หลักสูตร การบริหารงานขนส่ง (Transportation Management 4.0) รุ่น 13 ; วันที่ 25 ตุลาคม 2562

25 ตุลาคม 2562


หลักสูตร การบริหารงานขนส่ง

(Transportation Management 4.0)

รุ่น 13 ; วันที่25 ตุลาคม 2562

เวลา09.00-16.00น.

โรงแรมอไร้ซ สุขุมวิท 26

สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

หลักการและเหตุผล: ทำไมเราต้องมีความรู้ในคอร์สนี้ 

         ปัญหาในการบริหารงานขนส่ง-จัดส่งมีมากมายหลากหลายและซับซ้อน หากเราไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องทันต่อเหตุการณ์การจัดส่งจะติดขัดไม่ราบลื่นส่งผลเสียต่อการทำธุรกิจ ลูกค้าไม่พอใจและจะหยุดสั่งสินค้าหรือสั่งสินค้าลดลง นอกจากนี้การบริหารเพื่อให้ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งลดลงโดยไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพการจัดส่งเป็นสิ่งที่ควรทำให้ได้ดี ดังนั้นเราจึงควรเรียนรู้การปฏิบัติงานของบริษัทชั้นนำเพื่อนำแนวทางต่างๆ มาปรับใช้กับธุรกิจของเรา   ส่งผลให้ธุรกิจเจริญเติบโตดีขึ้นต่อเนื่อง บริษัทมีผลกำไรมากขึ้นในที่สุด

ประโยชน์ที่จะได้รับ

·         ทราบขั้นตอนที่จำเป็นทุกขั้นตอนต่อการบริหารงานจัดส่ง

·         เรียนรู้เทคโนโลยี่สมัยใหม่ที่ใช้ในการบริหารงานจัดส่ง

·         เพื่อให้สามารถบริหารงานจัดส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่น
- หลักการจัดสายส่ง
- การประเมินผลการจัดส่ง
- การจัดส่งให้มีต้นทุนต่ำ
- ฯลฯ

 

หัวข้อการอบรม

 

Ü การขนส่งกับกระบวนการโลจิสติกส์ในภาพรวม (Transportation and Logistics in Broad Perspectives)

 

Ü หลักพื้นฐานในการบริหารงานขนส่งสินค้า (Fundamental concept)

 

Ü รูปแบบหลักของการขนส่ง (Mode of Transportation)

 

Ü การขนส่งสินค้าและข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ (International Freight Transport and Trade Agreement)

 

Ü การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal transportation)

Ü ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Operation Process)

 

Ü การจัดเส้นทางและการจัดตารางงานขนส่ง (Routing and Scheduling)

 

 

Ü โครงสร้างต้นทุนของการขนส่งสินค้า (Transport Cost Structure)

 

Ü การจัดจ้างงานบริการขนส่งจากภายนอก (Transport Outsourcing)

 

Ü การควบคุมคุณภาพของการให้บริการด้านขนส่ง (Monitoring Transport Service Quality)

 

 

Ü การนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการจัดการงานขนส่งสินค้า (Technology Application)

 

Ü ตัวชี้วัดผลงานการปฏิบัติงานขนส่ง (Transport KPI)

 

Ü เทคนิคการจัดการเพื่อลดต้นทุนการขนส่ง (Techniques for Transport Cost Reduction)

 

Ü การขนส่งแบบ Home Deliveryหรือlast mile deliveryที่กำลังบูม

 

Ü การส่งมอบสินค้าแบบรวดเร็วทันเวลาพอดีเป๊ะ หรือJIT(Just in Time)Delivery

 

Ü Transport 4.0ระบบขนส่งในอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้น

 

Ü กรณีศึกษา (Case study)

 

จำนวนผู้เข้าอบรม ไม่เกิน30คน

วิทยากร(Trainer) 

อาจารย์ ราชันทร์ชัยวัฒนานนท์

ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ (Supply Chain & Logistics) ที่คร่ำหวอดในวงการด้านนี้มาหลายสิบปี สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาการจัดการด้านโลจิสติกส์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยแนวคิดและอุดมการณ์ที่ต้องการผสมผสานโดยนำแนวปฏิบัติที่เป็นเนื้องานจริงที่สามารถจับต้องได้ มาเป็นแกนหลักและนำเอาแนวทางทฤษฎีหรือมาตราฐานสากลมาประยุกต์และต่อยอด เพื่อเป็นกลไกในการสนับสนุนและขับเคลื่อน Value Chainของทั้งองค์กรและล่าสุดกับการนำแนวคิด ปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ (Business Process Improvement) มาใช้ในองค์กรเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ประสบการณ์บริหารจัดการและวางแผนกลยุทธ์ด้าน Supply ChainและLogistics ในด้านการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal Transporation),คลังสินค้า/ศูนย์กระจายสินค้า , การจัดการด้านValue Added Serviceการบริหารจัดการ Outsource Service Provideเครื่องมือพัฒนาองค์กรต่างๆ เช่นISO Lean Quick Responseจากหลายองค์กรที่ได้ร่วมงานในฐานะผู้บริหารระดับสูง เช่น

 

-       บริษัท เอเชียบุ๊คส์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการซัพพลายเชน

-       บริษัท พรพรหม เม็ททอล จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติงาน

-      กลุ่มบริษัทโหงวฮก ที่เป็นผู้ประกอบการขนาดใหญ่ ด้านสายการเดินเรือระหว่างประเทศในฐานะผู้บริหารด้าน Information Technology, System ProcessและOperation

*         คณะกรรมการพจิารณารางวลัระดบัประเทศ ELMA-Export Logistics Model Awardsของ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์  ,คณะกรรมการGlobal Logistics Trade Facilitationสภาผู้สู่งออกทางเรือแห่งประเทศไทย  ,คณะอนุกรรมการพิจารณา Logistics Standardสภาผู้สู่งออกทางเรือแห่งประเทศไทย คณะกรรมพิจารณาจัดทำมาตรฐานอาชีพ สาขาโลจิสติกิส์ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน)คณะผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษา ในองค์กรต่างๆ อีกหลายแห่ง เช่น สภาผู้ส่งออกทางเรือแห่งประเทศไทย มูลนิธิพัฒนาผู้ส่งออกไทยสมาพันธ์โลจิกส์ติกส์ไทย, สถาบันวิทยาการโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม , มูลนิธิโรงพยาบาลสงฆ์

 

ราคาเพียงท่านละ3,900 บาท

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

สมาชิก ท่านละ3,500 บาท

ลงทะเบียน3 ท่าน ท่านละ3,200บาท

ลงทะเบียน4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ2,900บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1)เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2)ใบประกาศผ่านการอบรม

3)อาหารเบรก2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่31/155 หมู่ที่ 1ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929,

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

 คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

หัวหน้างาน พนักงาน ผู้ที่สนใจอบรมทั่วไป

สถานที่อบรม (VENUE)

สถานที่อบรม:โรงเเรมอะไรซ์ สุขุมวิท 26 ติด BTS สถานีพร้อมพงษ์

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

25 ตุลาคม 2562 09.00-16.00

จัดโดย

ฝึกอบรม บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เบอร์ติดต่อ : 098-8209929 02-577-5369

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3,900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 208 ครั้ง