หลักสูตร การเป็นวิทยากรมืออาชีพ !!! The Professional Trainer

13 - 14 กรกฎาคม 2563


สิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรม

1)         ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการเป็นวิทยากรมืออาชีพ

2)         ความเป็นมืออาชีพในการเป็นผู้ถ่ายทอด

3)         ภาพลักษณ์ที่มีความน่าเชื่อถือในตัวบุคคล และกลุ่ม

4)         บุคลิกภาพที่ดูดีทั้งภายใน และภายนอก

5)         ทำให้งานหรือโครงการนั้นประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดี

 

หัวข้อและกิจกรรมการเรียนรู้

วันที่หนึ่ง  (แนวคิด , เทคนิค และ Audition)

09.00 - 16.30น.

1)             ทำไมถึงเป็นวิทยากรมืออาชีพไม่ได้สักที?

Workshop :ปัญหาของการเป็นวิทยากรมืออาชีพ

2)             การฝึกอบรม (ความหมาย จุดมุ่งหมาย กระบวนการฝึกอบรม)

3)             ทำอย่างไรในการเป็นวิทยากรมืออาชีพ -3P

4)             องค์ประกอบการสื่อสารที่มีผลต่อการฝึกอบรม

5)             กฎ7ข้อที่วิทยากรจำเป็นต้องรู้ในความเป็นมืออาชีพ

6)             เคล็ดลับการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ฟังที่ปิดตัวเองให้คล้อยตาม

7)             ทฤษฎี "T+S+D"ที่ทำให้ผู้ฟังเกิดความทรงจำในการับรู้

8)             เจาะลึกเทคนิคการถ่ายทอดอย่างง่ายไปถึงยาก

9)             เปิดและปิดการฝึกอบรมอย่างไรให้ตื่นเต้น น่าสนใจและน่าติดตาม

10)        แนวคิดและการจัดเตรียมโครงสร้างการนำเสนออย่างเป็นระบบ

11)        กรอบแผนการนำเสนอที่วิทยากรจะต้องจัดเตรียม

12)        ทักษะที่จำเป็นต้องมีในการเป็นวิทยากร

13)        *ดูDVDจากวิทยากรมืออาชีพประกอบการเป็นวิทยากรมืออาชีพ

14)        *Auditionดูทักษะของแต่ละคน

(พูดแนะนำตัวและพูดเรื่องประทับใจ) ใช้เวลาท่านละ5 นาที

***ให้การบ้านเตรียมเป็นวิทยากรจริงบรรยายประกอบอุปกรณ์เรื่องที่ตนถนัดหรือเรื่องที่จะต้องนำเสนอในการทำงานจริง ใช้เวลาท่านละ15นาที ในวันที่สอง Finalistเป็นวิทยากรจริง***

 

วันที่สอง (Finalist , ปรับบุคลิกภาพ และ การประเมินผล)

 09.00 - 16.30น.

15)        ตรวจสอบบุคลิกภาพภายในว่ามีความพร้อมหรือไม่ ?

(เช่นความรู้ ความเชื่อมั่น การควบคุมอารมณ์ ทัศนคติ เป็นต้น)

16)        บุคลิกภาพภายนอกที่ดีทำอย่างไร?

(น้ำเสียง สายตา ท่วงท่าทาง การแสดงออกทางใบหน้า  การเดิน

 การทรงตัว  การแต่งกาย และการใช้ภาษา)

17)        อากัปกิริยาต่างๆที่ไม่พึงปฏิบัติ

     (การใช้มือ ล้วง แคะ แกะ เกา เขย่า ยัก โยก ถอน ค้อน กระพริบ)

18)        ลูกเล่นหรือเทคนิคเล็กๆ น้อยๆ ที่ทำให้ผู้ฟังสนใจและติดตาม

19)        ทำอย่างไรที่จะลดความประหม่าและความตื่นเต้น

20)        ข้อบกพร่องจากการเป็นวิทยากรที่ควรพึงละการปฏิบัติ

21)        ข้อควรพิจารณา ข้อควรระวังในการเป็นวิทยากร

22)        การประเมินผลการฝึกอบรมที่หลากหลาย

23)        การใช้สื่อการนำเสนอแบบมืออาชีพ

24)        Finalist รายบุคคลพร้อมวิทยากรประเมินผลเป็นผู้ให้คำ แนะนำและให้คะแนน

-ก่อนเริ่มจะมีการให้ข้อเสนอแนะ คำแนะนำในการเป็นวิทยากรทั้งหมดจาก

  วิทยากร

          - อาจจะมีการบันทึกเทปการเป็นวิทยากรของแต่ละบุคคล

          -เปิดโอกาสแสดงความคิดเห็นส่วนบุคคลในการเป็นวิทยากรครั้งนี้

          -สรุป ถาม-ตอบจากการฝึกอบรม


วิทยากร

อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา


สถานที่อบรม (VENUE)

Arize Hotel สุขุมวิท 26

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

13 - 14 กรกฎาคม 2563 09.00-16.00

จัดโดย

บจก.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เบอร์ติดต่อ : 0896060444, 0906450992

ค่าธรรมเนียม (FEE)

7800 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 124 ครั้ง