หลักสูตร การลดต้นทุนการผลิตเเละการเพิ่มผลผลิต อ.อนันต์

29 พฤศจิกายน 2565วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ ทักษะ ความสามารถของผู้บริหารด้านการลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิต

   ให้เพิ่มขึ้น

ทราบถึงกลยุทธ์การลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิต โดยสามารถผลิตสินค้าได้เพิ่มขึ้นโดยใช้ต้นทุน

   หรือระยะเวลาการผลิตเท่าเดิมหรือน้อยลง

สามารถเพิ่มคุณภาพสินค้าและการบริการให้มากขึ้น ลดของเสีย เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน และ

   เพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้า

สามารถลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิต เพื่อสร้างผลกำไรให้มากขึ้น หรือลงทุนให้น้อยลงแต่ได้

   ผลตอบแทนมากขึ้น

เพื่อสร้างบรรยากาศของการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในองค์กรในการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต

เข้าใจในเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่ สามารถใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ทันสมัย รวดเร็ว ราคาถูกมาใช้เพื่อ

   ทดแทนกำลังคนที่ขาดแคลนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้อการอบรม

- ความหมายของต้นทุน (Cost)และต้นทุนการผลิต (Manufacturing Cost)

- การลดต้นทุน มีความสำคัญต่อธุรกิจอย่างไร

- การลดต้นทุนการผลิตและโลจิสติกส์          

- แนวทางการจัดการบริหารต้นทุนเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต

- หลักการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

- มิติในการลดต้นทุนการผลิต

- แนวทางการดำเนินการเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

- ดัชนีชี้วัดและการกำหนดเป้าหมายการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

- การลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิต

- เทคนิคการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  

- การควบคุมคุณภาพการผลิต             

- การวางแผนการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ

- การลดต้นทุนซ่อมบำรุงเครื่องจักร

- การบริหารจัดการคลังสินค้าและลดต้นทุนสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ                

- การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุน

ระยะเวลาอบรม          1 วัน วันละจำนวน 6 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น.

วิทยากร         อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์      

กลุ่มเป้าหมาย   กลุ่มหลัก  ผู้จัดการโรงงาน/ ผู้บริหารระดับสูงและกลาง หัวหน้างาน ฝ่ายผลิต ฝ่ายวางแผนการผลิต ผ่ายควบคุมคุณภาพ ฝ่ายซ่อมบำรุงเครื่องจักร ฝ่ายจัดซื้อจัดหา ฝ่ายคลังสินค้า วิศวกร

 

 

 

ติดต่อสอบถาม

Tel :098-8209929 คุณกุ้งคุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

หัวหน้างาน พนักงาน ผู้ที่สนใจอบรม

สถานที่อบรม (VENUE)

อบรมออนไลน์

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

29 พฤศจิกายน 2565 09.00-16.00

จัดโดย

ฝึกอบรม บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด
เบอร์ติดต่อ : TEL : 02-577-5369, 098-8209929

ค่าธรรมเนียม (FEE)

2500 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 25 ครั้ง