หลักสูตร “ฝ่าวิกฤติ มุ่งสู่การพัฒนาองค์กรดิจิทัลยุคใหม่อย่างยั่งยืน"

07 - 09 กรกฎาคม 2563


1.หลักการและเหตุผล

       จากความผันผวนของสภาพแวดล้อมในปัจจุบันที่เกิดขึ้นมาโดยตลอด ตั้งแต่ ซาร์ อิโบล่าPM2.5 COVID-19แสดงให้เห็นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และต่อไปในอนาคต ยังมีสิ่งที่ไม่รู้อีกมากมาย ที่อาจเกิดขึ้น ทั้งที่อาจเกิดจากคน และธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม (น้ำท่วม โลกร้อน แผ่นดินไหว) จนส่งกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานและการให้บริการขององค์กรอย่างมาก ซึ่งทุกองค์การจะต้องปรับตัวให้พร้อมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ โดยเฉพาะจะต้องปรับรูปแบบทางการดำเนินธุรกิจ การบริหารงาน การบริหารคน และที่ปฏิเสธไม่ได้ คือ การนำดิจิทัลมาใช้ให้ตรงกับงานอย่างคุ้มค่าและปลอดภัย ประกอบกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที่4.1.2ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ มีระบบการบริหารจัดการข้อมูลที่มีความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ นำไปสู่การวิเคราะห์การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อการพัฒนานโยบายและการให้บริการภาครัฐ

ดังนั้น การนำกรอบแนวคิดของการบริหารจัดการขององค์กรชั้นเลิศของหน่วยงานมาใช้ คือ การขับเคลื่อนเข้าสู่องค์กรดิจิทัล ที่จะได้รับประโยชน์ทั้งการทำความเข้าใจบริบทแวดล้อมของหน่วยงานตนเองแบบรอบด้าน และสามารถใช้เครื่องมือการจัดการที่เหมาะสมกับบริบทขององค์กร จะสามารถนำพาองค์กรให้มีผลงานที่เป็นเลิศได้ในที่สุด เป็นการขับเคลื่อนไปสู่องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงนั่นเอง             

2. วัตถุประสงค์

              2.1 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถพัฒนาพิมพ์เขียวองค์กรดิจิทัล (Digital Enterprise Blueprint)ที่จะช่วยให้ผู้บริหารมองเห็นงานบริการ และงานที่เกิดขึ้นทั้งหมดในองค์กร มีความเข้าใจ ที่ตรงกัน ทั้งงานหลักและงานสนับสนุนและสามารถปรับปรุงองค์กรด้วยความเข้าใจถึงผลกระทบที่มีต่อกัน สามารถรับกับสถานการณ์วิกฤติและช่วยพัฒนาองค์กรให้เป็นระบบในระยะต่อไปอีกด้วย
         2.2 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะในออกแบบบริการใหม่ (Service Design)ด้วยความคิดสร้างสรรค์ ใช้เทคโนโลยีตรงกับความต้องการอย่างเป็นระบบ เพื่อรับมือตั้งแต่ในสถานการณ์วิกฤติและในระยะต่อไป

         2.3 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถปรับปรุงงานบริการเดิมให้กระชับ ลดการทำงานที่ซ้ำซ้อนลง ใช้ข้อมูลให้เกิดประโยชน์ การรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Privacy)และมุ่งสู่ความสำเร็จได้ตรงเป้าหมาย รวมถึงการยกเลิกงานที่ไม่ก่อให้เกิดคุณค่า

         2.4 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถกำหนดแผนที่นำทางองค์กรดิจิทัล (Digital Organization Roadmap)และแนวทางการพัฒนาองค์กรมุ่งสู่ความก้าวหน้าบนสมดุลใหม่ที่ยั่งยืน (Sustainable Operating Model)
         2.5 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้ทักษะใหม่ ที่จำเป็นต้องใช้ทั้งในด้านการรับมือกับสถานกรณ์วิกฤติและใช้ในการพัฒนาองค์กรแห่งอนาคตสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนต่อไป

         2.6 เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาองค์กรดิจิทัลยุคใหม่อย่างยั่งยืน

กลุ่มเป้าหมาย/คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

        3.1 ผู้บริหาร/GCIO/ผู้รับผิดชอบ/กำกับดูแลงานพัฒนาระบบราชการ/การพัฒนาองค์กร/ผู้สนับสนุน GCIOของส่วนราชการ จังหวัด องค์การมหาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
        3.2บุคคลที่สนใจ และทำหน้าที่เป็นผู้บริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กร/หน่วยงาน (Change Agent)

