาบันสกรัมนานาชาติ สวิตเซอร์แลนด์


ขอรายละเอียดเพิ่มและสำรองที่นั่งที่ cs@ldthai.com หรือโทร 0944565756

www.ldthai.com 

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

พนักงานทั่วไป, หัวหน้างานระดับต้น หรือระดับกลาง-สูงที่ต้องการเรียนรู้หลักการ Agile Scrum, ผู้จัดการ, ผู้บริหาร, วิทยากรที่ต้องการใบรับรอง

วิทยากร

อาจารย์สันติทัต ไพใหม่

Scrum Coach (SCAC) จากสถาบันสกรัมนานาชาติ

วิทยากร, นักพูด, โค้ชด้านการพัฒนาตนเอง,

HROD Coach, โค้ชด้านธุรกิจและผู้บริหาร, นักพูดสร้างแรงบันดาลใจ,

ที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรมผลิตและบริการ


สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมใกล้ BTS หรือ MRT ในเขต กรุงเทพฯ

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

21 - 22 กรกฎาคม 2563 09.00 น.-16.00 น.

จัดโดย

Learning And Development (Thailand) Co.,Ltd.
เบอร์ติดต่อ : 0944565756

ค่าธรรมเนียม (FEE)

18000 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 2367 ครั้ง