หลักสูตร ศิลปะการโน้มน้าวใจและการเจรจาต่อรองเพื่อสร้างความสำเร็จในการขาย

25 กรกฎาคม 2561

ศิลปะการโน้มน้าวใจและการเจรจาต่อรองเพื่อสร้างความสำเร็จในการขาย 

วันที่ 25 ก.ค.61 


         หลายต่อหลายครั้งที่นักขายรวมถึงฝ่ายสนับสนุนการขายมีความรู้ในตัวสินค้าและมีทักษะในการนำเสนอสินค้าเป็นอย่างดีแต่ไม่สามารถปิดการขายได้ หนึ่งในสาเหตุสำคัญที่ทำให้บุคคลเหล่านั้นไม่ประสบความสำเร็จในการปิดการขายก็คือการขาดทักษะในการโน้มน้าวใจและเจรจาต่อรองเพื่อให้ลูกค้าเห็นถึงประโยชน์ต่างๆ ที่จะได้รับจากการใช้สินค้าและบริการ นำเสนอ ผลที่ตามมาคือไม่สามารถที่จะสร้างยอดขายได้ จากสาเหตุดังกล่าวจึงเป็นที่มาของหลักสูตร "ศิลปะการโน้มน้าวใจและการเจรจาต่อรองเพื่อสร้างความสำเร็จในการขาย"

          ทางสถาบันได้ทำการพัฒนาหลักสูตรนี้ขึ้นเพื่อต้องการพัฒนาทักษะการโน้มน้าวใจลูกค้าและการเจรจาต่อรอง เพื่อสร้างความสำเร็จในการนำเสนอขายสินค้าและบริการให้แก่ผู้ที่ทำงานด้านการขาย การตลาด ผู้สนับสนุนงานขาย ผู้ประสานงานขายรวมถึงผู้ที่สนใจได้มีโอกาสพัฒนาทักษะต่างๆ ที่จำเป็นในการติดต่อกับลูกค้า โดยเนื้อหาของการอบรมสัมมนานั้นจะเน้นให้ผู้เข้าอบรมสัมมนาได้เรียนรู้หลักการที่สำคัญทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติในการโน้มน้าวใจและเจรจาต่อรองกับลูกค้า เพื่อความสำเร็จในการทำงานอย่างแท้จริง


Key Contents  

1. เทคนิคการเปิดใจลูกค้าก่อนการโน้มน้าวใจและเจรจาต่อรอง

2. หลักในการโน้มน้าวใจลูกค้าให้ประสบความสำเร็จ

3. เทคนิคการโน้มน้าวใจลูกค้าเพื่อสร้างความสำเร็จในการขาย

4. การหาประเด็นที่ใช้ในการโน้มน้าวใจเพื่อสร้างความสำเร็จในการขาย

5. หลักในการเจรจาต่อรอง

6. เทคนิคการเจรจาต่อรองเพื่อให้ประสบความสำเร็จ

7. เทคนิคการล้วงข้อมูลของคู่เจรจาต่อรอง

8. Workshop "เทคนิคการล้วงข้อมูลของคู่เจรจาต่อรอง"

9. เทคนิคการต่อรองให้หลังไม่ชนฝา


Key Benefits  

1. เรียนรู้หลักการที่สำคัญในการโน้มน้าวใจลูกค้าเพื่อสร้างความสำเร็จในการขาย

2. เรียนรู้หลักในการเจรจาต่อรองเพื่อสร้างความสำเร็จในการติดต่อกับลูกค้า

3. เพื่อสร้างความประทับใจในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า

4. เรียนรู้ถึงเทคนิคต่างๆ ในการถามเพื่อเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญของลูกค้าและคู่เจรจา

5. เพิ่มโอกาสของความสำเร็จในอาชีพงานขายและเจรจาต่อรองคุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

นักขาย นักการตลาด และผู้ที่สนใจ

วิทยากร

อ.ไพบูลย์ ล้วนวรวัฒน์

ผู้เชี่ยวชาญทางด้านศิลปะการโน้มน้าวใจ การเจรจาต่อรอง การขายและการตลาด

ที่ปรึกษาองค์กรชั้นนำทั้งภาครัฐและเอกชน

วิทยากรที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจสถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรม สวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด (รัชดาภิเษก)

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

25 กรกฎาคม 2561 09.00 - 16.00 น.

จัดโดย

ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)
เบอร์ติดต่อ : 02-5592146-7, 085-4858826

ค่าธรรมเนียม (FEE)

6,800 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 469 ครั้ง