หลักสูตร ทักษะการเป็นหัวหน้างานขั้นเทพ ที่ได้ใจคนและได้ผลงาน อ.สุกิจ 30 มิ.ย.63

30 มิถุนายน 2563


หลักสูตร ทักษะการเป็นหัวหน้างานขั้นเทพ ที่ได้ใจคนและได้ผลงาน อ.สุกิจ 30 มิ.ย.63

 

ที่มาของหลักสูตร

 

องค์กรทั้งในปัจจุบัน และในอนาคตย่อมที่จะต้องเสาะแสวงหาหัวหน้างานที่เพียบพร้อมไปด้วยสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ ความเป็นผู้นำ และมีบุคลิกภาพของความเป็นมืออาชีพเป็นที่น่าเชื่อถือและศรัทธาต่อคนในองค์กรหรือผู้ใต้บังคับบัญชาในองค์กร สามารถนำพาองค์กรธุรกิจนั้นให้เจริญเติบโตก้าวหน้าและประสบความสำเร็จได้  แต่องค์ประกอบที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้องค์กรธุรกิจประสบความสำเร็จได้ก็คือ การบริหารงาน นั่นเอง ซึ่งจะต้องหาเทคนิควิธีการ และรูปแบบอย่างไรที่จะทำให้การบริหารงานนั้นมีประสิทธิภาพ และสัมฤทธิ์ผลได้เพื่อให้ถึงเป้าหมายที่ได้วางแผนไว้อย่างถูกต้อง และเกิดผล เพราะว่าการที่สามารถบริหารจัดการงาน แม้กระทั่งการบริหารคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะทำให้สามารถลดต้นทุน และเพิ่มรายได้ทั้งทางตรงและทางอ้อมให้กับองค์กร จึงมีความจำเป็นที่ต้องมีการเรียนรู้ ทั้งแนวคิด  และรับทราบถึงวิธีการของการบริหารงานอย่างไรให้สัมฤทธิ์ผล เพื่อเป็นการเสริมสร้างพัฒนาทักษะในความเป็นมืออาชีพด้านการบริหารงาน พร้อมที่จะบริหารจัดการกับทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้

 

สิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรม

 

รูปแบบของหัวหน้างานยุคใหม่ที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงาน

เสริมสร้างทักษะในการเป็นผู้นำที่ได้งานและได้ใจคน

แนวทางในการปรับปรุงงานในภารกิจของผู้นำที่เป็นหัวหน้างาน+

สร้างทัศนคติเชิงบวกแก่หัวหน้างาน

รู้และเข้าใจในทักษะการเป็นหัวหน้างานอย่างมีประสิทธิภาพ

สามารถประยุกต์ใช้ทักษะต่างๆที่จำเป็นในการทำงานร่วมกันเป็นทีมที่ดีเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร

ระยะเวลาการฝึกอบรม  :       1 วัน (09.00-16.00 น.)

 

 

 

หัวข้อและกิจกรรมการเรียนรู้

 

Module1 : Qualification & Rules of Managerial Skills          

 

- ประเภทและบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้างาน

 

- คุณสมบัติของผู้บริหารและหัวหน้างานยุคใหม่

 

- เทคนิคการบริหารคนให้ตรงงาน ตรงความสามารถ

 

- การวางแผนงานในเชิงกลยุทธ์เพื่อบรรลุถึงเป้าหมาย

 

***Workshop : Managerial Skills Problem

 

 

 

Module2 : Learning in Action for Development Managerial Skills Part1

 

Scheme : Communication , Problem Solving & Decision Making   

 

-ความสำคัญและการพัฒนาทักษะในการสื่อสาร

 

-เทคนิคในการแก้ปัญหา และกระบวนการตัดสินใจทั้งระบบ

 

Scheme : Directing and Delegation

 

- เทคนิคและขั้นตอนการสั่งงานแบบมีส่วนร่วม

 

- เทคนิคการมอบหมายงานที่ลูกน้องเต็มใจทำงานและได้ผลงานที่ดี

 

***Workshop : Directing Case Study

 

 

 

Module3 : Learning in Action for Development Managerial Skills Part2

 

Scheme : Motivation

 

- ระดับขั้นความแตกต่างของการจูงใจ

 

- สูตรสำเร็จการจูงใจที่เป็นกระบวนการ และสามารถใช้ได้ในทุกโอกาส

 

- เทคนิคการสร้างแรงจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทำงานให้

 

***Workshop : Motivation Case Study

 

Scheme : Coaching s (OJT)

 

- เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีการสอนงาน

 

- เทคนิคและวิธีการสอนงานผู้ใต้บังคับบัญชา

 

- การเตรียมความพร้อมเพื่อการสอนงาน

 

***Workshop : Coaching in Action

 

Module4 : Learning in Action for Development Managerial Skills (Final)

 

Scheme : Conflict & Team Management

 

- การบริหารความขัดแย้งให้เกิดประโยชน์ในการบริหารงาน

 

- การบริหาร และพัฒนาทีมงานในหน่วยงาน

 

***Workshop : Team Management in Action

 

 

 

ผู้เข้าฝึกอบรม เหมาะสำหรับผู้บริหาร ที่ปรึกษา หัวหน้างานทุกระดับในองค์กร บุคคลผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการนำไปพัฒนา

 

 

 

วิธีการและรูปแบบการฝึกอบรม

 

1.บรรยาย 60% : กิจกรรมการเรียนรู้ 40%

 

2.การอภิปรายร่วมและกิจกรรมกลุ่มแบบระดมความคิดตลอดการฝึกอบรม

 

3.กรณีศึกษาแบบยกตัวอย่างเป็นModel Case Study (Workshop)

 

4.สรุปและถาม-ตอบ เพื่อทดสอบความเข้าใจ

 

 

 

วิทยากร : อาจารย์ สุกิจ ตรียุทธวัฒนา

 

 

 

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวมVAT)

 

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

 

ลงทะเบียน 2 ท่าน ท่านละ 3,500 บาท

 

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,000 บาท

 

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

 

 

 

ราคาดังกล่าว ฟรี

 

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

 

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

 

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

สถานที่อบรม: โรงแรมโกลด์ออร์คิด วิภาวดี

 

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

 

เลขที่ 31/155 หมู่ที่ 1 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

 

 

 

ติดต่อสอบถาม

 

Tel :098-8209929 คุณกุ้ง

 

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

 

Line id : @Tesstraining

 

Website: www.tesstraining.com

 

 

 

Adminมายด์


สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมอะไรซ์ สุขุมวิท 26

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

30 มิถุนายน 2563 09.00-16.00

จัดโดย

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด
เบอร์ติดต่อ : TEL : 02-577-5369,0988209929

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3,900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 34 ครั้ง