หลักสูตร การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ : Production Planning & Control 25 ตุลาคม 2562

25 ตุลาคม 2562


หลักสูตร การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ :Production Planning & Control 25ตุลาคม2562

จากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกซึ่งมีผลกระทบทำให้ธุรกิจยิ่งทวีความรุนแรงในการแข่งขันมากขึ้น ดังนั้น การทำธุรกิจโดยเฉพาะภาคการผลิตและภาคการบริการจำเป็นต้องมีการปรับตัวและปรับกลยุทธ์ต่างๆ ในการวางแผนการผลิตและการขาย เพื่อให้ทันต่อสภาพการแข่งขันในปัจจุบัน ฉะนั้น ถ้าองค์กรรู้เทคนิคที่จะกำจัดปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนผลิตให้หมดไปและทั้งยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของเครื่องมือที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไปอีกอันจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้องค์กรลดต้นทุนในการผลิตลงได้เป็นจำนวนมาก

 

หลักสูตรนี้จะชี้ให้เห็นถึงความสำคัญว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหา รวมถึงเทคนิคต่างๆ ที่สามารถช่วยแก้ปัญหา ทำให้สามารถเพิ่มผลกำไรให้กับบริษัทและแข่งขันกับองค์กรอื่นๆ ได้

 

วัตถุประสงค์

1.       เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนและควบคุมการผลิต

2.       เพื่อทำให้ผู้อบรมสามารถเห็นภาพรวมของการวางแผนและควบคุมการผลิตทั้งหมด

3.       เพื่อทำให้ผู้อบรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม

 

เนื้อหาหลักสูตร

1.       เข้าใจหลักพื้นฐานและความสัมพันธ์ของระบบการผลิต

 • ระบบการผลิตแบบต่อเนื่อง การผลิตแบบไม่ต่อเนื่อง การผลิตแบบFixed
 • ระบบการผลิตแบบMake to stockและวิธีวางแผน
 • ระบบการผลิตแบบMake to orderและการวางแผน

2.       การพยากรณ์ความต้องการ (Forecasting)

 • ประเภทของการพยากรณ์ที่ใช้สำหรับการผลิตแต่ละระบบ
 • ขั้นตอนและวิธีการพยากรณ์ ที่ช่วยในการคาดคะเนความต้องการของลูกค้า

3.       การคำนวณอัตราการผลิต (cycle time)

 • Man & Machine chartแผนภูมิคน-เครื่องจักร
 • Time measurement (การวัดเวลา cycle time)
 • Allowancesใช้ในการคำนวณอัตราการผลิต
 • Standard time calculationการคำนวณการตั้งเวลามาตรฐาน
 • วิธีการคำนวณประสิทธิภาพการผลิต

4.       การวางแผนกำลังการผลิต (capacity planning)

 • Process capacity
 • Machine downtime-uptime
 • การคำนวณกำลังการผลิต และการวางแผนกำลังการผลิต
 • วิธีการเพิ่มกำลังการผลิต

5.       Material Requirement Planning (MRP)

 • Bill of materialการทำรายการวัตถุดิบ
 • Procurement lead-timeระยะเวลาในการสั่งซื้อ
 • Material requirement planning (MRP)
 • Material aggregate planningการวางแผนวัตถุดิบรวมระหว่าง การตลาด-ฝ่ายผลิต-supplier
 • Material receiving controlการควบคุมการรับวัตถุดิบ

6.       Machine requirement planning

 • การวางแผนเครื่องจักรmachine loading
 • การวางแผนอุปกรณ์machine attachment planning

7.       Manpower planning

 • Skill requirement planningทักษะการทำงานที่ต้องวางแผน
 • Skill matrixตารางฝีมือ

8.       การวางแผนการผลิตอย่างมีระบบ

 • แผนการผลิตรวม (Aggregate Plan)ระหว่างMarketing-Production-Suppliers
 • ตารางการผลิตหลัก (Master Schedule)
 • Monthly planningแผนการผลิตประจำเดือน
 • TAKT time planning (Just-in-time planning)
 • Schedulingตารางการผลิตประจำวัน
 • Shipment planningการวางแผนการจัดส่ง

9.       การควบคุมการผลิต

 • รายงานการผลิตประจำชั่วโมง ประจำวัน
 • ปัญหาคอขวด และวิธีการแก้ไข
 • รายงานประสิทธิภาพการผลิต ประจำวัน
 • การปรับกำลังการผลิต

10.   Supply chain management and supplier planning

 • Capacity requirementการวางแผนความต้องการกำลังการผลิตของ Supplier
 • Supplier integrated planningการวางแผนร่วมกันกับSupplier
 • Demand planningการวางแผนความต้องการ
 • Supplier delivery controlการควบคุมการจัดส่งของ supplier
 • สิ่งที่supplier ต้องปรับเปลี่ยนสำหรับการเข้าสู่supply chain

11.   Enterprise Resource Planning (ERP)

 • Inventory managementการจัดการวัสดุคงคลัง
 • Machine managementการบริหารเครื่องจักร
 • Material managementการบริหารวัตถุดิบ
 • Production planning

 

อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์

โรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท26ติดBTSพร้อมพงษ์

ราคา3,500 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1)เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2)ใบประกาศผ่านการอบรม

3)อาหารเบรก2มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม

เเถมฟรี รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่31/155หมู่ที่1ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:0105557143661

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม – ผู้บริหาร ผู้จัดการ วิศวกร หัวหน้างาน ที่เกี่ยวข้อง – ผู้ที่มีหน้าที่หรือผู้ได้รับพิจารณาให้รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจทั่วไป – โปรดเตรียมเครื่องช่วยคำนวณ / เครื่องคิดเลข ท่านละ 1 เครื่องในการฝึกอบรม

วิทยากร


อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์สถานที่อบรม (VENUE)

สถานที่อบรม:โรงเเรมอะไรซ์ สุขุมวิท 26 ติด BTS สถานีพร้อมพงษ์

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

25 ตุลาคม 2562 09.00-16.00

จัดโดย

ฝึกอบรม บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เบอร์ติดต่อ : 098-8209929 02-577-5369

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3,900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 403 ครั้ง