หลักสูตร นโยบายสินเชื่อและการควบคุมสินเชื่อ อย่างมีประสิทธิภาพ (อบรม 5 มี.ค.64)

5 มีนาคม 2564

หลักการและเหตุผล

         นโยบายสินเชื่อ คือ สิ่งที่องค์กรของธุรกิจกำหนดขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางกำหนดคุณสมบัติ
ผู้ที่จะมาเป็นลูกหนี้การค้าซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการพิจารณาเครดิตและการกำหนดวงเงินสินเชื่อของลูกค้าแต่ละราย ซึ่งได้รวมถึงการให้เงื่อนไขการชำระเงิน และวิธีการเก็บเงินโดยต้องเก็บเงินให้ได้ตรงตามกำหนด และเพื่อป้องกันไม่ให้หนี้เสียหรือหนี้สูญต่อไปในอนาคต
         นโยบายสินเชื่อและเครดิต จึงมีความสำคัญต่อธุรกิจและต้องนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายต้องให้ความสำคัญและดำเนินงานภายใต้กรอบของนโยบายสินเชื่อของธุรกิจ(บริษัท)เพื่อใช้ในการพิจารณาเครดิตลูกค้าจะช่วยลดความเสี่ยงและทำให้เก็บเงินจากลูกค้าได้ตามกำหนดแต่นโยบายสินเชื่อจะไม่มีความหมายเลยหากผู้ปฏิบัติงานไม่ต้องการจะปฏิบัติหรือปฏิบัติโดยขาดความเข้าใจอย่างถ่องแท้กฎระเบียบดังกล่าวก็จะไม่มีคุณค่าเปรียบเหมือนเศษกระดาษทั่วๆไปเท่านั้นเอง
          "นโยบายสินเชื่อและเครดิต"ไม่ใช่เป็นของแผนกเครดิตแต่เป็นหลักเกณฑ์ที่องค์กรของธุรกิจเป็นผู้กำหนดขึ้นมาจึงมีความสำคัญต่อธุรกิจในระยะสั้นและระยะยาวสามารถช่วยให้ธุรกิจมีกำไรและสภาพคล่อง

                            

วัตถุประสงค์
      1.เพื่อให้การบริหารจัดการบัญชีลูกหนี้ได้ถูกวิธีและมีผลงานทางด้านจัดเก็บบัญชีลูกหนี้ได้มากขึ้น
      2.เพื่อพัฒนาบุคคลากรให้เกิดความเข้าใจและสามารถนำทักษะจากการฝึกอบรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
      3.เพื่อลดเวลาและลดต้นทุนในการติดตามหนี้ให้น้อยลง


หัวข้อสัมมนา
1. การบริหารบัญชีลูกหนี้ (MANAGEMENT OF ACCOUNTS RECEIVABLE)
2. การกำหนดนโยบายสินเชื่อ (CREDIT POLICES)
   มาตราฐานสินเชื่อ
   หลักเกณฑ์การพิจารณาเครดิต (5 ' C )
    - การจัดระดับของลูกค้าและวงเงินสินเชื่อ
    - การขอเปิดวงเงินสินเชื่อ
    การบริหารการเก็บเงิน
3. การออกจดหมายเตือน / จดหมายทวงหนี้ฉบับที่1,ฉบับที่2,ฉบับที่3
4. วิเคราะห์หาสาเหตุของการจ่ายเงินล่าช้าèของลูกหนี้และแนวทางแก้ไข
5. พฤติกรรมของลูกหนี้ที่จ่ายเงินล่าช้าประเภท และแนวทางแก้ไข :-
   
- ขอเลื่อนนัดการจ่ายเงิน                       
   - ผลัดผ่อนการชำระหนี้
   
- ชอบหลบหน้า                                   
   - หนีปัญหา
   
- ชอบมีข้ออ้าง                                     
   - บ่ายเบี่ยงการชำระหนี้
   
- ชอบยื้อ (เบี้ยวไม่จ่าย)                         
   - ท้าให้ฟ้อง
   
- เช็คคืน                                             
   - สม่ำเสมอ
     (หลักเกณฑ์ความผิด"เช็คคืน  î เช็คเด้งอาจติดคุกได้")
   - การควบคุมสินเชื่ออย่างมีประสิทธิภาพ(Effective Credit Control)
   - Black listคืออะไร?มีความสำคัญกับธุรกิจอย่างไร
6. การเจรจาหนี้ที่เป็นต่อ
7. การทำบันทึกข้อตกลง หลังจากเจรจาหนี้แล้ว
8. เก็บตกประสบการณ์จากวิทยากร
9. สรุปและตอบคำถาม

 

ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัดโปรโมชั่นสุดพิเศษ...!!! วันที่ -28กุมภาพันธ์2564
ลงทะเบียน 1 ท่าน ท่านละ 3,900.-บาท
ลงทะเบียน 2 ท่าน ท่านละ 3,500.-บาท
ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 2,900.-บาทวิทยากร


วิทยากร อาจารย์องอาจ ฉันทสมบัติ
ผู้จัดการ ฝ่ายสินเชื่อ และกฎหมาย (CREDIT ANDLEGAL MANAGER)
บริษัท ยูโร พีทูพี ไดเรคท์(ประเทศไทย) จำกัด
เขียนบทความพิเศษในวารสารภาษีบัญชีและกฎหมายธุรกิจ
"ทำอย่างไรไม่ให้เกิดหนี้เสีย จัดการอย่างไรกับหนี้ที่มีปัญหา"
เขียนหนังสือ เรื่อง"กลยุทธ์การกระชากหนี้"
ประสบการณ์บรรยาย หลักสูตรการเร่งรัดหนี้สินและการเจรจาต่อรองเพื่อติดตามหนี้ 29 ปีสถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

5 มีนาคม 2564 09.00-16.00 น.

จัดโดย

บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 0863183151

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 427 ครั้ง