หลักสูตร เทคนิคการจดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม (อบรม 3 ก.ย.63)

3 กันยายน 2563


หลักสูตร เทคนิคการจดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม

 

วิทยากร:อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์
อดีตเลขานุการ ฝ่ายขาย ฝ่ายการโฆษณาและฝ่ายขุดเจาะน้ำมัน บริษัทเอสโซ่แสตนดารประเทศไทย จำกัด
 อดีตเลขานุการ ฝ่ายบุคคล บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด
ผู้จัดการส่วนบริหารธุรการ บริษัท อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำกัด(มหาชน)

 


3กันยายน 2563
09.00 - 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
                                                **สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

หลักการและเหตุผล
         ในหน่วยงานทุกหน่วยงาน มีความจำเป็นต้องจัดให้มีการประชุมทั้งในรูปแบบที่เป็นและไม่เป็นทางการ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อระดมความคิด เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานอ้างอิง ในการปฏิบัติงานว่าใครทำอะไร อย่างไร มีความคืบหน้าอย่างไร มีการเสนออะไร มีมติในเรื่องใดว่าอย่างไร และแสดงถึงข้อเท็จจริงเหตุผลการพิจารณาของที่ประชุม หรือแสดงถึงผลงานที่ได้ดำเนินการมาแล้ว รายงานการประชุมจึงเปรียบเสมือนเป็นเครื่องมือในการติดตามงานที่ได้รับมอบหมายว่าได้ดำเนินการอย่างไร และเพื่อแจ้งผลการประชุมให้บุคคลที่เกี่ยวข้องทราบ และปฏิบัติต่อไป 
         ในหลักสูตรนี้จะอบรมให้ผู้ที่ทำหน้าที่เป็นธุรการ หรือเลขานุการในที่ประชุม ได้เข้าใจบทบาท หน้าที่ วิธีการจด และสรุปรายงานการประชุม ทั้งในรูปแบบการประชุมที่ เป็นทั้งInternational MeetingและLocal Meetingให้สามารถจด และสรุปเนื้อหารการประชุมได้ครอบคลุม ตรงประเด็น ทำให้การประชุมนั้นไม่สูญเปล่าวัตถุประสงค์
1.   เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่และขั้นตอนการบริหารงานประชุมอย่างละเอียด
2.   เรียนรู้เทคนิคการบริหารงานประชุมตลอดจนวิธีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการประชุม
3.   ฝึกฝนการร่างวาระการประชุม การจดบันทึก การเขียนรายงานการประชุมหลากหลายรูปแบบ
4.   เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้เรื่องการบริหารงานประชุมอย่างมีประสิทธิภาพภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว


หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา
1.  บทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้องในงานประชุม
2. คุณสมบัติและหน้าที่ของเลขานุการหรือธุรการในที่ประชุม
3. การประชุมแบบทางการ และไม่เป็น
4. รูปแบบของรายงานการประชุม 
5.  การจดบันทึกการประชุม
    -  การจดละเอียดทุกคำพูดของผู้เข้าประชุมการจดย่อเรื่องเฉพาะประเด็นสำคัญหรือใจความสำคัญ 
    -  การจดสรุปสาระสำคัญของเรื่องที่พิจารณา ความเห็น เหตุผล
6.  หลักการเขียนรายงานการประชุม
    -  ใจความสำคัญ
    -  ภาษาที่ถูกต้อง ชัดเจน
   - การเรียงลำดับวาระการประชุม
   - การเขียนคำพูดโต้แย้ง
    -  การเขียนข้อมูลเป็นตัวเลข จำนวนเงิน สถิติ
    -  การเขียนเวลา การติดตาม และสถานการณ์ดำเนินการของแต่ละวาระการประชุม
7. คำศัพท์ สำนวน ภาษาทางธุรกิจที่ควรศึกษา
8. สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงในการเขียนรายงานการประชุม
9. สรุปประเด็นปัญหาในการเขียนรายงานการประชุม และวิธีการแก้ไขเพื่อพัฒนาการในการจดและสรุปรายงานประชุม
10.กรณีศึกษา และถามตอบ

 

ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด#สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.086-318-3151-2 
ดูหลักสูตรอื่นๆเพื่อเติมได้เลยที่ http://hipotraining.co.th 
ดูสไตล์การสอนของวิทยากรได้ที่ https://www.youtube.com/user/hipotraining


วิทยากร


วิทยากร:อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

3 กันยายน 2563 09.00-16.00 น.

จัดโดย

บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 0863183151

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3,900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 12 ครั้ง