4ระยะเวลาในการศึกษาอบรม

         รุ่นที่ ระหว่างวันที่7 - 9กรกฎาคม พ.ศ.2563

5. รายละเอียดเนื้อหาหลักสูตร

         หลักสูตร "ฝ่าวิกฤติมุ่งสู่การพัฒนาองค์กรดิจิทัลยุคใหม่อย่างยั่งยืน" บรรยายโดย อาจารย์ดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี  ประกอบด้วย8หัวข้อการเรียนรู้ จำนวน  18 ชั่วโมง

        วันที่ 1 : การทำพิมพ์เขียวองค์กรดิจิทัล (Digital Enterprise Blueprint)สู่องค์กรสมรรถนะสูง

           วันที่ 2 : ฝึกทักษะการออกแบบบริการระดับองค์กร (Enterprise Service Design)ด้วยService Worksheetและการใช้ข้อมูลร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด

       วันที่ 3  :เรียนรู้เครื่องมือแผนที่นำทางองค์กรดิจิทัล (Digital Organization Roadmap)

หมายเหตุ : กำหนดการดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม    

6. วิธีการฝึกอบรม
         เป็นการฝึกอบรมแบบ online โดยใช้Google Hangout Meetประกอบด้วย
           6.1 บรรยายและประชุมเชิงปฏิบัติการโดยวิทยากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านสถาปัตยกรรมองค์กรดิจิทัลและด้านเครื่องมือการพัฒนาองค์การยุคใหม่
           6.2 กรณีศึกษาจากหน่วยงานภาครัฐที่ผลการดำเนินงานที่เป็นBest Practices
           6.3 การแลกเปลี่ยนตอบข้อซักถาม
           6.4 ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรจากสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.

7. หน่วยงานที่รับผิดชอบ                  
         สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สํานักงาน ก.พ.ร.

8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
          8.1 สามารถใช้พิมพ์เขียวองค์กรดิจิทัล (Digital Enterprise Blueprint)ให้ผู้บริหารมองเห็นบริการ และงานที่เกิดขึ้นทั้งหมดในองค์กร มีความเข้าใจที่ตรงกัน ทั้งงานหลักและงานสนับสนุนและสามารถปรับปรุงองค์กรด้วยความเข้าใจถึงผลกระทบที่มีต่อกัน สามารถรับกับสถานการณ์วิกฤติและช่วยพัฒนาองค์กรให้เป็นระบบในระยะต่อไปอีกด้วย
          8.2 สามารถเพิ่มทักษะในการออกแบบบริการใหม่ (Service Design)ด้วยความคิดสร้างสรรค์ ใช้เทคโนโลยีตรงกับความต้องการและอย่างเป็นระบบ เพื่อรับมือตั้งแต่ในสถานการณ์วิกฤติ และระยะต่อไป
          8.3 สามารถเพิ่มทักษะในการปรับปรุงงานเดิมให้กระชับ ลดการทำงานที่ซ้ำซ้อนลง ใช้ข้อมูลให้เกิดประโยชน์ การรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Privacy)และมุ่งสู่ความสำเร็จได้ตรงเป้าหมาย รวมถึงการยกเลิกงานที่ไม่ก่อให้เกิดคุณค่า
          8.4 สามารถช่วยในกำหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาองค์กรมุ่งสู่ความก้าวหน้าบนสมดุลใหม่ที่ยั่งยืน (Sustainable Operating Model)
          8.5 เรียนรู้ทักษะใหม่ ที่จำเป็นต้องใช้ทั้งในด้านการรับมือกับสถานกรณ์วิกฤติและใช้ในการพัฒนาองค์กรแห่งอนาคตสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนต่อไป

9. อัตราค่าธรรมเนียมหลักสูตร
           ท่านละ 2,400บาท (สองพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

10. การลงทะเบียน
     ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนหลักสูตรได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยส่งใบสมัครลงทะเบียนไปที่ Email : crisis2digital@igpthai.org
หมายเลขโทรศัพท์  0 2141 9021และ09 5485 4059หรือ09 4629 7891  
        

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

1. ผู้บริหาร/GCIO/ผู้รับผิดชอบ/กำกับดูแลงานพัฒนาระบบราชการ/การพัฒนาองค์การ/ผู้สนับสนุน GCIO ของส่วนราชการ จังหวัด องค์การมหาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2. บุคคลที่สนใจ และทำหน้าที่เป็นผู้บริหารการเปลี่ยนแปลงองค์การ/หน่วยงาน (Change Agent)

วิทยากร

อาจารย์ดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี  

สถานที่อบรม (VENUE)

เป็นการฝึกอบรมแบบ online โดยใช้ Google Hangout Meet

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

07 - 09 กรกฎาคม 2563 อบรม 3 วัน ตั้งแต่เวลา 09.00 น. -16.00 น.

จัดโดย

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.
เบอร์ติดต่อ : 0957672476

ค่าธรรมเนียม (FEE)

2400 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 74 ครั้ง